Toglo gwelededd dewislen symudol

Trwydded barcio ar gyfer ymwelwyr ar eu gwyliau

Gall ymwelwyr sy'n byw y tu allan i Abertawe fel arfer ac a fydd yn aros yn yr ardal am o leiaf 3 diwrnod ddefnyddio un o'r trwyddedau parcio hyn i barcio mewn cilfannau parcio preswylwyr pan fyddant yma.

Mae dau fath o drwydded ymwelwyr: un i bobl sy'n rhentu eiddo ar gyfer gwyliau masnachol ac un arall ar gyfer unrhyw un sy'n ymweld â ffrindiau neu berthnasau.

Trwydded ar gyfer Ymwelwyr ar eu Gwyliau - tai masnachol

  • Gall perchennog neu asiant yr eiddo neu'r ymwelydd ei hun gyflwyno cais am y drwydded.
  • Gellir cyflwyno cais am drwydded ar gyfer ymwelwyr ar eu gwyliau ar gyfer pob cyfnod gosod.
  • Un drwydded yn unig y gellir ei chlustnodi ar gyfer cyfeiriad ar un adeg, ond nid oes cyfyngiad ar nifer y math hwn o drwydded y gellir ei gyflwyno'n olynol.
  • Codir tâl o £25.00 yr wythnos am bob trwydded (nid oes unrhyw ostyngiad yn y pris os ydych yn aros am lai nac wythnos).

Cyflwyno cais am hawlen ymwelydd gwyliau ar gyfer busnes masnachol Cyflwyno cais am hawlen ymwelydd gwyliau ar gyfer busnes masnachol

Trwydded ar gyfer Ymwelwyr ar eu Gwyliau - tai preifat

  • Mae'n rhaid i'r cais hwn am drwydded gael ei lenwi gan y preswylydd o Abertawe sy'n gwneud cais ar ran yr unigolyn sy'n ymweld ag ef/hi a fydd yn defnyddio'r drwydded.
  • Mae'n rhaid i'r ymwelwyr fyw y tu allan i ardal Abertawe fel arfer a dylent aros yn Abertawe am o leiaf 3 diwrnod.
  • Un drwydded ymwelwyr y gellir ei chyflwyno ar un adeg. Mae pob un yn para am bythefnos ac mae'n ddilys ar y stryd a enwir yn unig.
  • Er mai un drwydded ddomestig ar gyfer ymwelwyr ar eu gwyliau y gellir ei chlustnodi i un cyfeiriad ar un adeg, gellir ei chyflwyno yn ogystal â thrwyddedau preswylwyr.

Uchafswm o bedair trwydded am bob eiddo a ganiateir dros gyfnod o 12 mis.

Gwneud cais am drwydded ymwelydd ar ei wyliau ar gyfer preswylfa breifat Gwneud cais am drwydded ymwelydd ar ei wyliau ar gyfer preswylfa breifat

Pryd byddwch yn derbyn eich trwydded?

Ar ôl i chi gyflwyno'ch cais, fel arfer bydd y drwydded yn cael ei hanfon atoch drwy'r post o fewn 5 niwrnod gwaith ar yr amod bod y ffurflen wedi'i chwblhau'n llawn ac y darperir yr holl dystiolaeth gefnogol. Dylech ganiatáu amser i'r gwasanaeth post ddanfon y drwydded atoch.

Os nad ydych wedi darparu'r holl dystiolaeth angenrheidiol, gwrthodir eich cais am drwydded.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â gwneud cais am drwydded barcio, ffoniwch Cyswllt Abertawe ar 01792 637366. 

Cyflwyno cais am hawlen ymwelydd gwyliau ar gyfer busnes masnachol

Os bydd rhywun y tu allan i Abertawe'n ymweld â chi am o leiaf 3 diwrnod, gallwch gyflwyno cais am hawlen iddo ddefnyddio cilfach barcio i breswylwyr pan fydd yma.

Gwneud cais am drwydded ymwelydd ar ei wyliau ar gyfer preswylfa breifat

Os bydd rhywun o'r tu allan i Abertawe'n ymweld â chi am o leiaf 3 diwrnod, gallwch wneud cais am drwydded iddo ddefnyddio'r gilfach barcio i breswylwyr yn ystod ei ymweliad.
Close Dewis iaith