Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynllun Rheoli Traethau (CRhT) 2021-2023

Mae'r CRhT ar waith i sicrhau bod traethau a reolir gan y cyngor yn cael eu rheoli'n dda, a bod yr awdurdod yn cynnal statws y Faner Las ar gyfer Bae Caswell, Bae Langland a Phorth Einon/Horton.

Diben

Mae'r CRhT yn cynnwys pum traeth a reolir gan y cyngor, sy'n allweddol i'r cyrchfan o ran preswylwyr a'r economi ymwelwyr:

 • Bae Langland - Y Faner Las
 • Bae Caswell - Y Faner Las
 • Horton/Porth Einon - Y Faner Las
 • Bae Bracelet - Gwobr Arfordir Glas
 • Bae Abertawe - SoDdGA

Mae'r CRhT yn ceisio rheoli'r traethau hynny'n effeithlon, gwella ansawdd a chadw eu statws Faner Las / Arfordir Glas / SoDdGA.

Blaenoriaethau Strategol

 • Rheoli gweithredol cyffredinol
 • Gwell cyfleusterau, isadeiledd a mannau cyhoeddus
 • Rheoli diogelwch
 • Rheoli amgylcheddol a bioamrywiaeth
 • Trafnidiaeth a hygyrchedd
 • Ymgysylltu â Rhanddeiliaid

Aelodau'r Grŵp Rheoli Traethau

Twristiaeth (Cadeirydd), Partneriaeth a Chyrchfan Cymunedol (Ysgrifenyddiaeth), Parciau a Glanhau, Priffyrdd a Meysydd Parcio, Diogelwch Dŵr, Iechyd y Cyhoedd, AoHNE a Chefn Gwlad, Cadwraeth Natur, Draeniad ac Amddiffyn yr Arfordir, Abertawe Mwy Diogel, Ystadau, Trafnidiaeth, RNLI 

Pa mor aml y cynhelir y cyfarfodydd

 • Mis Mawrth: cyfarfod cyn y tymor ymdrochi
 • Mis Mehefin: cyfarfod cyn tymor yr haf
 • Mis Hydref: cyfarfod wedi'r tymor
 • Mis Tachwedd i fis Chwefror: 3 chyfarfod is-grŵp ar themâu a chamau gweithredu penodol

Allbynnau

 • 6 chyfarfod y flwyddyn
 • Cynllun Gweithredu Rheoli Traethau cyfamserol
 • Adroddiad cynnydd blynyddol i'r cyfarwyddwr

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y cynllun a sut caiff ei roi ar waith, e-bostiwch Peter.Beynon@abertawe.gov.uk 

Close Dewis iaith