Chwilio'r wefan
English

O 14 Mehefin 2021, gwnaed newidiadau i wasanaeth y Swyddfa Dai.
Rhagor o wybodaeth yn ein Newidiadau i'ch gwasanaethau swyddfa dai ranbarthol!

Coronafeirws a newidiadau i wasanaethau tai

House

Tenantiaid y Cyngor

Gwybodaeth i denantiaid y cyngor sy'n ymwneud â thenantiaeth, gwaith atgyweirio a rhent

Gwybodaeth a map Swyddogion Cymdogaeth

Mae gan bob tenant Swyddog Cymdogaeth wedi'i glustnodi a fydd yn eich helpu gyda'ch tenantiaeth ac yn goruchwylio'r ardal lle rydych yn byw.

Diogelwch yn eich tŷ cyngor

Mae Gwasanaeth Tai Dinas a Sir Abertawe'n ceisio sicrhau bod safleoedd y cyngor mor ddiogel â phosib.

Ymddygiad gwrthgymdeithasol ar stadau cyngor

Mae gan bawb yr hawl i fwynhau eu cartref a'u cymuned. Ymddygiad gwrthgymdeithasol yw pan fydd rhywun neu grwpiau o bobl yn ymddwyn mewn ffordd sy'n achosi aflonyddwch, braw neu ofid i eraill.

Eich Tenantiaeth

Gwybodaeth am eich tenantiaeth

Polisi cam-drin yn y cartref tenantiaid

Mae'r polisi hwn yn nodi sut bydd yr Adran Tai'n cynorthwyo tenantiaid y cyngor sy'n profi cam-drin yn y cartref neu dan fygythiad ohono.

Eich rhent

Mae'r adran hon yn rhoi'r holl wybodaeth i chi am bob agwedd ar eich cyfrif rhent a'n cynllun yswiriant cynnwys.

Atgyweiriadau i'ch Cartref

Cewch wybod am ein gwasanaeth atgyweirio, gan gynnwys hysbysu am atgyweiriad sydd ei angen, atgyweiriadau mewn argyfwng sydd eu hangen a hefyd sut i wneud gwelliannau i'ch cartref.

Gwasanaeth torri gwair.

Mae help ar gael i dorri gwair a pherthi os na allwch wneud hynny eich hun ac os nad oes gennych unrhyw un i wneud hynny i chi.

Tenantiaethau wedi'u dodrefnu

Gellir cynnig eiddo wedi ei ddodrefnu i denantiaid y cyngor ar ddechrau eu tenantiaeth.

Y diweddaraf am y wefan Hawl i Brynu

Y cynllun Hawl i Brynu yn dod i ben yng Nghymru

Twyll tenantiaeth tai

Mae twyll tenantiaeth tai cymdeithasol yn costio mwy na £2 biliwn y flwyddyn, yn ôl astudiaeth.

Cystadleuaeth Garddio 2018 - yr ennillwyr

Cynhaliwyd yr 19ed Cystadleuaeth Garddio i Denantiaid a Lesddeiliaid yn ystod yr haf ac, unwaith eto, derbyniwyd nifer trawiadol o ymgeiswyr.

Newidiadau cyfreithiol sy'n effeithio ar denantiaid

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno rhai deddfau pwysig newydd a fydd yn effeithio'n uniongyrchol ar denantiaid y cyngor.

Gwisgo mygydau mewn ardaloedd cymunedol.

Er lles diogelwch pawb rydym yn hysbysu ein holl denantiaid y bydd disgwyl i ymwelwyr â blociau ag ardaloedd cymunedol mewnol wisgo mwgwd wyneb wrth basio trwodd, gan gynnwys tyllau'r grisiau a chynteddau.

Cyfranogiad Tenantiaid a Lesddeiliaid

Mae cyfranogiad yn ymwneud â rhoi'r cyfle i denantiaid a lesddeiliaid gael dylanwadu ar y ffordd y rheolir eu cartrefi.

Newidiadau i'ch gwasanaethau swyddfa dai ranbarthol!

Er efallai nad ydych wedi ein gweld yn bersonol ers cryn amser, rydym wedi bod yn gweithio'n galed yn ystod y 15 mis diwethaf i'ch cefnogi a'ch cynorthwyo lle bynnag y bo modd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM