Chwilio'r wefan
English

Gwybodaeth sylfaenol am Drethi Busnes

Gwybodaeth gyffredinol am Drethi Busnes.

Pwy sy'n gorfod talu Trethi Busnes?
 

  • Pan fo eiddo wedi'i feddiannu, mae'r Trethi Busnes fel arfer i'w talu gan yr unigolyn, y bartneriaeth neu'r cwmni sy'n ei feddiannu.
     
  • Pan fo'r eiddo'n wag, mae'r trethi i'w talu gan yr unigolyn sydd â hawl i'w feddiannu.

Os oes cytundeb rhwng y meddiannwr a'r landlord lle mae'r landlord yn derbyn rhent sy'n cynnwys Trethi Busnes, y meddiannwr sydd fel arfer yn gyfrifol am dalu Trethi Busnes. Os mai chi yw'r meddiannwr ac rydych yn trosglwyddo'r bil trethi i'r landlord ei dalu, rydych yn parhau i fod yn atebol am y taliad os na fydd y landlord yn ei dalu ar eich rhan.

Hyd yn oed pan fydd eiddo busnes yn wag neu nid yw'n cael ei feddiannu, bydd y person y mae ganddo hawl i'w feddiannu yn gorfod talu trethi busnes (Gelwir y rhain yn Drethi Eiddo Gwag).

Sut mae eich trethi busnes yn cael eu cyfrifo?

Llywodraeth y DU sy'n pennu'r fformiwla ar gyfer cyfrifo'ch bil.

Mae'r cyngor yn cyfrifo'r bil drwy luosi gwerth trethadwy'r eiddo â lluosydd priodol ar gyfer y flwyddyn ariannol a bennir gan Lywodraeth Cymru.

Y lluosydd yng Nghymru ar gyfer 2020/21 yw 53.5 ceiniog y bunt

Er enghraifft:

  • Bydd gan eiddo busnes â gwerth trethiannol o £15,000 fil treth gwerth £8,025 am y flwyddyn ariannol rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021.
     
  • Hynny yw £15,000 wedi'i luosi â £0.535.

 

Blynyddoedd blaenorol

2019/20 - 52.6p

2018/19 - 51.4p

2017/18 - 49.9p

2016/17 - 48.6p

2015/16 - 48.2p

2014/15  - 47.3p

2013/14  - 46.4p

Mae nifer o gynlluniau cymorth trethi ar gael a allai leihau swm y trethi busnes y mae'n rhaid i chi ei dalu.

Y Lluosydd

Llywodraeth Cymru sy'n pennu'r lluosydd bob blwyddyn.

Y Gwerth Trethadwy

Dyma asesiad o werth rhent blynyddol eiddo ar ddyddiad penodol - 1 Ebrill 2015 ar hyn o bryd. Gwneir yr asesiad hwn gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio nid y cyngor lleol.

Mae gwybodaeth am Werthoedd Trethadwy ar gyfer eiddo masnachol ar gael ar wefan Asiantaeth y Swyddfa BrisioYn agor mewn ffenest newydd.

A gaf i apelio yn erbyn fy Ngwerth Trathadwy?

Cyflwynir apeliadau yn erbyn gwerthoedd trethadwy i Asiantaeth y Swyddfa Brisio.

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio'n gofyn os ydych yn meddwl bod eich gwerth trethadwy'n anghywir, dylech gysylltu â nhwYn agor mewn ffenest newydd i roi gwybod iddynt. Pan fyddwch yn gwneud hynny, dywedwch y rhesymau wrthynt pam eich bod yn meddwl bod y gwerth trethadwy'n anghywir.

Byddant yn cymharu eich gwerth trethadwy ag eiddo tebyg yn yr ardal ac yn ystyried unrhyw resymau eraill rydych wedi'u crybwyll pan fyddant yn gwirio'r gwerth trethadwy i chi.

Os nad ydych yn cytuno â chanlyniad y penderfyniadau, gallwch gyflwyno apêl yn erbyn y gwerth trethadwy. Mae mwy o wybodaeth am apelio yn erbyn eich gwerth trethadwy ar wefan Swyddfa Brisio - Apeliadau Trethi BusnesYn agor mewn ffenest newydd 

 

Ydych chi'n ystyried dechrau busnes neu ehangu busnes presennol? I gael cymorth a gwybodaeth, ffoniwch Busnes Cymru ar 03000 603000 neu ewch i https://businesswales.gov.wales/cy

Wedi'i bweru gan GOSS iCM