Toglo gwelededd dewislen symudol

Datblygiadau tai cyngor newydd

Mae tai cyngor newydd yn cael eu hadeiladu i gynyddu'r stoc tai a helpu i ateb y galw.

Datblygiadau cyfredol a pharhaus

Hill View Crescent / Beacons View Road, Treforys

Safon Abertawe

Mae gwaith adeiladu'n mynd rhagddo yn y Clâs, Treforys.

Mae 25 o gartrefi ynni effeithlon yn cael eu hadeiladu yn Hill View Crescent a Beacons View Road. Bydd y cynllun cyffrous hwn sy'n cynnwys tai â thair ystafell wely hefyd yn cynnwys technoleg adnewyddadwy felly bydd gan yr holl gartrefi HAPS doeon solar, batris storio Tesla, pympiau gwres o'r ddaear a systemau adfer gwres drwy awyru mecanyddol (MVHR). Caiff y cynllun ei gwblhau erbyn dechrau 2022.

Tŷ Bryn a phodiau preswyl Passivhaus, Uplands

Yn ogystal â phrosiectau i godi tai newydd, mae gwaith eisoes wedi cychwyn ar ddatblygu hen ganolfan Addysg Gymunedol Tŷ Bryn yn Uplands i helpu i fynd i'r afael â digartrefedd.

Unwaith y caiff ei gwblhau, bydd yr adeilad yn darparu pedair fflat un ystafell wely. Yn ogystal, rydym wedi prynu podiau preswyl, y cyntaf o'u bath yn Abertawe. Fflatiau hunangynhwysol un ystafell wely yw'r podiau hyn ac maent yn hynod ynni effeithlon. Daethpwyd â nhw i'r safle ar graen a'u gosod yn eu lle yn barod i bobl fyw ynddynt. Mae'r podiau wedi'u hadeiladu i safon Passivhaus gyda'r galw lleiaf posib ar ynni er mwyn helpu i gadw costau ynni'n isel. Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid ar gyfer y cynllun fel rhan o'i wasanaethau cymorth sy'n gysylltiedig â thai a digartrefedd. Disgwylir i'r prosiect gael ei gwblhau yn yr hydref.

Y Cylch, West Cross

Safon Abertawe

Rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer 6 byngalo yn West Cross. Bydd y cynllun hwn sy'n cynnwys byngalos â dwy ystafell wely hefyd yn cynnwys technoleg adnewyddadwy felly bydd gan yr holl gartrefi HAPS doeon solar, batris storio Tesla, pympiau gwres o'r ddaear a systemau adfer gwres drwy awyru mecanyddol (MVHR). Disgwylir i'r cynllun hwn ddechrau ar ddiwedd yr haf 2021.

Creswell Road a hen Swyddfa Dai Ranbarthol y Clâs

Mae hen swyddfa ar y safle ar hyn o bryd, a oedd yn cael ei defnyddio gan yr Uned Cefnogi Tenantiaid gynt. Mae arolygon tir wedi'u cwblhau ac mae opsiynau dylunio, sy'n cynnwys nifer o syniadau, yn cael eu datblygu.

Heol Dynys, Ravenhill

Mae'r safle hwn wedi'i nodi ar gyfer datblygiad posib o oddeutu 20 math o eiddo. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar y seiliau i baratoi'r safle cyn cyflwyno cais cynllunio.

Acacia Road, West Cross

Yn ogystal â'r prosiectau tai newydd, mae gwaith i ailwampio hen adeilad y Gwasanaethau Cymdeithasol ar Acacia Road, West Cross, wedi'i gwblhau. Mae dau gartref teulu mawr newydd wedi'u creu; y mae un ohonynt yn eiddo wedi'i addasu'n llawn.

Prosiectau ôl-osod

Yn ddiweddar, cwblhaom ein cynllun ôl-osod cyntaf yng Nghraig-cefn-parc, mewn partneriaeth ag Ysgol Pensaernïaeth Cymru Prifysgol Caerdydd. Mae'r cynllun ôl-osod - sef y cyntaf o'i fath yng Nghymru - yn cynnwys 6 byngalo sydd wedi derbyn gwaith i inswleiddio'r waliau allanol, gwaith rendro newydd a gwaith i osod ffenestri a drysau ynni effeithlon newydd. Rhoddwyd technolegau adnewyddadwy ar waith ym mhob eiddo, gan gynnwys pympiau gwres o'r ddaear, toeon integredig â phaneli solar, storfeydd batri Tesla ac unedau adfer gwres drwy awyru mecanyddol (MVHR. 

Mae hyn wedi trawsnewid y byngalos yn rhai o'r cartrefi mwyaf ynni effeithlon yng Nghymru, gan wella gwres a chysur y byngalos yn sylweddol. Caiff y galw am ynni ei leihau'n sylweddol gan felly leihau biliau ynni'r preswylwyr. 

Ym mis Medi aeth Julie James, Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, i ymweld â Chraig-cefn-parc i lansio cynllun gwerth £9.5 miliwn i wella tai ar draws Cymru yn ffurfiol, sef y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio (ORP) sy'n ffurfio rhan o Raglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru.

 

Datblygiadau wedi'u cwblhau

Colliers Way 1, Pen-lan

Passivhaus

Adeiladwyd cynllun adeiladu newydd Colliers Way, sy'n cynnwys 18 o gartrefi, gan ein contractwr mewnol mewn ardal o angen tai uchel, gan hyrwyddo dysgu a gwella sgiliau'r gweithlu. Llwyddodd y prosiect i dderbyn cyfraniad grant gan Gam 1 Rhaglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017.

Gweithiodd dros 38 o weithwyr y cyngor ar y prosiect, gan gynnwys 14 prentis, yn ogystal ag 20 o is-gontractwyr yn gweithio ar rai o elfennau arbenigol yr adeilad.

Roedd adeiladu cartrefi cyntaf y cyngor yn fewnol i safon Passivhaus yn gromlin ddysgu serth iawn i ni.Bu'n rhaid defnyddio adnoddau'n gyflym i gyflawni'r cynllun a oedd â'r nod o sicrhau effeithlonrwydd cost i denantiaid gyda gostyngiadau rhagamcanol yn y defnydd o ynni blynyddol.Agorodd y Prif Weinidog y safle yn 2018 a daeth i gwrdd â'r tenantiaid sydd wedi symud i mewn i'r cartrefi newydd.

Parc yr Helyg, Gellifedw

Safon Abertawe

Cwblhawyd datblygiad Parc yr Helyg yng Ngellifedw ym mis Medi 2020.

Mae'r 16 o gartrefi newydd, sy'n cynnwys 12 fflat ag 1 ystafell wely a 4 tŷ â dwy ystafell wely wedi'u dylunio fel gorsafoedd pŵer bach, a chânt eu galw'n gartrefi fel gorsafoedd pŵer (HAPS). Maent yn cynnwys technolegau adnewyddadwy blaengar i helpu i ddefnyddio cyn lleied o ynni â phosib; gan sicrhau bod biliau ynni mor isel â phosib.

Bydd y technolegau adnewyddadwy'n gallu creu a storio ynni trwy ddefnyddio toeon solar a batris storio Tesla. Bydd y cartrefi HAPS hefyd yn defnyddio pympiau gwres o'r ddaear i helpu i leihau'r ynni sydd ei angen i wresogi dŵr, yn ogystal â systemau adfer gwres drwy awyru mecanyddol (MVHR) i sicrhau bod yr eiddo'n cael ei awyru'n dda drwy ddarparu aer ffres o safon, gan helpu i leihau anwedd ac arogleuon amhleserus. 

Colliers Way 2, Pen-lan

Safon Abertawe

Cwblhawyd cam 2 datblygiad Colliers Way ym mis Ebrill 2021. 

Mae'r safle'n cynnwys: 8 fflat un ystafell wely, 4 tŷ â dwy ystafell wely, 4 tŷ â thair ystafell wely a 2 dŷ â phedair ystafell wely. Fe'u datblygwyd fel rhan o'r Rhaglen Tai Arloesol a'u dylunio fel gorsafoedd pŵer bach ac fe'u gelwir yn Gartrefi fel Gorsafoedd Pŵer (HAPS). 

Close Dewis iaith