Toglo gwelededd dewislen symudol

Y diweddaraf am Fusnes Twristiaeth - 29 Tach 2023

Yn cefnogi adferiad ein diwydiant twristiaeth lleol

Datganiad Hydref 2023

Mae'r Canghellor wedi cyhoeddi ei Ddatganiad yr Hydref.

  Mae pecyn Datganiad yr Hydref yn nodi nifer o fesurau treth i gryfhau twf economaidd drwy gefnogi busnesau Prydeinig a chynyddu nifer y bobl mewn gwaith. Mae'r datganiad hefyd yn cyhoeddi ystod o newidiadau gweinyddol sy'n gwneud y system dreth yn symlach ac yn fwy modern, gan sicrhau bod busnesau'n gallu rhyngweithio â hi'n haws.

  Nodir rhai pwyntiau allweddol isod:

  • Bydd y Cyflog Byw yn cynyddu 9.8% i £11.44 yr awr.
  • Newidiadau i Yswiriant Gwladol.
  • Cynnydd o 8.5% i £221.20 yng Nghyfraniad Pensiwn y Wladwriaeth o fis Ebrill 2024.

  Mae trosolwg o'r holl ddeddfwriaeth dreth a'r cyfraddau a gyhoeddwyd ar gael hefyd. Mae'r ddogfen Gwybodaeth am Dreth a Nodiadau Effaith yn cynnwys rhagor o fanylion ynghylch effaith y mesurau y deddfir ar eu cyfer.

  Darllenwch y Datganiad Hydref 2023 llawn

  Y diweddaraf am ymgyrch Llwybrau Bae Abertawe

  Mae ymgyrch 'Llwybrau Bae Abertawe' yn parhau i fod yn boblogaidd ymhlith ymwelwyr posib â'r ardal.

  Mae cyfanswm o wyth llwybr wedi'u lansio hyd yn hyn fel rhan o'r ymgyrch - ac edrychwyd ar fideos llwyfannau cyfryngau cymdeithasol Croeso Bae Abertawe, gan gynnwys Facebook, Instagram a Tik Tok, dros 616.6k o weithiau i gyd. Caiff tri fideo ychwanegol am y llwybrau eu lansio dros y misoedd nesaf, felly cadwch lygad ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

  Gallwch wylio'r fideos rydym wedi'u lansio hyd yn hyn yma.

  Y diweddaraf am yr ymgyrch 'Lle Hapus'

  Rydym yn parhau gyda'n Hymgyrch Partneriaid Lle Hapus, gan weithio gyda chi, ein Partneriaid Croeso Bae Abertawe.

  Rydym wedi lansio tri fideo hyd yn hyn gan gynnwys Bethan o The Lighthouse Bar and Kitchen, Sian ac Andrew o Gower Gin ac Anthony o Sŵ trofannol Plantasia.

  Mae'r tri fideo hwn wedi cael eu gwylio dros 270k o weithiau hyd yn hyn. Caiff y ddau fideo Partneriaid Lle Hapus olaf eu lansio yng ngwanwyn 2024.

  Ymgyrch Cysylltiadau Cyhoeddus

  Yn ddiweddar rydym wedi croesawu ymweliadau gan y blogwyr/dylanwadwyr 'Rango the Van', 'How I Wander UK' a 'Spellbound Travels', gan ennill cwmpas cadarnhaol iawn ar gyfer yr ardal a'r partneriaid sy'n rhan o'r prosiect.

  Diolch i'r holl bartneriaid sy'n cymryd rhan mewn cefnogi'r ymweliadau hyn.

  Os bydd unrhyw bartner am gymryd rhan mewn ymweliadau yn y dyfodol, e-bostiwch Tim.Twristiaeth@abertawe.gov.uk

  Fel rhan o'r Ymgyrch Cysylltiadau Cyhoeddus, sicrhawyd sylw yn y wasg ar-lein ac all-lein mewn teitlau amrywiol gan gynnwys Conde Nast Traveller, The Guardian a The Sunday Times, gan ennill cyfanswm o dros £71k o Werth Hysbysebu Cyfatebol hyd yn hyn a dros 162m o Gyfleoedd i Weld.

