Chwilio'r wefan
English

Diweddariad Coronavirus - 1 Ebrill 2020

Mae Cyngor Abertawe yn parhau i ddilyn y cyngor gan y Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ac yn cadarnhau'r diweddariad canlynol ynghylch ein darpariaeth Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes:

Open book

Addysg i oedolion - Dysgu gydol oes

Cyrsiau Addysg i Oedolion yn Abertawe.

Tymor y Gwanwyn

Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, canslwyd pob un o'n dosbarthiadau tymor y gwanwyn o'r 18fed o Fawrth mewn ymateb i'r pandemig Coronavirus (Covid-19) parhaus. Bydd dysgwyr a oedd wedi cofrestru ar ddosbarthiadau a dalwyd am ddosbarthiadau yn derbyn ad-daliad am unrhyw sesiynau dysgu sy'n weddill na chawsant eu cyflwyno.

Tymor yr Haf

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio trwy gynlluniau i ddarparu rhaglen tymor haf ddiwygiedig ar y Rhyngrwyd. Bydd dysgwyr yn gallu cyrchu fidoes dysgu am ddim, sesiynau dysgu rhyngweithiol ac adnoddau arlein fel rhan o'r rhaglen. Ein nod hefyd yw darparu cymorth dysgu, yn ystod y tymor, trwy fforymau e-bost a grwpiau dysgu. Bydd manylion llawn ein tymor haf yn cael eu cadarnhau maes o law, a bydd diweddariadau pellach yn cael eu darparu trwy ein gwefan a'n sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Bydd ffioedd a dalwyd eisoes am ein rhaglen tymor yr haf yn cael eu had-dalu yn ystod yr wythnosau nesaf.

Sgiliau Hanfodol

Os gwelwch yn dda a fydd dysgwyr Sgiliau Hanfodol nad ydynt eisoes wedi bod mewn cysylltiad â'u tiwtoriaid ond sydd eisiau parhau â'u dysgu, cysylltwch â ni trwy dysgu.gydoloes@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 637101. Gall dysgwyr newydd sy'n dymuno ymuno â'n dosbarthiadau Sgiliau Hanfodol hefyd cysylltwch â ni ar yr e-bost neu'r rhif ffôn uchod.

Gallwch gysylltu â'n Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes trwy dysgu.gydoloes@abertawe.gov.uk  lle byddwn yn gallu ymateb i ymholiadau. Gallwch hefyd gysylltu â ni ar01792 637101.
 

I gael rhagor o wybodaeth am y Pandemig Coronavirus ac i gael diweddariadau a chyngor pellach, ewch i: Y diweddaraf am Coronafirws


 

Hoffwn ni yn Wasanaeth Dysgu Gydol Oes gael adborth o'n dysgwyr cyfredol gan ofyn i chi llenwi'r holiadur canlynol. Bydd pob ateb yn anhysbys. Diolch am eich amser.

Wasanaeth Dysgu Gydol Oes

 


 

Cael eich ysbrydoli a rhoi cynnig ar rywbeth newydd!

Mae rhaglen Dysgu Gydol Oes mis Medi yn llawn cyrsiau cyffrous. Dysgu rhywbeth newydd, bod yn greadigol, gwella eich iechyd, eich lles, eich sgiliau neu'ch rhagolygon swydd; i gyd wrth fwynhau ochr gymdeithasol dysgu oedolion.

Rydym yn darparu cyfleoedd dysgu hygyrch mewn lleoliadau cymunedol ar gyfer oedolion sy'n dysgu (16+) ac yn gweithio i wella a gwella eu sgiliau a'u rhagolygon cyflogaeth. Fel aelod o Bartneriaeth Ddysgu Abertawe, rydym yn falch o gynnig amrywiaeth o raglenni di-alwedigaethol ledled Abertawe, gan ategu'r amrywiaeth o gyrsiau a gynlluniwyd gan ein partneriaid yn y sectorau addysg bellach, addysg uwch a gwirfoddol, i ddarparu llwybrau dilyniant i ddysgwyr.

 

Mae'r Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes wedi symud i'r Canolfan Dinesig

Ein rhif ffôn newydd yw 01792 637101 os oes angen cysylltwch â ni

 

facebook

Powered by flickr embed.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM