Toglo gwelededd dewislen symudol

Y diweddaraf am Fusnes Twristiaeth - 23 Medi 2022

Yn cefnogi adferiad ein diwydiant twristiaeth lleol

Archebu Arweinlyfrau Bae Abertawe 2022 ar-lein am ddim

Dim arweinlyfrau Bae Abertawe 2022 ar ôl gennych? Gallwch archebu rhagor ar-lein am ddim, yn syth o wefan Pear Distribution.

Mae'n gyflym ac yn hawdd -  a chânt eu danfon yn syth i'ch busnes ar eu rownd ddosbarthu nesaf.

Gwnewch yn siŵr bod stoc ddigonol gennych yr hydref hwn ac ar gyfer hanner tymor.

Archebu Arweinlyfrau Bae Abertawe nawr

Dweud eich dweud am ardoll ymwelwyr i Gymru

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad â'r cyhoedd ar gynigion i roi pwerau i awdurdodau lleol i gyflwyno ardoll ymwelwyr.

Tâl bach i'w dalu gan bobl sy'n aros dros nos mewn llety yng Nghymru fyddai'r ardoll.

Bydd gan bob awdurdod lleol yng Nghymru bŵer i benderfynu a yw am gyflwyno ardoll ymwelwyr, a bydd yr arian sy'n cael ei godi yn cael ei ailfuddsoddi mewn ardaloedd lleol er mwyn cefnogi twristiaeth leol. Gallai hyn amrywio o fuddsoddi mewn cadw'r traethau a'r palmentydd yn lân, i fuddsoddi mewn cynnal parciau, toiledau a llwybrau troed lleol.

Mae dros 40 o wledydd a chyrchfannau gwyliau ledled y byd wedi cyflwyno math o ardoll ymwelwyr, gan gynnwys Gwlad Groeg, Ffrainc, Amsterdam, Barcelona, a Chaliffornia. Byddai ardoll ymwelwyr dewisol i awdurdodau lleol yng Nghymru yn gyfran fach iawn o gyfanswm gwariant ymwelydd.

Mae'r ymgynghoriad helaeth yn gofyn am safbwyntiau ynghylch pwy ddylai dalu ardoll, pwy fyddai'n codi'r ardoll ac yn ei gasglu, y dull gorau o'i weithredu, a sut y gellid dyrannu'r refeniw o'r dreth.

Darllenwch y datganiad ar Ardoll ymwelwyr dewisol i awdurdodau lleol | LLYW.CYMRU

Achubwyr bywydau'r RNLI - Diwedd y Tymor Brig

Mae'r wythnos hon yn nodi diwedd y tymor brig ar gyfer yr RNLI. Ni fydd gwasanaeth achubwyr bywydau ar batrôl ar y traethau canlynol tan 2023:

  • Bae y Tri Chlogwyn
  • Porth Einon
  • Langland / Rotherslade
  • Caswell

Mae wedi bod yn haf eithriadol o brysur ar gyfer yr RNLI gyda dros 140 o ddigwyddiadau mawr a 160 o ddigwyddiadau bach ar draethau sydd wedi'u patrolio.

Hoffem achub ar y cyfle hwn i ddiolch i'n tîm gwych o achubwyr bywydau am gadw'n traethau'n ddiogel yr haf hwn.

Wrth i'r gaeaf agosáu, cymerwch ofal ychwanegol ar y traeth, yn enwedig ym Mae y Tri Chlogwyn, sy'n gallu bod yn beryglus heb achubwyr bywydau ar batrôl.

Os ydych chi'n gweld unrhyw un mewn trafferth, ffoniwch 999 a gofynnwch am wylwyr y glannau. Os ydych chi'n mynd i drafferthion yn y dŵr, ARNOFIWCH i fyw.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut i aros yn ddiogel ar y traeth ar wefan yr RNLI

Llywodraeth y DU yn amlinellu cynlluniau i helpu i leihau biliau ynni i fusnesau

Mae hyn yn berthnasol i bob cartref ym Mhrydain Fawr, ac mae'r un lefel o gymorth ar gael i aelwydydd yng Ngogledd Iwerddon.

Bydd cynllun chwe mis newydd ar gyfer busnesau a defnyddwyr ynni annomestig eraill (gan gynnwys elusennau a sefydliadau sector cyhoeddus fel ysgolion) yn cynnig cefnogaeth gyfatebol i'r hyn sy'n cael ei darparu i ddefnyddwyr. Bydd hyn yn eu hamddiffyn rhag costau ynni cynyddol ac yn rhoi'r sicrwydd sydd ei angen arnynt i gynllunio eu busnes. 

Llywodraeth y DU yn amlinellu cynlluniau i helpu i leihau biliau ynni i fusnesau | Busnes Cymru (gov.wales)

Noson Agored Arts ARKADE - 29 Medi (5.00-7.00pm)

Hoffem eich gwahodd i noson agored yn Arts ARKADE nos Iau, 29 Medi o 5pm tan 7pm lle byddwn yn arddangos y lle, technolegau a rhai o'n cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Mae Arts ARKADE, prosiect partneriaeth a ddatblygwyd gan Gyngor Abertawe a LYRICAL KOMBAT, yn labordy celfyddydau creadigol sydd, ar hyn o bryd, yn hen siop gerdd Cranes, Unedau 9-11, Sgwâr Dewi Sant, Abertawe SA1 3LG. Mae'n lle ar gyfer artistiaid i gydweithio, rhwydweithio, gwella sgiliau digidol a chreu.

Bydd y noson agored yn anffurfiol ac yn cynnig cyfle i chi chwarae gyda'r technolegau ac archwilio ffyrdd y gallai Arts ARKADE eich helpu i ddarganfod ffyrdd newydd o weithio a chyfathrebu â chynulleidfaoedd. Rydym eisiau datblygu cymuned ddigidol ffyniannus a hoffem i chi fod yn rhan ohoni.

Bydd rhaglen sgwrsio fisol yn dilyn y digwyddiad hwn, gan gynnwys sgyrsiau ysbrydoledig gan weithwyr proffesiynol o'r diwydiant celf yn ogystal â phynciau sy'n cefnogi datblygiad proffesiynol.

Gwefan a map o'r lleoliad: Arts ARKADE

I gadw lle, e-bostiwch: kate.wood@abertawe.gov.uk

Ymunwch â #Her870: ewch amdani - 30 Medi

I ddathlu 10 mlynedd ers agoriad swyddogol Llwybr Arfordir Cymru yn 2012, mae'r Llwybr yn eich gwahodd i gymryd rhan yn ei her genedlaethol ar gyfer yr haf — Her 870.

Mae Her 870 yn galw ar grwydrwyr hamddenol, heicwyr a cherddwyr cŵn, beicwyr a defnyddwyr cadair olwyn, marchogion a grwpiau cymunedol a theuluoedd fel ei gilydd i wneud ymdrech ar y cyd i gerdded 870 milltir — sef hyd y Llwybr — rhwng mis Gorffennaf a mis Medi 2022.

P'un a ydych chi'n gallu cyfrannu 1 filltir, 5 milltir, 10 milltir (neu fwy!) — helpwch Lwybr Arfordir Cymru i gyrraedd ei nod drwy osod eich targed ar y ddolen ganlynol: https://bit.ly/3AY7rkk. A chofiwch gadw llygad ar ei sianeli Facebook, Twitter ac Instagram i gael diweddariadau rheolaidd ar y cynnydd!

Ar ben hynny, gallwch hefyd fanteisio ar gyfle i ennill casgliad o nwyddau arbennig ar gyfer y dengmlwyddiant sy'n werth £200! I gystadlu, rhannwch lun ar y cyfryngau cymdeithasol ohonoch chi'ch hun rywle ar Lwybr Arfordir Cymru, gan dagio @WalesCoastPath a defnyddio'r hashnod #Her870. Bydd tri enillydd yn cael eu dewis ar hap gan Lwybr Arfordir Cymru ar 30 Medi 2022.

Busnesau'r ddinas yn cael cyngor am ddim ar ddod yn sero net - 4 Hyd (9.30am ac 1.00pm)

Cânt eu gwahodd i gwrs cyflwyniadol am ddim a fydd yn eu helpu i wneud eu hunain a'r ddinas yn garbon sero net dros y blynyddoedd nesaf.

Mae'r cwrs dwy awr yng nghanol y ddinas - a gynhelir ar 4 Hydref - yn cael ei gyflwyno gan Gyngor Abertawe mewn cydweithrediad â Future Clarity, busnes o Gymru sy'n canolbwyntio ar ddyfodol cynaliadwy.

Bydd y cwrs - Towards Carbon Zero - yn cael ei gynnal ddwywaith yn HQ Urban Kitchen, Orchard Street ar 4 Hydref am 9.30am ac 1pm. Gall gwesteion fynd i'r naill sesiwn neu'r llall.

