Chwilio'r wefan
English
House

Tenantiaid y Cyngor

Gwybodaeth i denantiaid y cyngor sy'n ymwneud â thenantiaeth, gwaith atgyweirio a rhent

Diogelwch yn eich tŷ cyngor

Mae Gwasanaeth Tai Dinas a Sir Abertawe'n ceisio sicrhau bod safleoedd y cyngor mor ddiogel â phosib.

Ymddygiad gwrthgymdeithasol ar stadau cyngor

Mae gan bawb yr hawl i fwynhau eu cartref a'u cymuned. Ymddygiad gwrthgymdeithasol yw pan fydd rhywun neu grwpiau o bobl yn ymddwyn mewn ffordd sy'n achosi aflonyddwch, braw neu ofid i eraill.

Eich Tenantiaeth

Gwybodaeth am eich tenantiaeth

Polisi cam-drin yn y cartref tenantiaid

Mae'r polisi hwn yn nodi sut bydd yr Adran Tai'n cynorthwyo tenantiaid y cyngor sy'n profi cam-drin yn y cartref neu dan fygythiad ohono.

Eich rhent

Mae'r adran hon yn rhoi'r holl wybodaeth i chi am bob agwedd ar eich cyfrif rhent a'n cynllun yswiriant cynnwys.

Atgyweiriadau i'ch Cartref

Cewch wybod am ein gwasanaeth atgyweirio, gan gynnwys hysbysu am atgyweiriad sydd ei angen, atgyweiriadau mewn argyfwng sydd eu hangen a hefyd sut i wneud gwelliannau i'ch cartref.

Twtio a Thrwsio

Sefydlwyd y cynllun Twtio a Thrwsio i helpu nifer cynyddol o denantiaid hŷn ac anabl y cyngor y mae angen help arnynt i gadw'u gerddi'n daclus.

Tenantiaethau wedi'u dodrefnu

Gellir cynnig eiddo wedi ei ddodrefnu i denantiaid y cyngor ar ddechrau eu tenantiaeth.

Y diweddaraf am y wefan Hawl i Brynu

Y cynllun Hawl i Brynu yn dod i ben yng Nghymru

Twyll tenantiaeth tai

Mae twyll tenantiaeth tai cymdeithasol yn costio mwy na £2 biliwn y flwyddyn, yn ôl astudiaeth.

Cystadleuaeth Garddio 2018 - yr ennillwyr

Cynhaliwyd yr 19ed Cystadleuaeth Garddio i Denantiaid a Lesddeiliaid yn ystod yr haf ac, unwaith eto, derbyniwyd nifer trawiadol o ymgeiswyr.

Newidiadau cyfreithiol sy'n effeithio ar denantiaid

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyflwyno cyfreithiau newydd pwysig a fydd yn effeithio'n uniongyrchol ar denantiaid y cyngor.

Arolwg o Farn Tenantiaid am Safon Ansawdd Tai Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal gwerthusiad o Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC), y safon cenedlaethol ar gyfer cartrefi sy'n cael eu gosod i denantiaid tai cymdeithasol.

Gwisgo mygydau mewn ardaloedd cymunedol.

Er lles diogelwch pawb rydym yn hysbysu ein holl denantiaid y bydd disgwyl i ymwelwyr â blociau ag ardaloedd cymunedol mewnol wisgo mwgwd wyneb wrth basio trwodd, gan gynnwys tyllau'r grisiau a chynteddau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM