Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwneud busnes gyda'r cyngor

Cael gwybod am ein gwasanaethau masnachu, gofrestru fel cyflenwr newydd a dysgu am ein system prynu i dalu.

Yn 2019, datganodd Cyngor Abertawe argyfwng hinsawdd ac ers hynny, fel pob awdurdod lleol arall yn y DU, rydym wedi bod yn ymdrechu i gyrraedd targedau carbon sero net erbyn 2050. Gall pob busnes chwarae ei ran trwy wneud newidiadau i arbed ynni, lleihau gwastraff a chyflwyno rhagor o bolisïau sy'n llesol i'r hinsawdd. Mae Cyngor Abertawe'n falch o gynnig cefnogaeth i fusnesau sy'n ceisio newid i fod yn rhai sero net ac rydym yn falch o allu amlygu'r gyfres hon o weminarau Busnes Cymru a all eich helpu i roi newidiadau ar waith yn eich busnes a fydd o fudd i chi, eich cymuned a'r blaned.

Efallai yr hoffech ymuno yn ein Addewid hinsawdd

Bydd Busnes Cymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau arbenigol sydd wedi'u llunio i helpu pob busnes i gyrraedd Uchelgais Gwyrdd a chyfrannu tuag at ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gyrraedd allyriadau sero net erbyn 2050. Bydd y gyfres yn cynnwys cyngor ac adnoddau ar gyfer pob busnes yng Nghymru, gyda sesiynau gweminar arbenigol yn trafod y canlynol:

  • Pecynnu plastig a gweithgynhyrchu
  • Dylunio cynnyrch ac arloesedd
  • Mesur effaith a sgiliau cynaladwyedd
  • Datblygiadau'r farchnad datgarboneiddio

Cynhelir rhaglen y digwyddiad dros bedwar diwrnod o ddydd Llun 21 Mawrth i ddydd Iau 24 Mawrth. Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach a manylion cofrestru yma - Uchelgais Werdd (Yn agor ffenestr newydd)

Gwerthu i'r cyngor: canllaw i gyflenwyr

Prif ddiben y ddogfen hon yw darparu cyngor a gwybodaeth am brosesau caffael y cyngor i gyflenwyr presennol a phosib, a helpu cyflenwyr i gynyddu eu cyfleoedd o gyflwyno cais am gyfleoedd tendro'r cyngor ac i ddod i wybod amdanynt.

Gwybodaeth i gyflenwyr - caffael a chontractau

Gwybodaeth am gaffael a chontractau gyda Dinas a Sir Abertawe.

Amodau a thelerau archebion prynu safonol

Nodir yr amodau a thelerau sy'n berthnasol i archebion prynu gyda Chyngor Abertawe yn y ddogfen isod.

Tendro fel consortiwm

Mae Cyngor Abertawe'n croesawu cynigion oddi wrth sefydliadau a hoffai gydweithio ar ffurf consortiwm.

Gwybodaeth am gyflenwyr - archebu a thaliadau

Gwybodaeth am daliadau a chontractau i gyflenwyr nwyddau a gwasanaethau i'r cyngor.

Datganiad preifatrwydd caffael

Dyma ddatganiad preifatrwydd penodol ar gyfer casglu a phrosesu data personol gan Gyngor Abertawe fel rhan o ymarfer caffael cyhoeddus.

Cyfleoedd noddi a masnach

Byddwch yn bartner â ni a chodwch broffil eich cwmni, gan gynyddu ymwybyddiaeth o'ch cwmni a chryfhau eich brand i'ch cwsmeriaid a'ch cymuned.
Close Dewis iaith