Chwilio'r wefan
English

Mae grŵp Facebook Tai'r Cyngor newydd ei sefydlu ar gyfer tenantiaid y cyngor a phrydleswyr yn Abertawe - https://www.facebook.com/groups/swanseahousing/

Os hoffech fod yn rhan ohono, chwiliwch am y grŵp 'Swansea Council Housing' ar Facebook ac yna anfonwch gais i ymuno ag ef. Unwaith byddwn ni wedi cadarnhau eich bod chi'n denant/brydleswr, bydd eich cais yn cael ei dderbyn.

House

Tenantiaid y Cyngor

Gwybodaeth i denantiaid y cyngor sy'n ymwneud â thenantiaeth, gwaith atgyweirio a rhent

Ymgynghoriad ar gynigion i newid gwasanaeth y swyddfa dai rhanbarthol

Rydym yn croesawu eich barn am ein cynigion i newid y gwasanaeth Swyddfa Dai Rhanbarthol.

Cystadleuaeth Arddio i Denantiaid a Lesddeiliaid 2019

Cymerwch ran ung Nghystadleuaeth Arddio i Denantiaid a Lesddeiliaid eleni am gyfle i ennill.

Diogelwch yn eich tŷ cyngor

Mae Gwasanaeth Tai Dinas a Sir Abertawe'n ceisio sicrhau bod safleoedd y cyngor mor ddiogel â phosib.

Ymddygiad gwrthgymdeithasol ar stadau cyngor

Mae gan bawb yr hawl i fwynhau eu cartref a'u cymuned. Ymddygiad gwrthgymdeithasol yw pan fydd rhywun neu grwpiau o bobl yn ymddwyn mewn ffordd sy'n achosi aflonyddwch, braw neu ofid i eraill.

Eich Tenantiaeth

Gwybodaeth am eich tenantiaeth

Polisi cam-drin yn y cartref tenantiaid

Mae'r polisi hwn yn nodi sut bydd yr Adran Tai'n cynorthwyo tenantiaid y cyngor sy'n profi cam-drin yn y cartref neu dan fygythiad ohono.

Eich rhent

Mae'r adran hon yn rhoi'r holl wybodaeth i chi am bob agwedd ar eich cyfrif rhent a'n cynllun yswiriant cynnwys.

Atgyweiriadau i'ch Cartref

Cewch wybod am ein gwasanaeth atgyweirio, gan gynnwys hysbysu am atgyweiriad sydd ei angen, atgyweiriadau mewn argyfwng sydd eu hangen a hefyd sut i wneud gwelliannau i'ch cartref.

Twtio a Thrwsio

Sefydlwyd y cynllun Twtio a Thrwsio i helpu nifer cynyddol o denantiaid hŷn ac anabl y cyngor y mae angen help arnynt i gadw'u gerddi'n daclus.

Tai Fforddiadwy

Mae gan yr Awdurdod Lleol rôl bwysig o ran darparu tai fforddiadwy newydd ar ffurf tai cymdeithasol ar rent wedi'u sybsideiddio a mentrau perchnogaeth tai cost isel.

Tenantiaethau wedi'u dodrefnu

Gellir cynnig eiddo wedi ei ddodrefnu i denantiaid y cyngor ar ddechrau eu tenantiaeth.

Hawl i Brynu

Er mwyn helpu i fynd i'r afael â'r prinder tai fforddiadwy yn y ddinas, gwnaeth y cyngor gais i Lywodraeth Cymru atal y cynllun Hawl i Brynu.

Twyll tenantiaeth tai

Mae twyll tenantiaeth tai cymdeithasol yn costio mwy na £2 biliwn y flwyddyn, yn ôl astudiaeth.

Cystadleuaeth Garddio 2018 - yr ennillwyr

Cynhaliwyd yr 19ed Cystadleuaeth Garddio i Denantiaid a Lesddeiliaid yn ystod yr haf ac, unwaith eto, derbyniwyd nifer trawiadol o ymgeiswyr.

Newidiadau cyfreithiol sy'n effeithio ar denantiaid

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyflwyno cyfreithiau newydd pwysig a fydd yn effeithio'n uniongyrchol ar denantiaid y cyngor.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM