Chwilio'r wefan
English

Oes angen help arnoch i fynd ar-lein? Mae ein tîm yn cynnig help i chi neu eich ffrindiau a'ch teulu i fynd ar-lein. Cysylltwch â ni i ofyn am alwad yn ôl.

 

 

MAE GOFRESTRIADAU AR GYFER TYMOR Y GWANWYN 2021 NAWR AR GAU

Cysylltir â dysgwyr sydd wedi llenwi ffurflenni cofrestru yn fuan gyda manylion eich cwrs a chyfarwyddiadau ar sut i ymuno â'ch dosbarth.

Mae dosbarthiadau Dysgu Fy Ffordd dal ar agor i gofrestru: Dysgu Gydol Oes - Cofrestru ar-lein

Mae dosbarthiadau Dysgu Teulu a Sgiliau Hanfodol yn dal i fod ar gael i'w gofrestru. Ffoniwch 01792 637101 am fanylion

 

Open book

Addysg i oedolion - Dysgu gydol oes

Cyrsiau AM DDIM yn Abertawe.

Yr anrheg o ddysgu o Ddysgu Gydol Oes Cyngor Abertawe.

Mae Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes Abertawe wedi trawsnewid ein cyrsiau dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae ein gweithgareddau, yr adnoddau rydyn ni'n eu darparu a'r dulliau rydyn ni'n eu defnyddio i'ch dysgu chi i gyd wedi cael eu hailgynllunio a'u hailddatblygu ar gyfer dysgu ar-lein. O ganlyniad, mae cannoedd o ddysgwyr wedi mwynhau'r cyfleoedd rhyngweithio a ddysgu a ddaeth ar gael yn gyflym dros y misoedd blaenorol ac wedi croesawu'r cyfle i gwrdd ag eraill dros y we wrth ennill sgiliau newydd.

Er mwyn helpu i godi rhywfaint o lawenydd blwyddyn newydd, rydyn ni am wneud ein dosbarthiadau ar-lein yn hygyrch i'r gynulleidfa ehangaf bosibl ar gyfer Gwanwyn 2021 ... AM DDIM TÂL! Mae hyn yn rhoi cyfle perffaith i chi roi cynnig ar rywbeth newydd, cymryd rhan mewn dysgu ar-lein, dysgu sgiliau newydd neu wahodd ffrind i ymuno â chi yn eich dosbarth presennol.

Mae ein rhaglen Dysgu Gydol Oes Tymor y Gwanwyn, sy'n cychwyn ym mis Ionawr, yn llawn cyrsiau cyffrous. Felly, dysgwch rywbeth newydd, byddwch yn greadigol, gwella'ch iechyd, eich lles, eich sgiliau neu'ch rhagolygon swydd. Byddwch yn rhan o ystafell ddosbarth ar-lein, dysgwch gan ein tiwtoriaid profiadol a chymwys. Dysgwch oddi wrth eich gilydd a synnwch eich hun gyda'r sgiliau a'r hyder newydd y byddwch chi'n eu hennill yn ystod eich amser gyda ni. Gyda'n holl gyrsiau yn ystod Tymor y Gwanwyn hwn yn cael eu cynnig am ddim i bob dysgwr, nid oes gennych unrhyw beth i'w golli a llawer i'w ennill.

Mae ein dosbarthiadau wedi'u crefftio'n unigryw o gymysgedd o'r canlynol:

  • Sesiynau tiwtorial wedi'u recordio ymlaen llaw y gallwch eu gwylio ar amser sy'n gyfleus i chi. Oedwch, ailddirwynwch a gwyliwch eto.
  • Dosbarthiadau ar-lein byw lle bydd eich tiwtor yn dysgu a gallwch ofyn, rhoi sylwadau a rhyngweithio â'r ystafell ddosbarth gyfan.
  • Taflenni argraffadwy a chanllawiau sesiwn y gallwch eu gweld ar-lein neu eu hargraffu er hwylustod i chi'ch hun.
  • Mynediad at adnoddau digidol gan gynnwys delweddau, fideos, recordiadau sain a dolenni i adnoddau dysgu ychwanegol.
  • Cyfleoedd trafod ystafell ddosbarth trwy ardal y Stream yn Google Classroom, lle gallwch ymgysylltu â dysgwyr eraill, trafod deunyddiau cwrs a hyd yn oed ddangos enghreifftiau eraill o'ch gwaith i eraill, i gyd o fewn diogelwch ein fforwm ystafell ddosbarth ar-lein sy'n cael ei fonitro gan diwtoriaid.
  • Aseiniadau i chi weithio drwyddynt a chyflwyno adborth ac arweiniad tiwtoriaid
  • Cwisiau i herio'ch gwybodaeth.
  • Dolenni i feddalwedd ac apiau am ddim i gefnogi'ch dysgu.
  • Adborth a chefnogaeth tiwtoriaid trwy e-byst ystafell ddosbarth.

Rydym yn darparu cyfleoedd dysgu hygyrch i oedolion sy'n dysgu (16+) ac yn gweithio i wella eu sgiliau a'u rhagolygon cyflogaeth.

 


Cael Abertawe ar-lein gyda Dysgu Gydol Oes

Helpwch i gysylltu neu ymuno â'n dosbarthiadau ar-lein i ddysgu neu wella'ch sgiliau cyfrifiadurol.

Gall defnyddio'r Rhyngrwyd wneud eich bywyd yn symlach, o archebu siopa i arbed arian trwy gael bargeinion ar-lein. Os ydych chi'n adnabod rhywun sydd eisiau mynd ar-lein neu sydd eisiau gwella'ch sgiliau ac aros yn ddiogel, gallwn eich helpu chi.

Mae Dysgu Gydol Oes yn darparu cefnogaeth dros y ffôn yn ogystal â'n hamrywiaeth o gyrsiau a gweithdai AM DDIM o ddechreuwyr i ganolradd, gan helpu ein dysgwyr i ddeall a chael mwy allan o ddefnyddio eu llechen Android, iPad neu gyfrifiadur. Rydym yn darparu cefnogaeth dros y ffôn i helpu unigolion neu eu ffrindiau a'u teulu i fynd ar-lein. O ddechreuwyr sydd angen help i siopa ar-lein, i rywun sydd eisiau lawrlwytho ap i gadw mewn cysylltiad â'r teulu, gallwn eu trafod drwyddo. Ffoniwch ni ar 01792 637101 i gael cefnogaeth. Gellir gofrestru ceisiadau am gymorth hefyd trwy ein ffurflen ar-lein: Cymorth i fynd ar-lein yn ystod argyfwng Coronafeirws.


facebook

Powered by flickr embed.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM