Toglo gwelededd dewislen symudol

Y Diweddaraf am Covid-19 i Fusnesau Twristiaeth - 20 Mai 2022

Cefnogi'n diwydiant twristiaeth lleol drwy'r pandemig Covid-19.

Stondinau masnach Sioe Awyr Cymru 2022

Bydd y Sioe Awyr yn dychwelyn i'r awyr dros Fae eiconig Abertawe ar 2 - 3 Gorffennaf 2022. Bydd yn cynnwys rhai o'r timau arddangos mwyaf a gorau yn y byd Sioeau Awyr, 2km o arddangosiadau ar y tir ac ardaloedd masnachu, a'r cyfan yn erbyn cefndir anhygoedl Bae Abertawe.

Rydym yn chwilio am stondinau masnach priodol i arddangos eu cynnyrch ar hyd y llinell arddangos.

Am gyfle i fod yn rhan o'r digwyddiad hwn, llenwch y ffurflen gais ar-lein isod.

Gallwch hefyd ychwanegu taleb at ap Sioe Awyr Cymru am £50 yn unig - am ragor o wybodaeth e-bostiwch Steven.Morse@abertawe.gov.uk
 

Pwy sy'n recriwtio? Dyma'r swyddi gwag diweddaraf ym maes twristiaeth a lletygarwch

 • Uwch Swyddog Marchnata Digidol, Cyngor Abertawe: rydym yn chwilio am farchnatwr digidol proffesiynol, profiadol a chreadigol i ymuno â ni ac arwain ar farchnata digidol ein prif ddigwyddiadau, a gwasanaethau diwylliannol ledled y Ddinas.. Gwnewch gais ar-lein nawr. Dyddiad cau 30/05/22
   
 • Gwesty'r King Arthur, Reynoldston, Gŵyr: Goruchwylwyr bar, staff blaen tŷ ar gyfer priodasau a digwyddiadau, cogyddion, cynorthwywyr cegin. Cyflog cystadleuol, hyfforddiant, cyflog wythnosol, gwaith wedi'i warantu a chyfleoedd datblygu. Anfonwch neges uniongyrchol am ragor o wybodaeth neu galwch heibio gyda'ch CV.
   
 • Kingshead, Llangynydd, Gŵyr: Swyddi ar gael ar gyfer staff bar a blaen tŷ. Ffoniwch 01792 386212 neu e-bostiwch info@kingsheadgower.co.uk am ragor o wybodaeth.
   
 • Cyfeillion Castell Ystumllwynarth - Diwrnod recriwtio Cyfeillion: 16 Meh (11am-5pm) Gwirfoddolwyr yn Eisiau! Ydych chi'n mwynhau cwrdd â phobl newydd? ​Oes gennych ddiddordeb mewn hanes, archaeoleg ac addysg? Hoffech chi gymryd rhan yn eich cymuned leol? Mae dod yn gyfaill yn llawer o hwyl ac yn rhoi'r cyfle i chi ddysgu am hanes y castell, yn ogystal â chwrdd ag ymwelwyr sy'n dod o bedwar ban byd.


Grantiau Twf Abertawe

Mae Cyngor Abertawe wedi lansio dau gynllun grant newydd i helpu gyda datblygiad busnesau presennol.

Mae'r cynlluniau grant, sydd wedi'u hariannu gan Gronfa Adfywio Cymunedol Llywodraeth y DU, yn canolbwyntio ar dwf busnes digidol/ar-lein, sy'n gweithredu ag ôl troed carbon llai ac sy'n gweithio tuag at fod yn Sero-Net o ran carbon.

Mae pob cynllun yn cynnig hyd at £1,500 o arian grant refeniw yn erbyn 50% o arian cyfatebol (felly prosiectau gwerth hyd at £3,000). Ynghyd â'u ffurflenni cais wedi'u llenwi, bydd angen i bob busnes sy'n gwneud cais ddarparu cynllun busnes, rhagolwg llif arian 12 mis a dau ddyfynbris ar gyfer y ddwy linell gwariant arfaethedig, y bydd angen dangos tystiolaeth o'r rhain.

Mae manylion pellach am y cronfeydd unigol ar gael isod, ynghyd â gwybodaeth am sut i wneud cais.

 • Grant Datblygiad Digidol: Dyma grant a ddarperir gan Gyngor Abertawe gyda'r nod o wella gwelededd digidol a phresenoldeb busnesau sefydledig ar-lein.
 • Grant Arloesi Gwyrdd: Cyflwynir y grant hwn gan Gyngor Abertawe gyda'r nod o alluogi busnesau i weithio tuag at fod yn ddi-garbon net.

Am ragor o fanylion ac i ofyn am ffurflen gais, e-bostiwch GrowthGrant@abertawe.gov.uk


Cynllun Gwefru yn y Gweithle: canllawiau i elusennau a busnesau llety bach

Mae Llywodraeth y DU bellach yn cynnig cymorth i fusnesau gyda'r costau ymlaen llaw i osod pwyntiau gwefru.

Mae'r Cynllun Gwefru yn y Gweithle (WCS) yn gynllun sy'n seiliedig ar dalebau sy'n rhoi cymorth i ymgeiswyr cymwys tuag at gostau ymlaen llaw prynu a gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan (EV).

Mae'r cynllun ar gael ar gyfer busnesau gwely a brecwast, safleoedd gwersylla, gwestai bach, elusennau ac unrhyw fusnes llety arall sydd â llai na 250 o weithwyr.

Darllenwch y stori lawn

 

Cronfa Gwasanaethau Cymunedol Pub is the Hub

Mae grantiau o hyd at £3,000 ar gael i alluogi perchnogion tafarndai gwledig, trwyddedeion a chymunedau lleol i gydweithio i helpu i gefnogi a chynnal gwasanaethau lleol yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.

Darllenwch y stori lawn

 

Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2022 - 20 Mai

Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn gwobrwyo unigolion, darparwyr dysgu, a chyflogwyr sydd wedi rhagori wrth gyfrannu at ddatblygiad rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Cyflogadwyedd a Phrentisiaethau ledled Cymru.

Mae'r Rhaglen Brentisiaethau'n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth oddi wrth Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Mae'r Gwobrau'n gyfle i unigolion a sefydliadau gael eu cydnabod a'u gwobrwyo am eu hymroddiad, eu gwaith caled a'u llwyddiant yn rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Cyflogadwyedd a Phrentisiaethau.

Y dyddiad cau ar gyfer cynigion yw 20 Mai 2022.

 

Aelodau'r cyhoedd i fynegi eu barn am y cynigion diweddaraf ar gyfer Sgwâr y Castell - 24 Mai

Gwahoddir aelodau'r cyhoedd i fynegi eu barn am gynnig dylunio newydd ar gyfer Sgwâr y Castell yng nghanol dinas Abertawe. Mae'n gynnig a ddatblygwyd gan Gyngor Abertawe yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch syniadau dylunio cychwynnol.

Mae'r cynigion yn dangos Sgwâr y Castell ar ei newydd wedd gyda nodweddion fel mwy o wyrddni, gan gynnwys planhigion, ardaloedd glaswelltog a rhagor o goed.

Maent yn cynnwys dysglau plannu, grisiau, seddi, goleuadau a cherrig palmant newydd, yn ogystal â dwy uned fasnachol â thoeon gwyrdd, y gellir eu rhannu'n ddwy a'u defnyddio at ddibenion masnachu ac fel caffis gyda seddi yn yr awyr agored. Bydd nodwedd jetiau dŵr newydd yn cymryd lle'r nodwedd ddŵr bresennol, y gellir ei throi ymlaen a'i diffodd fel y gellir dal i ddefnyddio'r lle i gynnal digwyddiadau.

Gellir gweld y cynigion ar gyfer Sgwâr y Castell ar-lein 


Diweddariad ar Awr Cymorth Busnes Abertawe:Dechrau arni gyda Instagram Reels - 26 Mai (10.00am)

Efallai eich bod yn gyfarwydd ag Instagram yn ei ffurf sylfaenol, efallai eich bod yn gyfarwydd â phostio cynnwys yn rheolaidd ar eich ffrwd er mwyn gwella cyfranogiad ond beth am Reels? Os yw Instagram Reels yn rhywbeth rydych chi'n ymwybodol ohono ond nid ydych wir yn ei ddeall, mae'r sesiwn hon wedi'i chynllunio ar eich cyfer.

Instagram Reels yw'r gyfrinach i dwf Instagram. Ond sut ydych chi'n defnyddio'r nodwedd Instagram hon ar gyfer busnes? Bydd Rebecca Wade o Purple Dog yn dangos i ni sut i greu reels ac yn rhoi rhai syniadau am gynnwys i chi i'ch rhoi chi ar ben ffordd!

Cadwch le ar-lein nawr


Adolygu Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 - 26 Mai

Ar sail y dystiolaeth ddiweddaraf am iechyd y cyhoedd, rwyf wedi penderfynu cadw'r cyfyngiad cyfreithiol presennol sy'n ei gwneud yn ofynnol gwisgo gorchuddion wyneb o fewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol, yn yr ardaloedd hynny sy'n agored i'r cyhoedd, am dair wythnos arall.

Gyda dull gofalus ac unedig o gadw ein gilydd yn ddiogel a sicrhau bod cymaint o'r rhai sy'n gymwys yn cael eu brechiadau ag y bo modd, gall pawb yng Nghymru deimlo'n optimistaidd am y gwanwyn a'r tu hwnt.

Mae'r camau hyn yn cynnwys hunanynysu os ydych yn sâl neu wedi cael prawf Covid-19 positif; gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau prysur o dan do, cwrdd ag eraill yn yr awyr agored os yw'n bosibl; awyru mannau dan do a golchi dwylo'n rheolaidd.

Bydd yr adolygiad tair wythnos nesaf o'r rheoliadau coronafeirws yn cael ei gynnal erbyn 26 Mai.

Darllenwch y stori lawn


Gwobrau Busnes Prydain 2022 - 27 Mai

Mae'n bleser gan SmallBusiness.co.uk gyhoeddi bod enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Busnes Prydain 2022.

Nawr yn eu pumed flwyddyn, mae'r gwobrau yn cydnabod a dathlu cyflawniadau arloesol a rhagorol busnesau bach a chanolig o Brydain ymhob diwydiant.

Mae Gwobrau Busnes Prydain yn cynnig y cyfle i chi a'ch cydweithwyr gael y gydnabyddiaeth rydych chi'n ei haeddu yn eich diwydiant ac ym mhob cwr o'r wlad.

Mae'r gwobrau hyn ar gael i unrhyw fusnes yn y DU sydd o fewn y diffiniad traddodiadol o BBaChau - sef hyd at 250 o weithwyr. Yn ddelfrydol, bydd y busnes wedi bod yn masnachu ers o leiaf mis Ionawr 2020, ond bydd y beirniaid yn ystyried busnesau iau sydd wedi'u sefydlu ar ôl y dyddiad hwn.

Mae'r gwobrau ar gael hefyd i'r darparwyr gwasanaethau a'r buddsoddwyr hynny sy'n helpu i greu'r 'ecosystem' a alluogodd BBaChau i ffynnu a goresgyn yn arbennig yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

Bydd yr enwebiadau yn cau ar 27 Mai 2022.

Am ragor o wybodaeth, ewch i British Small Business Awards
 

Busnes Abertawe:Arfer Gorau ar gyfer Cyflogi Staff Newydd a Recriwtio - 9 Meh (10.00am)

Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau'n credu bod recriwtio'n dechrau gyda hysbysebu. Mewn gwirionedd mae'n dechrau ymhell cyn hynny. Mae'n dechrau pan rydych chi'n nodi bod gennych angen am gefnogaeth, a bod angen pâr ychwanegol o ddwylo arnoch.

Nid yw nifer o gwmnïau'n ystyried diwylliant busnes, personoliaeth, cyd-fynd â'r cwmni - maent yn dueddol o recriwtio mewn modd adweithiol ac yna'n darganfod nad yw eu gweithiwr newydd yn gweithredu yn ôl y dymuniad, neu ei fod yn wahanol i'r argraff da y cawsoch mewn cyfweliad.

Er bod goblygiadau cyfreithiol i recriwtio sy'n berthnasol yn ystod y cam hysbysebu, mae'n rhaid i gwmnïau hefyd ystyried a yw'r gweithiwr yn cyd-fynd a'u cwmni gan y gall y gweithiwr anghywir arwain at golli busnes ac elw net.

Bydd Suzanne Cullen - Rheolwr Gyfarwyddwr a Phrif Ymgynghorydd yn Evolved HR yn esbonio'r broses, o nodi swydd wag ac ysgrifennu hysbyseb ddelfrydol i gynnig y swydd a'r cam sefydlu. Bydd y sesiwn yn cynnwys pethau i gadw llygad amdanynt, peryglon a llwyddiannau. 

Cadwch le ar-lein nawr

 

Digwyddiad Dathlu Wledig Cymru: 9-10 Mehefin - Cofrestru

Bydd y digwyddiad, sy'n cael ei drefnu gan Lywodraeth Cymru drwy Uned Cefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru, yn tynnu sylw at rai o'r prosiectau eithriadol  sydd wedi cael eu gweithredu  yng Nghymru drwy'r Rhaglen Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD), ac yn cofnodi'r hyn sy'n bwysig i'r sector er mwyn parhau i gefnogi'r economi wledig yn y dyfodol.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys:

 • Cyfle i glywed gan y Gweinidog dros Faterion Gwledig, y Gweinidog dros Newid yn yr Hinsawdd a Chyfarwyddwr yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 • Gweithdai ar gynlluniau'r dyfodol wrth i ni symud i'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy
 • Ardal arddangos â thema, sy'n cwmpasu bwyd a thwristiaeth, rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, arloesi, coetiroedd a choedwigaeth, a chymunedau arloesol
 • Trafodaethau â thema yn edrych ar lwyddiannau a gyflawnwyd gan fuddiolwyr cyllid
 • Astudiaethau achos fideo - cyfle i weld astudiaethau achos o brosiectau, cwrdd â'r bobl sydd wedi elwa a chlywed yn uniongyrchol y gwahaniaeth y mae cyllid wedi'i wneud iddynt hwy a'u hardal leol
 • Gwobrau Rhwydwaith Gwledig Cymru - rhoi cydnabyddiaeth i brosiectau sydd wedi llwyddo

Mae'n ddigwyddiad rhad ac am ddim ond bydd angen i chi gofrestru - cliciwch yma.

Darperir cinio ysgafn a lluniaeth.

Diweddariad ar Awr Cymorth Busnes Abertawe:Hanfodion Cyfraith Cyflogaeth - 29 Mehefin (10.00am)

Mae Cyfraith Cyflogaeth yn elfen hanfodol o redeg busnes gyda staff. Gall deimlo fel pwnc eang sy'n codi ofn arnoch ond mae'r sesiwn hon wedi'i chynllunio i roi trosolwg cryno i chi.

Byddwn yn ymdrin â'r meysydd canlynol:

 • Crynodeb o ffeithiau sylfaenol am gyfraith cyflogaeth i gyflogwyr
 • Contractau cyflogaeth a chynnwys
 • Disgyblu ac Achwyn - llunio polisïau a chamau sylfaenol wrth gynnal prosesau
 • Terfyniad a diswyddo annheg - gan gynnwys hawl gweithiwr i hawlio diswyddiad annheg a'r profion y mae tribiwnlys cyflogaeth yn eu defnyddio wrth wrando ar yr hawliadau hyn

Cynhelir y sesiwn gan Paul Shuttleworth - Cyfarwyddwr Cyswllt Tîm Corfforaethol a Masnachol DJM Solicitors yn Abertawe.

Cadwch le ar-lein nawr

Digwyddiadau gwych sy'n dod i Fae Abertawe yn 2022

1-31 Mai: Clyne in Bloom
2-5 Meh: Mumbles Platinum Jubilee Celebrations
4 Meh: Gerry Cinnamon yn fyw ym Mharc Singleton
12 Meh: JCP Swansea Half Marathon
2-3 Gor: Sioe Awyr Cymru
4-16 Gor: Gŵyl Gŵyr
9 Gor: Mighty Hike Penrhyn Gŵyr
29 Gor: Nile Rodgers a CHIC yn fyw ym Mharc Singleton
30 Gor: Anne-Marie yn fyw ym Mharc Singleton
31 Gor: Paul Weller yn fyw ym Mharc Singleton
31 Gor: Sioe Gŵyr
1-7 Aws: Ŵyl Para Chwaraeon
5 Aws: Theatr Awyr Agoreg: Rapunzel,  Gastell Ystumllwynarth
6 Aws: Cyfres Para Treiathlon
7 Aws: IRONMAN 70.3 Abertawe
25 Aws: Theatr Awyr Agored: A Midsummer Night's Dream
3-11 Med: Gŵyl Gerdded Gŵyr
18 Med: Ras 10k Bae Abertawe Admiral
 

Oedd y diweddariad hwn ar y fasnach dwristiaeth yn ddefnyddiol? Rhannwch ef neu cysylltwch â Geraldine.Williams@abertawe.gov.uk