Ei nod yw helpu mentrau bach a chanolig i gynllunio ar gyfer y dyfodol drwy gyflwyno'r ffyrdd y gall eu busnesau arbed ynni, lleihau gwastraff a lleihau allyriadau carbon. Bydd yn cynnig atebion ymarferol.

Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU. Mae cyfanswm o 50 lle ar gael.

Gellir cadw lle am ddim yn  

Troeon ar hyd Llwybr Globau The World Reimagined yn Abertawe - 9 Hyd

Mae The World Reimagined yn eich gwahodd chi ar daith ddarganfod i drawsnewid y ffordd rydym yn deall y Fasnach Drawsatlantig mewn caethweision o Affrica, a'i heffaith ar bob un ohonom, fel y gallwn wneud cyfiawnder hiliol yn realiti.

Mae The World Reimagined wedi dod â llwybr cerfluniau glôb i ddinas Abertawe, a grëwyd gan artistiaid i helpu pobl i deithio ar hyd y daith ddarganfod hon: i ysbrydoli ac agor ein dychymyg i bosibiliadau newydd.

Fe'ch gwahoddir i ddod am dro ar hyd y llwybr globau. I archebu lle, ewch i'r dolenni Eventbrite isod.

9 Hydref 2022

Syniadau Mawr Cymru Ar Daith, Theatr Y Grand Abertawe - 11 Hyd

Os oes gennych chi syniad busnes yn barod neu os ydych chi'n chwilfrydig am fyd hunangyflogaeth, yna mae'r digwyddiad hwn yn addas i chi.

Mewn lleoliad yn lleol i chi, byddwch yn clywed gan berchnogion busnes sydd wedi profi llwyddiant yn y maes, yn cymryd rhan mewn gweithdy rhyngweithiol am fod yn hunangyflogedig ac yn cael cyfle i gwrdd â phobl ifanc eraill sydd â diddordebau tebyg.

Byddwch yn gadael y digwyddiad hwn gyda gwell dealltwriaeth o'r hyn sydd ei angen i gychwyn eich busnes ac yn hyderus yn eich gallu i wneud hynny gyda chefnogaeth Syniadau Mawr Cymru.

Rhaid i chi fod yn 18-25 oed

Mae llefydd yn brin - archebwch eich lle heddiw

Marchnata Croeso Cymru sesiwn ar-lein - 13 Hyd (10.30am-12.00pm) - Cofrestru nawr ar agor

Fel yn 2021, mae Croeso Cymru yn cynnal sesiwn ar-lein i drafod gweithgareddau marchnata dros gyfnod yr hydref a'r gaeaf.

Bydd y sesiwn hefyd yn cynnwys diweddariadau a throsolwg o::

  • Ymgyrchoedd defnyddwyr yr Hydref a'r Gaeaf
  • Thema Blwyddyn ar gyfer 2023
  • Gweithgareddau y Diwydiant Teithio a Digwyddiadau Busnes
  • Gweithgareddau Cwpan y Byd
  • Cynulleidfaoedd defnyddwyr yn cael eu targedu dros y 6 mis nesaf

Cofrestrwch i ymuno â ni, erbyn 3:00pm, 7 Hydref.

Wythnos Ailgylchu 2022: 17 - 23 Hyd

Cynhelir Wythnos Ailgylchu rhwng 19 a 25 Medi 2022. Thema eleni yw 'Let's Get Real' a bydd yn herio canfyddiadau a mythau ynghylch ailgylchu, a thargedu halogiad i wella ymddygiadau ailgylchu. 

Dyma'r un wythnos yn y flwyddyn lle mae manwerthwyr, brandiau, cwmnïau rheoli gwastraff, cymdeithasau masnach, llywodraethau a'r cyfryngau yn dod at ei gilydd i gyflawni un nod: ysgogi'r cyhoedd i ailgylchu mwy o'r pethau cywir, yn amlach.

Mae'n beth syml y gall pawb ei wneud i wneud gwahaniaeth go iawn.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i Wythnos Ailgylchu | WRAP

Cyllid digidol a gwyrdd ar gael i fusnesau Abertawe

Mae cyllid bellach ar gael i helpu busnesau Abertawe i arbed arian ar eu biliau ynni a gwella'u gwelededd ar-lein.

Mae grantiau Cyngor Abertawe, sy'n amrywio o £500 i £1,500 ar gael i gefnogi busnesau presennol sydd eisiau tyfu.

Mae cynlluniau y gellir defnyddio'r Grant Arloesi Gwyrdd ar eu cyfer yn cynnwys buddsoddi mewn mesurau fel goleuadau LED sy'n lleihau'r defnydd o ynni. Gellir hefyd ddefnyddio'r grant ar gyfer archwiliadau ynni, yn ogystal â gwneud newidiadau mewn prosesau gweithgynhyrchu er mwyn lleihau ôl-troed carbon.

Mae creu gwefan am y tro cyntaf, datblygu gwefan bresennol neu gymorth gydag ymgyrchoedd marchnata ar-lein ymysg y meysydd a all fod yn gymwys am y Grant Datblygu Digidol.

Ariennir y ddau grant gan Gronfa Adfywio Cymunedol Llywodraeth y DU.

Bydd angen i'r holl ymgeiswyr llwyddiannus ariannu 50% o gostau'r prosiect.

E-bostiwch GrowthGrant@abertawe.gov.uk i ofyn am ffurflen gais ar gyfer y Grant Arloesedd Gwyrdd neu'r Grant Datblygiad Digidol.

Gall busnesau Abertawe hefyd fynd i https://www.abertawe.gov.uk/cyngorbusnes i gael yr holl wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

Gweminar - Marchnata Digitol ac Offer Ar-lein ar gyfer Twristiaeth a Lletygarwch

Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau a Croeso Cymru wedi dod ynghyd i gynnig gweminar dwy ran am ddim sydd wedi'i theilwra ar gyfer y sector twristiaeth a lletygarwch.

Byddwch yn dysgu sut i osod eich busnes ar wahân ar-lein, ymgysylltu â chwsmeriaid newydd, manteisio'n well ar adolygiadau, yn ogystal â defnyddio offer digidol megis platfformau archebu ar-lein i redeg eich busnes yn llwyddiannus.

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i Marchnata Digitol ac Offer Ar-lein ar gyfer Twristiaeth a Lletygarwch (Tudalen 1 o 4) (office.com).

Cefnogi gweithwyr drwy'r argyfwng costau byw

Yn erbyn cefndir o brisiau cynyddol am fwyd, ynni a nwyddau a gwasanaethau hanfodol eraill, mae llawer o gyflogwyr yn y DU yn gofyn beth y gallant ei wneud i gefnogi lles ariannol eu pobl.

Y newyddion da yw, hyd yn oed os na allwch fforddio cynnig codiadau cyflog sy'n curo chwyddiant, mae llawer y gallwch ei wneud o hyd i leddfu'r straen a'r pryder y mae eich gweithlu'n ei wynebu. Dyma'r amser i adolygu eich polisïau lles ariannol a'ch pecynnau buddion i sicrhau eu bod yn gweithio mor galed ag y gallant - yn enwedig i'r rheiny sydd fwyaf tebygol o fod yn ei chael hi'n anodd cadw dau ben llinyn ynghyd.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i Supporting employees through the cost-of-living crisis | CIPD

Rheoliadau sy'n diwygio'r system apelio ar gyfer ardrethi annomestig yng Nghymru

Rydym yn ceisio barn am fesurau a fydd yn gwella'r broses apelio.

Ymgynghoriad yn cau 11 Hydref 2022.

Mae rhagor o fanylion ar gael ar Rheoliadau sy'n diwygio'r system apelio ar gyfer ardrethi annomestig yng Nghymru | LLYW.CYMRU.

Cwpan y Byd FIFA 2022 - byddwch yn rhan ohono!

Rydym yn gobeithio gwneud yn fawr o'r cyfleoedd a'r manteision a ddaw o gyfranogiad tîm pêl-droed dynion Cymru yng Nghwpan y Byd FIFA yn Quatar yr hydref hwn.

Bydd gêm gyntaf Cymru yn y twrnamaint yn erbyn yr UDA ar 21 Tachwedd.

Fyddwch chi'n dathlu'r digwyddiad gwych hwn gydag unrhyw gynigion arbennig, digwyddiadau, bwydlenni, themâu etc.? Os felly, rhowch wybod i ni fel y gallwn eu rhannu ar ein cyfryngau cymdeithasol.

E-bostiwch Tim.Twristiaeth@abertawe.gov.uk neu tagiwch ni yn @croesobaeabertawe neu @BaeAbertawe ar gyfryngau cymdeithasol.

Digwyddiadau gwych sy'n dod i Fae Abertawe yn 2022

10 Aws-31 Hyd: The World Reimagined
 

Oedd y diweddariad hwn ar y fasnach dwristiaeth yn ddefnyddiol? Rhannwch ef neu cysylltwch â Geraldine.Williams@abertawe.gov.uk

Close Dewis iaith