Toglo gwelededd dewislen symudol

Rheoli adeiladau

Mae ein gwasanaeth yn sicrhau bod adeiladau'n ddiogel, yn iach, yn gynaliadwy ac yn hygyrch i'r holl ddefnyddwyr. Rydym yn cynnwys adeiladau domestig, masnachol a defnydd cyhoeddus ac yn sicrhau eu bod yn bodloni rheoliadau adeiladu.

Mae rheoliadau adeiladu a chaniatâd cynllunio yn ddau beth ar wahân felly os ydych chi'n gwneud gwaith adeiladu, mae'n rhaid i chi fodloni rheoliadau adeiladu hyd yn oed os nad oes angen caniatâd cynllunio arnoch.

Mae Rheoli Adeiladau Abertawe'n cynnal arolygiadau wrth i'r gwaith gael ei wneud ac rydym yn hapus i drafod rhaglen arolygiad gyda chi fel ei bod yn addas i'ch cynllun. Y dyfynbris rydyn ni'n ei roi ar gyfer eich prosiect yw'r pris y byddwch chi'n ei dalu - mae'r gost hon yn cynnwys yr holl arolygiadau, cyngor a thystysgrif gwblhau os yw'r arolygiad yn foddhaol - felly does dim costau cudd ychwanegol ar gyfer ein gwasanaeth. Os ydych chi'n cysylltu â ni cyn 10.00am gallwn gynnal yr arolygiad ar yr un diwrnod a gallwn hefyd gynnal arolygiadau cynnar neu hwyr lle bo'n bosib.

Mae gan ein holl swyddogion wybodaeth leol o'r ardaloedd maent yn gweithredu ynddynt. Rydym yn Awdurdod Rheoli Adeiladau Lleol ac yn rhan o rwydwaith cenedlaethol o swyddogion rheoli adeiladau eraill. Rydym hefyd yn cynghori ar ddiogelwch cyhoeddus, diogelwch ar feysydd chwarae ac adeileddau peryglus, ac yn gweithio'n agos gyda swyddogion diogelwch tân Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, yn ogystal â'r gwasanaethau brys eraill.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau am ein gwasanaeth, cysylltwch â Tom Price, Llygredd, Tai'r Sector Preifat a Rheoli Adeiladau, ebost bcon@abertawe.gov.uk.

Ceisiadau a reoliadau adeiladu

Os ydych yn bwriadu adeiladu adeilad newydd neu estyniad neu newid adeilad presennol, yna bydd rhaid i chi gydymffurfio â rheoliadau adeiladu yn y rhan fwyaf o achosion.

Addasiadau domestig

Gallwn roi cyngor ar lawer o waith adeiladu domestig. Mae hyn yn cynnwys addasu lloftydd, diogelwch trydanol, ffenestri a drysau newydd ac adeiladau sydd wedi'u heithrio.

Datblygu eiddo busnes

Rydym yn cynnig nifer o wasanaethau, drwy ein hadran rheoli adeiladu, i'ch helpu i ddatblygu ac ehangu'ch eiddo busnes, er enghraifft cyfarfodydd â phenseiri, datblygwyr, dylunwyr a pherchnogion.

Canllaw rheoliadau adeiladu

Rheoliadau adeiladu yw'r safonau gofynnol o ran adeiladu. Maent yn cynnwys strwythur adeilad, diogelwch tân, cadwraeth ynni a mynediad a defnydd o adeiladau.

Manylion cyswllt rheoli adeiladu

Os oes angen cyngor neu arweiniad arnoch ar reoliadau adeiladu, cysylltwch ag un o'n swyddogion.

Adborth ar y gwasanaeth rheoli adeiladau

Os ydych chi wedi defnyddio ein gwasanaeth rheoli adeiladau'n ddiweddar, hoffem glywed eich barn ar y gwasanaeth. Byddem yn ddiolchgar pe byddech yn treulio ychydig amser yn cwblhau'r holiadur hwn.

Gwasanaethau rheoli adeiladu eraill

Mae ein tîm Rheoli Adeiladu'n cynnig nifer o wasanaethau eraill gan gynnwys gwirio cynlluniau, arolygu meysydd chwaraeon a mynd i'r afael ag adeileddau peryglus.

Adeiladau cynaliadwy

Mae rheoliadau adeiladu'n gosod safonau cynaliadwy i adeiladau newydd ac adeiladau sydd wedi'u haddasu. Drwy wneud eich adeilad yn fwy cynaliadwy, mae'n well i'r amgylchedd a gall arbed arian ar bethau megis gwres a dŵr.
Close Dewis iaith