Toglo gwelededd dewislen symudol

Tai

Coronafeirws a newidiadau i wasanaethau tai

Diweddariadau a newidiadau i wasanaethau tai oherwydd pandemig Coronafeirws.

Dewch o hyd i gartref

Mae nifer o wahanol opsiynau a mathau o dai ar gael os ydych chi'n chwilio am gartref.

Tenantiaid a lesddeiliaid y cyngor

Gwybodaeth ar gyfer tenantiaid a lesddeiliaid y cyngor sy'n byw mewn tai, fflatiau a llety lloches.

Talu'ch rhent y cyngor ar-lein

Talu'ch rhent y cyngor ar-lein yn awr. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i'n system talu ar-lein.

Mewn perygl o golli'ch cartref

Os ydych yn credu eich bod mewn perygl o golli'ch llety dylech drefnu i weld ymgynghorydd yn ein gwasanaeth Opsiynau Tai cyn gynted â phosib.

Pobl ddigartref a phobl sy'n cysgu allan

Help a chymorth os ydych yn ddigartref neu'n cysgu allan yn Abertawe.

Grantiau a benthyciadau tai ac effeithlonrwydd ynni

Efallai y bydd cymorth ariannol ar gael os ydych am addasu, atgyweirio neu wella eich cartref, gan gynnwys ei wneud yn fwy effeithlon o ran ynni.

Datblygiadau tai cyngor

Mae cartrefi newydd sy'n cael eu hadeiladu bellach yn fwy cynaliadwy ac ynni effeithlon, gan helpu i leihau ein hôl troed carbon.

Cysylltiadau cymorth a chyngor yr adran tai

Gallwn ddarparu ystod eang o gymorth a chyngor, p'un a ydych yn denant y cyngor ai peidio.

Cyngor a chefnogaeth bellach ar dai

Sefydliadau eraill a all helpu gyda materion tai.

Landlordiaid, perchnogion tai a thenantiaid preifat

Gwybodaeth i landlordiaid sy'n rhentu i denantiaid yn Abertawe ynghylch trwyddedu, cynnal a chadw a gwelliannau i'w heiddo.

Safon ansawdd tai Cymru

Safon darged Llywodraeth Cymru ar gyfer yr holl dai cymdeithasol yng Nghymru yw safon ansawdd tai Cymru (SATC).

Data, polisïau a strategaethau tai

Data, polisïau a strategaethau sy'n ymwneud â'r gwasanaethau tai a sut maen nhw'n cael eu cynnal.