Chwilio'r wefan
English
Tick in a box

Gwelliannau i dai'r cyngor/Safon Ansawdd Tai Cymru

Safon darged Llywodraeth Cymru ar gyfer yr holl dai cymdeithasol yng Nghymru yw Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).

Council housing improvements

Beth yw Safon Ansawdd Tai Cymru?

Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) yw safon darged Llywodraeth Cymru ar gyfer holl dai cymdeithasol Cymru sy'n nodi, erbyn 2020, y dylai pob cartref fod yn:

  • Mewn cyflwr da
  • Yn ddiogel
  • Yn cael eu gwresogi'n ddigonol, yn ynni-effeithlon ac wedi'u hinswleiddio'n dda
  • Yn cynnwys ceginau ac ystafelloedd ymolchi modern
  • Mewn lleoliadau sy'n ddeniadol ac yn ddiogel
  • Yn cyd-fynd â gofynion penodol yr aelwyd

Gallwch ddarllen y SATC llawnYn agor mewn ffenest newydd ar wefan Llywodraeth Cymru. 

Beth mae Cyngor Abertawe yn ei wneud i fodloni'r SATC?  

Mae gan Gyngor Abertawe raglen waith barhaus o'r enw Rhaglen Cyfalaf Tai sy'n nodi pa atgyweiriadau a gwelliannau y byddwn ni'n eu gwneud i'n 13504 o eiddo cyngor a 637 o'n heiddo prydles. Bob blwyddyn o gwmpas mis Chwefror bydd y cyngor yn pennu'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf gan benderfynu pa waith yr ymgymerir ag ef fel rhan o'r Rhaglen Cyfalaf Tai flynyddol.

Rydym yn buddsoddi  £169.5 miliwn rhwng nawr a 2020 fel ein bod yn cyrraedd y SATC.  Mae'r gwaith yn cynnwys amrywiaeth o brosiectau a gall fod angen mwy o waith ar rai eiddo nag eraill oherwydd bod yr eiddo o wahanol oedrannau, ffurfiau a meintiau ac wedi'u hadeiladu o wahanol ddeunyddiau. Mae Cyngor Abertawe yn gweithio gyda nifer o wahanol gontractwyr i wneud y gwaith gwella.

Welsh Government logoSut bydd Cyngor Abertawe'n talu am y gwaith?

Darperir yr arian drwy gyfuniad o incwm o rent tai cyngor ac arian a fenthycir. Rhoddir rhan o'r buddsoddiad hwn i'r cyngor hefyd fel grant Lwfans Atgyweirio Sylweddol gan Lywodraeth Cymru. Swm y Lwfans Rhent Sylweddol a ddyrannwyd ar gyfer 2020/21 yw £9,220,000. Mae'r grant hwn yn helpu i wella bywydau'r rheiny sy'n byw mewn tai cyngor yn ogystal â darparu buddion ymunedol.

Pa welliannau a wneir i fy eiddo?

Gwneir gwaith allanol a mewnol i'r eiddo lle y bo angen fel eu bod yn bodloni'r SATC.  Efallai bydd rhai eiddo eisoes yn bodloni'r safon ac ni fydd angen gwaith arnynt, ond gall fod eraill sydd angen llawer o waith.

Hysbysir tenantiaid yn unigol ymlaen llaw o ran pa waith a gynigir ar gyfer eu cartref, gan gynnwys dyddiadau dechrau posib a phwy fydd y contractwr.

Mae'r tabl isod yn dangos crynodeb o'r gwaith a gwblhawyd hyd yn hyn a'r gwaith sydd wedi'i gynllunio ar gyfer y dyfodol:
 

Y math o waith i'w gyflawni

Nifer a gwblhawyd hyd yn hyn

Y nifer i'w cwblhau yn y 3 blynedd nesaf, hyd at 2020

Toi

12,737

782

Ffenestri

13,519

0

Drysau Allanol

13,519

0

Ceginau

8,844

4,675

Ystafelloedd Ymolchi

6,024

7,495

Gwres/ Boeleri

13,221

298

Ailwirio

13,478

41

Larymau mwg

13,519

0

Cyfleusterau allanol / Gerddi

5,300

8,219

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu hoffech gael gwybodaeth am y cynlluniau sy'n effeithio ar eich eiddo, cysylltwch â'ch swyddfa dai ranbarthol.

Cydymffurfio â SATC

Cydymffurfir â SATC pan ystyrir bod holl elfennau SATC o ansawdd rhesymol a'u bod yn perfformio fel a fwriadwyd. Mesurir lefel y cydymffurfio trwy arolygon cyflwr tai a diweddariadau pan fydd atgyweiriadau a gwelliannau wedi'u cwblhau.

Mae'r cyfleuster i nodi elfennau fel 'methiant derbyniol' yn nogfen arweiniad SATC. Mae'r ddogfen yn cydnabod efallai na fydd yn bosib sicrhau bod yr holl elfennau'n bodloni'r safon a gall landlordiaid adrodd am y rhain fel un o'r categorïau methiant derbyniol canlynol: cost y gwelliant; amserlen y gwelliant; dewis y preswylwyr; a chyfyngiadau ffisegol. Bydd yr elfennau hynny na ellid sicrhau eu bod yn bodloni SATC yn parhau i gael eu cynnal a'u cadw a'u hatgyweirio er mwyn sicrhau bod cartrefi'n parhau i fod yn ddiogel.

