Chwilio'r wefan
English
Tŷ â ramp.

Addasiadau tai i'r henoed a phobl anabl

Gallwn eich helpu i addasu'ch cartref ar gyfer eich anghenion.

Perchnogion tai a thenantiaid preifat

Gwaith sy'n costio llai na £2000

Os ydych chi'n berchen ar eich cartref neu'n denant preifat ac rydych yn gymwys i dderbyn cymorth ac mae'r gwaith yn costio llai na £2000, byddwn yn trefnu ar eich rhan i'n hasiantaeth bartner, Gofal a Thrwsio Bae'r GorllewinYn agor mewn ffenest newydd drefnu'r gwaith.

Gwaith sy'n costio mwy na £2000

Mae grantiau cyfleusterau i'r anabl yn darparu addasiadau i bobl anabl y mae angen gwaith mwy sylweddol arnynt (p'un a ydych yn berchennog cartref neu'n denant preifat).  Bydd therapydd galwedigaethol yn ymweld â chi i gynnal asesiad. 

Bydd yr asesiad yn cynnwys:

  • Casglu gwybodaeth am eich cyflwr meddygol/anabledd
  • Trafod sut rydych yn ymdopi â thasgau bob dydd o amgylch eich cartref
  • Bydd angen i'r therapydd galwedigaethol eich gwylio'n ymgymryd â thasgau arbennig er mwyn iddynt ddeall yn well beth yw eich anawsterau

Gwneir pob ymdrech i gynnal asesiad llawn yn ystod yr ymweliad cyntaf ond efallai bydd angen i'r therapydd galwedigaethol gasglu gwybodaeth ychwanegol cyn gwneud unrhyw gasgliad.

Bydd angen i chi fod yn bresennol yn eich cartref ar adeg yr asesiad.

Pan fydd y gwaith yn helaeth ac nid yw'n gost effeithiol i addasu eich cartref presennol, bydd angen i ni ystyried yr opsiwn i'ch cynorthwyo i symud i eiddo mwy addas os ydych yn berchennog preswyl trwy ein grant adleoli.

Tenantiaid y cyngor

Mae cymorth i denantiaid y cyngor yn debyg i'r cymorth i berchnogion tai a thenantiaid preifat. Gellir darparu addasiadau bach megis rampiau a rheiliau yn ogystal ag addasiadau mawr megis trawsnewid ystafell ymolchi. Mae'n rhaid i denantiaid y cyngor gael eu hasesu gan ein therapydd galwedigaethol neu un o'n haseswyr dibynadwy.

Pan fydd y gwaith yn helaeth ac nid yw'n gost effeithiol i addasu eich cartref presennol, bydd angen i ni ystyried yr opsiwn i'ch cynorthwyo i symud i eiddo mwy addas os ydych yn denant i'r cyngor, trwy'r prosiect ADAPT SwanseaYn agor mewn ffenest newydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM