Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyllid a budd-daliadau i ofalwyr

Nid yw'n anghyffredin i ofalwyr gael anawsterau ariannol. Gan ddibynnu ar yr amgylchiadau, mae nifer o fudd-daliadau y gallen nhw a'r rhai maen nhw'n gofalu amdanyn nhw eu hawlio.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr a Carers UK wybodaeth ddefnyddiol (yn Saesneg) am gyllid a budd-daliadau ar eu gwefannau.

Gall Canolfan gofalwyr Abertawe roi cyngor ar fudd-daliadau i ofalwyr.  Bydd angen i chi wneud apwyntiad ymlaen llaw.

Mae sefydliadau eraill yn Abertawe sy'n rhoi cyngor ar fudd-daliadau'n cynnwys, Age Cymru Gorllewin MorgannwgCyngor ar Bopeth Abertawe Castell-nedd Port Talbot a Y Groes Goch Brydeinig.

Lwfans Gofalwyr

Gellir talu Lwfans Gofalwyr i rywun sy'n gofalu am rywun sy'n cael budd-dal anabledd a darperir y gofal am 35 awr neu fwy yr wythnos.  Gall Lwfans Gofalwyr gael effaith ar fudd-daliadau sy'n destun prawf modd, felly os yw'r gofalwr a/neu'r sawl yn ei ofal yn cael budd-dal sy'n destun prawf modd, argymhellir, cyn cyflwyno hawl, eich bod yn cael cyngor i sicrhau na fyddai'r sawl rydych yn gofalu amdano ar ei golled.

Gall gofalwyr bellach gyflwyno cais am Lwfans Gofalwyr, neu adrodd am newid mewn amgylchiadau ar-lein gan ddefnyddio Gwasanaeth Digidol y Lwfan Gofalwyr.

Dyma rai manteision defnyddio'r Gwasanaeth Digidol er mwyn hawlio:

 • Mae ar gael 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos
 • Mae llai o gwestiynau na'r fersiwn papur
 • Does dim angen cyfrinair na llofnod
 • Nid oes angen argraffu nac arbed y ffurflen
 • Unwaith y bydd wedi'i gyflwyno, mae'r cais yn cyrraedd yr Uned Gofalwyr yn syth gan alluogi ceisiadau i gael eu prosesu'n gynt
 • Mae rhifau llinellau cymorth a thestunau cymorth ar gael os oes angen egluro'r cwestiynau
 • Mae fersiwn Gymraeg ar gael hefyd

Credyd Gofalwyr

Credyd Yswiriant Gwladol yw Credyd Gofalwyr. Ni chewch daliad, ond mae'n helpu i adeiladu'ch hawl i bensiwn y wladwriaeth.  Cewch ei hawlio os ydych yn gofalu am am un person neu fwy am o leiaf 20 awr yr wythnos.

 

Os ydych yn gofalu am rywun yn eich aelwyd (heblaw am eich partner neu'ch plentyn dan 18 oed), gallai'r sawl sy'n gyfrifol am dalu Treth y Cyngor fod yn gymwys am ostyngiad.

Canolfan gofalwyr Abertawe

 • Cyfeiriad
  • 104 Mansel Street
  • Abertawe
  • SA1 5UE
 • Rhif ffôn01792 653344

Age Cymru Gorllewin Morgannwg

 • Cyfeiriad
  • Uned 10
  • Parc Cwmdu
  • Carmarthen Road
  • Abertawe
  • SA5 8JF
 • Rhif ffôn01792 648866

Cyngor ar Bopeth Abertawe Castell-nedd Port Talbot

 • Cyfeiriad
  • Ail lawr
  • City Gates
  • 50a Wind Street
  • Abertawe
  • SA1 1EE
 • Rhif ffôn0808 278 7926

Gostyngiad i ofalwr

Os ydych yn gofalu am rywun yn eich aelwyd (heblaw am eich partner neu'ch plentyn dan 18 oed), gallai'r sawl sy'n gyfrifol am dalu Treth y Cyngor fod yn gymwys am ostyngiad.
Close Dewis iaith