Gellir gweld lefel cydymffurfio â SATC Abertawe ar wefan Stats Cymru.

statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Housing/Social-Housing-Quality/compliancewiththeoverallwelshhousingqualitystandard-by-provider-measure

 

Gweler ein llyfryn cynllun gwella ceginau ac ystafelloedd ymolchi i gael mwy o wybodaeth am y gwaith  PDF Document Cynllun Gwella Ceginau ac Ystafelloedd Ymolchi (PDF, 6MB)Yn agor mewn ffenest newydd

I gael mwy o wybodaeth am y gwaith sydd wedi cael ei gwblhau hyd yn hyn ac am waith arfaethedig yn y dyfodol mewn ardaloedd amrywiol yn Abertawe gweler Safon Ansawdd Tai Cymru - Y Diweddaraf am y Rhaglen Gyfalaf - Hydref 2018 a'r Diweddaraf am Safon Ansawdd Tai Cymru.

Mae gan y cyngor dîm Gwella Tai a'i brif rôl yw rhoi cyngor, cefnogaeth ac arweiniad i denantiaid cyn, yn ystod ac ar ôl i waith atgyweirio gael ei wneud ar eiddo, gan weithio mewn partneriaeth â'r staff technegol sy'n rheoli'r prosiectau a'r contractwyr sy'n gwneud y gwaith.Oes unrhyw gymorth ar gael wrth i waith gael ei gyflawni ar fy nghartref?

Cyn ymgymryd ag unrhyw waith atgyweirio, bydd y Swyddog Gwella Tai'n cysylltu â'r tenantiaid drwy lythyr neu'n bersonol er mwyn esbonio'r gwaith a wneir, pa mor hir bydd yn para a sut bydd yn effeithio arnynt pan fydd y gwaith yn mynd yn ei flaen. Yn ystod y gwaith, bydd y Swyddog Gwella Tai ar gael i gynorthwyo gydag unrhyw bryderon neu gwynion. Pan gwblheir y gwaith, gofynnir i chi lenwi holiadur boddhad er mwyn cyflwyno sylwadau ar safon y gwasanaeth a dderbyniwyd.  Gall preswylwyr gysylltu â'r tîm drwy ffonio 01792 635117 neu drwy e-bostio HousingILT@swansea.gov.uk.

Lwfans Aflonyddwch

Taliad dewisol rydym yn ei wneud yn dilyn gwaith gwella yw Lwfans Aflonyddwch. Lwfans yw hwn i'ch helpu gyda chostau glanhau carpedi neu atgyweirio unrhyw addurn. Mae lefel y lwfans yn ddibynnol ar faint o waith a wneir. Mae'r lwfansau'n sefydlog ac ni ellir eu trafod. Bydd pawb sy'n rhan o'r cynllun yn ystod unrhyw flwyddyn ariannol yn derbyn yr un swm.

Bydd yr arian yn cael ei dalu ar ddiwedd y cyfnod gwaith, ac ar ôl i'r tenant gwblhau a dychwelyd holiadur Diwedd Cynllun y cyngor. Gellir tynnu'r lwfansau yn ôl os nad yw'r tenant wedi cydymffurfio â'i gytundeb tenantiaeth neu os yw wedi rhwystro'r contract. Ni fydd yr arian yn cael ei dalu os oes ôl-ddyledion rhent yn y cyfrif rhent, telir yr arian i leihau'r rhent neu i dalu rhan o'r ôl-ddyledion.

Mae'r Lwfans Aflonyddwch canlynol yn gymwys ar gyfer y Cynllun Ceginau ac Ystafelloedd Ymolchi:

  • £50 ar gyfer yr ystafell ymolchi
  • £100 ar gyfer y gegin
  • £200 ar gyfer ailweirio llawn - Ni fydd unrhyw daliad ar gyfer ailweirio rhannol.

 

Safon Ansawdd Tai Cymru - Y Diweddaraf am y Rhaglen Gyfalaf - Hydref 2018

Safon darged Llywodraeth Cymru ar gyfer y holl dai cymdeithasol yng Nghymru yw Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC)

Y diweddaraf am Safonau Ansawdd Tai Cymru

Dyma newyddion blaenorol i denantiaid am Safon Ansawdd Tai Cymru.

Datblygiad Tai

Dechreuodd Cynlluniau Datblygu Tai i adeiladu tai cyngor newydd yn 2015 pan newidiwyd y rheolau ynghylch sut mae'r Gwasanaethau Tai'n ariannu eu hunain, gan ganiatáu i'r Gwasanaethau Tai archwilio'r cyfle i adeiladu tai cymdeithasol er mwyn cynyddu'r stoc tai yn Abertawe. Ers hynny, cwblhawyd nifer o ddatblygiadau ac mae eraill ar waith. Gallwch gael rhagor o wybodaeth yma.

Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC)

Mae gwaith yn parhau i wella cartrefi a stadau hyd at Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC), ond bu oedi i nifer o gynlluniau oherwydd yr ymateb i argyfwng COVID-19. Mae'r cyngor yn gweithio'n galed i sicrhau bod gwaith gwella'n cael ei aildrefnu a'i gwblhau. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cwblhau gwaith SATC tan ddiwedd mis Rhagfyr 2021.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM