Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyngor a chefnogaeth bellach ar dai

Sefydliadau eraill a all helpu gyda materion tai.

ADAPT

Mae ADAPT yn cynorthwyo pobl anabl i ddod o hyd i lety sydd wedi'i addasu'n briodol.

Caredig

Mae Caredig yn darparu ystod eang o wasanaethau tai ar gyfer pobl sengl, teuluoedd, pobl hŷn a phobl y mae angen cymorth arnynt i gynnal eu tenantiaeth.

Crisis

Elusen genedlaethol ar gyfer pobl ddigartref.

Cymdeithas Dai Coastal

Cwmni nid er elw yw Coastal Housing sy'n datblygu tai ac eiddo masnachol i'w rhentu a'u gwerthu.

Cymdeithas Dai Pobl

Cymdeithas tai nid er elw sy'n cynnig atebion a chefnogaeth mewn perthynas â thai.

Cymdeithas Dai United Welsh

Sefydliad nid er elw sy'n darparu cartrefi a gwasanaethau cysylltiedig yn ne Cymru.

Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf

Mae Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf yn darparu datrysiadau llety i bobl ag anableddau, cyn-filwyr a phobl ag anghenion cymhleth ychwanegol ar draws Cymru a Swydd Amwythig.

Gofal a Thrwisio Bae'r Gorllewin

Nod Gofal a Thrwsio yw lleddfu anghenion pobl yn yr ardal sydd dan anfantais oherwydd iechyd, salwch neu anabledd, drwy ddarparu cefnogaeth, cymorth, cyfleusterau, amwynderau a gwasanaethau i bobl o'r fath mewn perthynas â'u tai.

Goleudy (Caer Las yn flaenorol)

Elusen tai yn ne Cymru ydym ni. Rydym yn atal digartrefedd, yn darparu tai ac yn creu cyfleoedd.

Gwasanaeth Digartrefedd Ieuenctid BAYS+ Barnardo's

Mae gwasanaeth BAYS+ Barnado's a'r Gwasanaeth Digartrefedd Ieuenctid yn cefnogi pobl ifanc 16 i 21 oed sy'n ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref gyda chyngor cyffredinol, tai, gwahaniaethu a budd-daliadau.

Gweithredu dros Blant

Darparu cefnogaeth sy'n ymwneud â thai yn y cartref i rieni ifanc a rhieni sy'n disgwyl plant, 16-25 oed a'u plant.

Hafan Cymru

Cymdeithas Tai elusennol sy'n darparu llety a chefnogaeth i fenywod, dynion, eu plant a phobl ifanc ledled Cymru.

Housing Justice Cymru - Citadel

Prosiect atal digartrefedd yw Citadel, sy'n defnyddio gwirfoddolwyr i gefnogi pobl sydd mewn perygl o brofi digartrefedd i ddod o hyd i denantiaethau a/neu eu cadw.

Llamau

Llamau yw'r brif elusen digartrefedd yng Nghymru, sy'n cefnogi'r bobl ifanc a'r menywod mwyaf diamddiffyn.

Missionaries of Charity

Hostel mynediad uniongyrchol (dynion sengl 25+ oed yn unig).

Platfform

Platfform yw'r elusen iechyd meddwl a newid cymdeithasol. Maen nhw'n gweithio gyda phobl sy'n wynebu heriau iechyd meddwl, a chyda chymunedau sydd eisiau creu gwell synnwyr o gysylltiad, perchnogaeth a lles yn y lleoedd y maen nhw'n byw ynddynt.

Shelter Cymru

Mae Shelter Cymru yn darparu cyngor annibynnol a chyfrinachol am ddim ar dai a dyled.

Y Wallich

Elusen Gymreig sy'n helpu pobl ddigartref yw y Wallich.
Close Dewis iaith