Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyngor a chefnogaeth bellach ar dai

Sefydliadau eraill a all helpu gyda materion tai.

ADAPT

Mae ADAPT yn cynorthwyo pobl anabl i ddod o hyd i lety sydd wedi'i addasu'n briodol.

Barnardo's BAYS+ Youth Homeless Service

Mae gwasanaeth BAYS+ Barnado's a'r Gwasanaeth Digartrefedd Ieuenctid yn cefnogi pobl ifanc 16 i 21 oed sy'n ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref gyda chyngor cyffredinol, tai, gwahaniaethu a budd-daliadau.

Caredig

Mae Caredig yn darparu ystod eang o wasanaethau tai ar gyfer pobl sengl, teuluoedd, pobl hŷn a phobl y mae angen cymorth arnynt i gynnal eu tenantiaeth.

Crisis

Elusen genedlaethol ar gyfer pobl ddigartref.

Cymdeithas Dai Coastal

Cwmni nid er elw yw Coastal Housing sy'n datblygu tai ac eiddo masnachol i'w rhentu a'u gwerthu.

Cymdeithas Dai Pobl

Cymdeithas tai nid er elw sy'n cynnig atebion a chefnogaeth mewn perthynas â thai.

Cymdeithas Dai United Welsh

Sefydliad nid er elw sy'n darparu cartrefi a gwasanaethau cysylltiedig yn ne Cymru.

Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf

Mae Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf yn darparu datrysiadau llety i bobl ag anableddau, cyn-filwyr a phobl ag anghenion cymhleth ychwanegol ar draws Cymru a Swydd Amwythig.

Cyngor ar ddyledion Shelter Cymru

Mae Shelter Cymru yn darparu cyngor dyled arbenigol, annibynnol, cyfrinachol am ddim ledled Cymru.

Gofal a Thrwisio Bae'r Gorllewin

Helpu pobl hŷn i fyw'n annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel a hygyrch.

Goleudy (Caer Las yn flaenorol)

Elusen tai yn ne Cymru ydym ni. Rydym yn atal digartrefedd, yn darparu tai ac yn creu cyfleoedd.

Hafan Cymru

Cymdeithas Tai elusennol sy'n darparu llety a chefnogaeth i fenywod, dynion, eu plant a phobl ifanc ledled Cymru.

Housing Justice Cymru - Citadel

Prosiect atal digartrefedd yw Citadel, sy'n defnyddio gwirfoddolwyr i gefnogi pobl sydd mewn perygl o brofi digartrefedd i ddod o hyd i denantiaethau a/neu eu cadw.

Llamau

Llamau yw'r brif elusen digartrefedd yng Nghymru, sy'n cefnogi'r bobl ifanc a'r menywod mwyaf diamddiffyn.

Missionaries of Charity

Hostel mynediad uniongyrchol (dynion sengl 25+ oed yn unig).

Platfform

Platfform yw'r elusen iechyd meddwl a newid cymdeithasol. Maen nhw'n gweithio gyda phobl sy'n wynebu heriau iechyd meddwl, a chyda chymunedau sydd eisiau creu gwell synnwyr o gysylltiad, perchnogaeth a lles yn y lleoedd y maen nhw'n byw ynddynt.

Shelter Cymru

Cyngor arbenigol, annibynnol ar dai yn rhad ac am ddim.

Y Wallich

Elusen Gymreig sy'n helpu pobl ddigartref yw y Wallich.