  Gwasanaeth bysus am ddim

  Mae'r cynnig bysus am ddim hynod boblogaidd yn y ddinas yn dychwelyd bob penwythnos yn y cyfnod cyn y Nadolig ac yna am 5 niwrnod ar ôl y Nadolig. Rhaid i bob taith ddechrau cyn 7.00pm.

  Mae ar gyfer teithiau sy'n dechrau ac yn gorffen yn ardal Cyngor Abertawe. 

  Penwythnosau cyn y Nadolig:

  • 2 - 3 Rhagfyr
  • 9 - 10 Rhagfyr
  • 16 - 17 Rhagfyr
  • 23 - 24 Rhagfyr

  Yr wythnos ar ôl y Nadolig:

  • Dydd Mercher 27 Rhagfyr
  • Dydd Iau 28 Rhagfyr
  • Dydd Gwener 29 Rhagfyr
  • Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr
  • Dydd Sul 31 Rhagfyr

  Gwasanaeth bysus am ddim

  Cyfle masnachol i ddarparwr Realiti Estynedig (RE) - Sŵ Trofannol Plantasia

  Mae Sŵ Trofannol Plantasia yn bwriadu datblygu ychwanegiadau cyffrous newydd yn y lleoliad yn 2024, a hoffem weithio gyda chwmni lleol sy'n gallu cynnig profiadau REALITI ESTYNEDIG (RE).

  Os yw hyn yn berthnasol i chi, neu rydych yn adnabod rhywun a fyddai efallai â diddordeb, e-bostiwch anthony.williams@parkwood-leisure.co.uk

  Cymhorthfa Cyngor Busnes Abertawe, Canolfan Gymunedol Dyfatty, SA1 1ND - 8 Rhag (10.00am-1.00pm)

  • Mynediad at gymorth i fusnesau
  • Gwybodaeth am grantiau a benthyciadau Cyngor Abertawe
  • Help gyda cheisiadau am gyllid
  • Hyfforddiant a chyngor recriwtio
  • Cyfeirio at asiantaethau perthnasol
  • Cyfleoedd rhwydweithio

  Cwrdd a'r Arbenigwyr

  • Tim Angori Busnes Abertawe
  • Tim Cyflogadwyedd Llwbrau at Waith
  • Sgilliau at gyfer Abertawe - Coleg Gwyr
  • Busnes Cymru
  • Banc Datblygu Cymru

  Galwch Heibio - Does Dim Angen Lle

  Towards Carbon Zero: Cwrs Hyfforddiant Lleihau Carbon ac Arbed Ynni ar gyfer busnesau bach a chanolig - 21 Rhag (9.00am-4.30pm)

  Wrth i'r byd ganolbwyntio ar leihau allyriadau carbon, mae gan fusnesau rôl bwysig i'w chwarae wrth gyrraedd nodau hinsawdd byd-eang. Mae ein cwrs hyfforddi'n ceisio rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i fusnesau bach a chanolig er mwyn iddynt gyflawni niwtralrwydd carbon, meithrin y gallu i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd a phrisiau ynni cynyddol, a chyfrannu at ddyfodol cynaliadwy.

  Yn ystod y cwrs hyfforddi, bydd cyfranogwyr yn dysgu am hanfodion lleihau carbon a'r llwybr i allyriadau sero net. Byddwn yn cynnwys pynciau fel effeithlonrwydd ynni, ynni adnewyddadwy, cludiant cynaliadwy, lleihau gwastraff a mwy. Yn ogystal, byddwn hefyd yn darparu gweithgareddau ymarferol ac astudiaethau achos i helpu cyfranogwyr i ddeall sut i ddefnyddio'r cysyniadau hyn yn eu busnesau eu hunain.
  Mae ein hyfforddwr, Tanya Nash o Future Clarity, yn arbenigwr ym maes cynaladwyedd a lleihau carbon. Bydd yn rhoi cyngor ac arweiniad ymarferol ar sut i fesur a lleihau allyriadau carbon, a sut i ddatblygu strategaeth lleihau carbon sydd wedi'i theilwra ar gyfer pob busnes.

  Mae'r cwrs hyfforddiant hwn yn addas ar gyfer busnesau bach a chanolig o unrhyw sector sydd â diddordeb mewn lleihau eu hôl troed carbon a chyfrannu at ddyfodol mwy cynaliadwy.

  Ymunwch â ni i gymryd camau tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy!

  Cadwch eich lle heddiw

  CThEF: Adrodd am wybodaeth PAYE (y cynllun talu wrth ennill) mewn amser real pan gaiff taliadau eu gwneud yn gynnar adeg y Nadolig

  Os ydych yn talu'ch gweithwyr yn gynnar dros gyfnod y Nadolig, adroddwch am eich diwrnod talu arferol neu gytundebol fel y dyddiad talu ar eich Adroddiad Taliadau Llawn (ATLl) a sicrhewch fod y ATLl yn cael ei gyflwyno ar neu cyn y dyddiad hwn.
   
  Er enghraifft os ydych yn talu ddydd Gwener 15 Rhagfyr 2023 ond y diwrnod arferol neu gytundebol yw dydd Gwener 29 Rhagfyr 2023, bydd angen i chi nodi dyddiad y taliad ar yr ATLl fel 29 Rhagfyr 2023 a sicrhau bod y cyflwyniad yn cael ei anfon cyn neu ar 29 Rhagfyr 2023.
   
  Bydd hyn yn helpu i ddiogelu unrhyw un o'ch gweithwyr sy'n gymwys ar gyfer Credyd Cynhwysol. Gall rhoi gwybod am y dyddiad talu fel y dyddiad y gwneir y taliad effeithio ar yr hawl i Gredyd Cynhwysol yn awr ac yn y dyfodol.

  Nid effeithir ar yr eithriad hwn gan y brif rwymedigaeth adrodd am PAYE i gyflogwyr, ac mae'n rhai i chi adrodd am daliadau o hyd ar neu cyn y dyddiad y telir y gweithiwr.

  Mae Llywodraeth Cymru am gael eich barn ar galendr yr ysgol - Ymgynghoriad yn cau 12 Chwefror 2024

  Agorodd ymgynghoriad (21 Tachwedd) ar newid calendr yr ysgol, fel bod gwyliau'n cael eu rhannu'n fwy cyson, gan gynnwys pythefnos o wyliau hanner tymor yn yr hydref.

  Mae calendr presennol yr ysgol yn golygu bod tymor yr hydref yn hirach na'r lleill. O dan y cynnig newydd, byddai wythnos yn cael ei chymryd o ddechrau gwyliau'r haf a'i hychwanegu at wyliau mis Hydref, fel bod staff a dysgwyr yn cael mwy o amser i orffwys yn ystod tymor hir yr hydref. Byddai'r newidiadau hyn yn cael eu gwneud o fis Medi 2025 ymlaen, sy'n golygu y byddai ysgolion yn cael pythefnos o wyliau ym mis Hydref 2025 a gwyliau haf pum wythnos yn 2026.

  Bydd yr ymgynghoriad hefyd yn archwilio newidiadau ychwanegol y gellid eu datblygu yn y dyfodol, ond nid yn 2025. Mae'r newidiadau hyn yn cynnwys yr opsiwn o symud ail wythnos o wyliau'r haf a'i hychwanegu at wyliau'r Sulgwyn.

  Mae Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu â'r gweithwyr a chyflogwyr o sectorau ar wahân i'r sector addysg. Prif amcanion diwygio'r flwyddyn ysgol yw mynd i'r afael ag anfantais, anghydraddoldebau addysgol cul, cefnogi lles dysgwyr a staff a gwneud i'r calendr ysgol gyd-fynd yn well â bywyd cyfoes. Mae'n bwysig cydnabod mai diwygiad i addysg yw hwn. Mae hefyd yn bwysig bod yr effeithiau, y cyfleoedd, a'r manteision ehangach allai ddeillio o unrhyw newidiadau yn cael eu deall a'u rhannu.

  Er mai polisi addysgol yw strwythur y flwyddyn ysgol, rydym yn cydnabod y gallai unrhyw newidiadau i strwythur y flwyddyn ysgol effeithio ar sectorau ehangach.

  Sut i ymateb

  FairShare Cymru - Bwyd dros ben ag amcan

  Mae dargyfeirio'ch bwyd dros ben i elusennau rheng flaen yn haws nag yr ydych chi'n meddwl.

  Gallai'ch busnes fod yn gymwys i hawlio nawdd i helpu lleihau'ch gwastraff bwyd wrth helpu pobl sydd mewn perygl o ansicrwydd bwyd.
  Mae Cronfa Bwyd Dros Ben ag Amcan Cymru ar agor i gwmnïoedd Cymreig sydd â bwyd sy'n fwytadwy, ond yn mynd yn wastraff oherwydd ei fod yn rhy gostus neu'n anaddas ar gyfer defnydd masnachol.

  Amcan y gronfa yw goresgyn y rhwystrau mae busnesau bwyd a diod Cymreig (ffermwyr, tyfwyr, cynhyrchwyr, gwneuthurwyr, cyfanwerthwyr a.y.b.) yn eu hwynebu wrth ystyried ail-ddosbarthu bwyd dros ben i elusen.

  FairShare Cymru

  Lluniau newydd yn rhoi cipolwg ar safle datblygu swyddfa yn Abertawe

  Mae'r lluniau newydd hyn yn rhoi cipolwg i chi ar ddatblygiad swyddfeydd newydd pwysig sy'n mynd rhagddo ar hen safle clwb nos Oceana yng nghanol dinas Abertawe.

  Mae'r lluniau'n dangos rhai o'r ystafelloedd a fydd yn cael eu trawsnewid cyn bo hir yn ogystal â rhai o'r grisiau, yr ardaloedd cymunedol a'r gwaith gwydro sy'n cael eu gosod yn y cynllun saith llawr.

  Mae rhai o'r lluniau'n cynnwys argraffau arlunydd o'r blaendir, gan ddangos sut bydd y mannau hyn yn edrych unwaith y bydd y gwaith wedi'i gwblhau.

  Bydd cynllun 71/72 Ffordd y Brenin, sy'n cael ei ddatblygu gan Gyngor Abertawe, yn darparu lle ar gyfer 600 o swyddi mewn sectorau fel technoleg, digidol a'r diwydiannau creadigol.

  71/72 Ffordd y Brenin

  Cytundebau tir yn cymryd cam ymlaen ar gyfer prosiect ynni adnewyddadwy gwerth £4 biliwn

  Mae cynlluniau ar gyfer prosiect ynni adnewyddadwy gwerth £4 biliwn, a fydd yn rhoi Abertawe ar flaen y gad o ran arloesi economi werdd fyd-eang wedi cymryd cam mawr ymlaen.

  Mae cytundebau tir bellach wedi'u cytuno rhwng Cyngor Abertawe, DST Innovations a Batri Ltd.

  Bydd y cytundebau - sy'n amodol ar ganiatâd cynllunio - yn arwain at:

  • Ehangu safle parcio a theithio Fabian Way i greu hwb trafnidiaeth ynni gwyrdd a fydd o bosib yn cynnwys gorsaf gweithgynhyrchu hydrogen ar gyfer trafnidiaeth sy'n cael ei bweru gan hydrogen, digonedd o fannau gwefru cerbydau trydan, a bwytai a mannau gweithio hyblyg i ymwelwyr eu mwynhau.
  • Cyfleuster gweithgynhyrchu newydd ar hen safle Morrissey yn SA1 i greu batris uwch-dechnoleg a fyddai'n storio'r ynni adnewyddadwy sy'n cael ei greu gan y prosiect ac ar gyfer dosbarthiad byd-eang.
  • Ehangu ar gynlluniau fferm solar sydd eisoes wedi'u cymeradwyo ar hen safle tirlenwi Tir John i greu un o gyfleusterau cynhyrchu ynni solar mwyaf y DU.

  Mae Cyngor Abertawe hefyd wedi gwneud cais i Lywodraeth y DU am gyllid i archwilio ymhellach y potensial ar gyfer rhwydwaith gwresogi carbon isel ar gyfer yr ardal. Gan ddefnyddio gwres dros ben o'r ganolfan ddata, gallai'r rhwydwaith gwresogi ddarparu gwres ar gyfer dwsinau o adeiladau mawr yn ardaloedd SA1 a chanol y ddinas Abertawe.

  Cytundebau tir yn cymryd cam ymlaen ar gyfer prosiect ynni adnewyddadwy gwerth £4 biliwn

  Gwaharddiad ar blastig untro yn dod i rym wrth i Lywodraeth Cymru geisio cyrraedd sero net

  Mae nifer o gynhyrchion plastig untro wedi cael eu gwahardd rhag cael eu cyflenwi yng Nghymru heddiw.

  Mae hyn yn dilyn ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru i 'ymgorffori ein hymateb i'r argyfwng hinsawdd a natur ym mhopeth a wnawn'.

  Pwrpas y ddeddf newydd yw lleihau'r llif o lygredd plastig sy'n llifo i'n hamgylchedd trwy wahardd rhai cynhyrchion plastig untro rhag cael eu cyflenwi. 

  Mae'r cyhoedd wedi bod yn bositif eu cefnogaeth i'r gwaharddiad, gyda mwy nag 87 y cant yn ei gefnogi.
   
  O heddiw ymlaen, mae'r eitemau canlynol bellach wedi'u gwahardd rhag cael eu gwerthu ledled y wlad:

  • Platiau plastig untro
  • Cwpanau plastig untro
  • Troellwyr diodydd plastig untro  
  • Cwpanau wedi'u gwneud o bolystyren allwthiedig ymestynedig neu ewynnog
  • Cynwysyddion bwyd tecawê wedi'u gwneud o bolystyren allwthiedig ymestynedig neu ewynnog
  • Ffyn balŵn plastig untro
  • Ffyn cotwm coesyn plastig untro
  • Gwellt yfed plastig untro (eithriadau i'r rhai sydd eu hangen i fwyta ac yfed yn ddiogel ac yn annibynnol)

  Gwaharddiad ar blastig untro yn dod i rym wrth i Lywodraeth Cymru geisio cyrraedd sero net

  Gwobrau Croeso

  Mae Croeso Cymru wedi cyflwyno cyfres o Wobrau Croeso newydd sydd wedi'u cynllunio i eistedd ochr yn ochr â'n gwobrau beicwyr a cherddwyr presennol a llwyddiannus iawn. Diben y Gwobrau Croeso yw cydnabod y busnesau hynny sydd wedi darparu cyfleusterau, gwasanaethau a gwybodaeth ychwanegol i fodloni gofynion penodol pwysig o ran cleientiaid twristiaeth.

  Ein Gwobrau Croeso yw:

  • Teuluoedd 
  • Anifeiliaid anwes 
  • Pysgotwyr 
  • Beicwyr  
  • Beicwyr 
  • Cerddwyr 
  • Golffwyr 
  • Teledu/Ffilm 
  • Cartrefi modur 

  Yna bydd eich cais(au) yn cael eu hasesu. Os byddwch yn llwyddiannus, anfonir tystysgrif, logo electronig a Sticer Ffenestr atoch ar gyfer pob cais llwyddiannus am Wobr Groeso y gallwch ei arddangos yn eich busnes ac yn eich llenyddiaeth farchnata. 

  Gwobrau Croeso

  Helo Blod

  Dyma'r lle i gael cyngor ar sut mae defnyddio mwy o Gymraeg yn dy fusnes neu elusen a chyfieithiadau hefyd. Ac mae'r cwbl lot am ddim!

  Fel arall, gall Helo Blod gyfieithu hyd at 500 gair i'r Gymraeg, bob mis, am ddim i dy fusnes.

  Mae'n hawdd ‒ picia draw i dy gyfrif Helo Blod a Fi, mewn â ti, rho'r testun Saesneg i'w gyfieithu i mewn, ac fe wnaiff Helo Blod y gwaith caled i ti. A dyna ni!

  Mae Helo Blod ar gael ar-lein 24/7. Rydym hefyd ar gael dros y ffôn rhwng 10:00am - 3.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

  Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg. Ar hyn o bryd, ar-lein yw'r gwasanaeth cyflymaf.

  Helo Blod

   Digwyddiadau gwych sy'n dod i Fae Abertawe yn 2023:

   15 Tach - 2 Ion: Gwledd y Gaeaf ar y Glannau
   24 Tach - 20 Rhag: Marchnad Nadolig Abertawe
   9 Rhag - 7 Ion: Cinderella, Theatr y Grand Abertawe

   2024:

   28 Maw: Gwobrau Chwaraeon Abertawe
   6-7 Gor: Sioe Awyr Cymru
   14 Gor: IRONMAN 170.3 Abertawe
   15 Medi: 10k Bae Abertawe Admiral

   Oedd y diweddariad hwn ar y fasnach dwristiaeth yn ddefnyddiol? Rhannwch ef neu cysylltwch â Geraldine.Williams@abertawe.gov.uk

   Close Dewis iaith