Toglo gwelededd dewislen symudol

Hysbysiad am briodas

Os ydych am briodi neu ffurfio partneriaeth sifil yng Nghymru neu Lloegr mae'n rhaid i'r ddau ohonoch roi hysbysiad yn bersonol.

Mae'n rhaid rhoi hysbysiad drwy apwyntiad yn y Swyddfa Gofrestru yn yr ardal lle rydych wedi byw am o leiaf y saith niwrnod diwethaf ble bynnag rydych yn bwriadu priodi.

Mae angen i Gofrestrydd Arolygol a Chofrestrydd, neu berson ag awdurdod, fod yn bresennol ym mhob priodas/partneriaeth sifil, ar wahân i'r rhai hynny a gynhelir mewn eglwys sy'n perthyn i'r Eglwys yng Nghymru/Eglwys Lloegr. Felly mae'n bwysig eich bod yn sicrhau bod y Cofrestryddion ar gael cyn cadarnhau unrhyw drefniadau.

Ble rydym yn hysbysu?

Os ydych yn byw yn Abertawe, bydd angen i chi roi hysbysiad o briodas yn y Ganolfan Ddinesig. I wneud apwyntiad, neu i gael unrhyw gyngor arall ar briodas, cysylltwch cofrestryddion@abertawe.gov.uk.

Beth yw rhoi hysbysiad am briodas?

Mae'r hysbysiad o briodas neu bartneriaeth sifil yn ddatganiad cyfreithiol y mae'n rhaid i chi ei lofnodi. Os ydych chi'n bwriadu priodi yn yr Eglwys yng Nghymru neu Eglwys Loegr bydd gostegion priodas yn cael eu cyhoeddi. Dylech weld eich ficer lleol a fydd yn trefnu hyn.

Mae hysbysiad yn nodi enwau, oedran, statws priodasol, cyfeiriad, swydd a chenedligrwydd y bobl sy'n bwriadu priodi neu ffurfio partneriaeth sifil. Mae hefyd yn nodi'r lleoliad y bwriedir cynnal y seremoni ynddo.

Arddangosir hysbysiadau ar yr hysbysfyrddau cyhoeddus yn y swyddfa gofrestru am 28 niwrnod clir. Dim ond bryd hynny y gall y 'gofrestr' ar gyfer y briodas neu'r bartneriaeth sifil gael eu cyhoeddi. Rhaid casglu hwn o'r swyddfa gofrestru a mynd â nhw i bwy bynnag sy'n gweinyddu yn y seremoni, boed a yw'n weinidog crefyddol neu'n gofrestrydd, cyn y seremoni. Ni ellir cynnal eich priodas hebddo.

Mae'r 'gofrestr' yn ddilys i'w defnyddio yn y lleoliad a nodwyd yn unig, felly mae'n hanfodol eich bod chi'n sicr o'r lle rydych am briodi neu ffurfio partneriaeth sifil ynddo ar adeg cyflwyno eich hysbysiad. Os oes angen i chi newid y lleoliad ar ôl rhoi eich hysbysiad, bydd gofyn i chi roi hysbysiadau newydd yn nodi'r lleoliad newydd.

Mae hysbysiad o briodas neu bartneriaeth sifil yn ddilys am 12 mis.

Ydych chi'n destun rheolaeth fewnfudo?

Mae'n rhaid i unrhyw berson sy'n destun rheolaeth fewnfudo ac sy'n dymuno priodi/cofrestru partneriaeth sifil yng Nghymru a Lloegr roi hysbysiad i briodi mewn swyddfa gofrestru a ddynodwyd at y diben. Mae Abertawe'n un o'r 75 "Swyddfa Gofrestru Ddynodedig" yng Nghymru a Lloegr. Mae'n rhaid i'r ddau berson yn y briodas rhoi hysbysiad gyda'i gilydd yn yr achos hwn.

Pan fydd un neu'r ddau barti'n destun rheolaeth fewnfudo ac nid oes ganddynt statws mewnfudo perthnasol na fisa briodas, rhaid cyflwyno cyfeiriad i'r Swyddfa Gartref. Yn yr achosion hynny, gellir ymestyn y cyfnod rhybudd i 70 niwrnod clir.

Beth fydd y gost?

Y ffi ar gyfer rhoi hysbysiad yw £35 yr un sy'n daladwy i'r Cofrestrydd Arolygol ar adeg rhoi Hysbysiad o Briodas.

Os ydych chi neu'ch partner yn destun rheolaeth fewnfudo, y ffi fydd £47 yr un.

Pa ddogfennau bydd rhaid i ni eu darparu?

Bydd rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o'ch enw, oedran, cenedl a chyflwr. Y dogfennau mwyaf cyffredin a dderbynnir yw:

Enw, oed a chenedligrwydd

  • pasbort cyfredol
  • tystysgrif geni os cawsoch eich geni cyn 31/12/1982 ac nid oes gennych basbort cyfredol
  • tystysgrif geni a thystiolaeth o genedligrwydd eich rhiant os cawsoch eich geni ar ôl 1/1/1983 ac nid oes gennych basbort cyfredol

Enw llawn

  • trwydded yrru ddilys

Amod

Mae angen hyn os ydych wedi bod yn briod neu wedi ffurfio partneriaeth sifil a gydnabyddir yn gyfreithiol o'r blaen, naill ai yn y wlad hon neu dramor. Dylech ddangos tystiolaeth o sut daeth y briodas neu'r bartneriaeth sifil i ben.

  • archddyfarniad absoliwt o ysgariad
  • diddymu partneriaeth sifil
  • tystysgrif marwolaeth cyn-ŵr, gwraig neu bartner sifil

Nid yw archddyfarniad nisi o ysgariad yn dderbyniol.

Cyfeiriad presennol

  • bil cyfleustod wedi'i ddyddio o fewn tri mis i'ch apwyntiad.
  • cyfriflen banc wedi'i ddyddio o fewn 1 mis i'ch apwyntiad.
  • trwydded yrru ddilys

Dylai'r dystiolaeth rydych yn ei defnyddio fod yn ddogfennau gwreiddiol. Nid yw llungopïau neu ffacs yn dderbyniol.  Os yw'r ddogfen mewn iaith arall, bydd angen cyfieithiad arnom i'r Saesneg.

Os na allwch ddangos unrhyw un o'r dogfennau uchod i ni, ffoniwch ni i gael cyngor ar 01792 636188.

Close Dewis iaith