Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyngor ar dendro

Awgrymiadau i'ch helpu os ydych chi'n cyflwyno tendr am gontract gyda Chyngor Abertawe

I'w wneud

Darllen y dogfennau'n ofalus i wneud yn siŵr eich bod yn gallu cyflawni'r contract cyn cwblhau'r dogfennau tendr.

Gwirio'r amser a'r dyddiad terfyn ar gyfer cyflwyno tendrau. Ni chaiff estyniadau eu rhoi, rhowch ddigon o amser.

Gofyn am eglurhad os ydych yn ansicr ynghylch unrhyw beth yn y dogfennau tendr. Anfonwch gwestiynau eglurhaol drwy'r system negeseua yn eDendroCymru neu GwerthwchiGymru.

Atebwch yr holl gwestiynau'n glir a darparwch yr holl wybodaeth y gofynnwyd amdani.

Costio'r tendr mor gywir â phosib.

Gofyn am adborth.

I beidio â gwneud

Gadael y gwaith o gwblhau eich cyflwyniad i'r funud olaf, rhowch ddigon o amser. Ni dderbynnir cyflwyniadau hwyr.

Cynnwys llenyddiaeth a llyfrynnau diangen nad oes gofyn amdanynt.

Tybio ein bod yn gwybod amdanoch eisoes gan y caiff tendrau eu gwerthuso ar yr hyn a gyflwynwyd yn unig.

Gadael i'r dogfennau tendro wneud i chi beidio â gofyn am gefnogaeth gan Fusnes Cymru.

Cyflwyno prisiau anghynaladwy na ellir eu sicrhau drwy gydol y contract.

Anghofio cyflwyno'r holl ddogfennau y gofynnir amdanynt yn y dogfennau tendr.

Close Dewis iaith