Toglo gwelededd dewislen symudol

Grantiau a benthyciadau ar gyfer gwneud addasiadau i'r cartref

Gallwn helpu pobl oedrannus ac anabl i addasu eu cartrefi i weddu'n well i'w hanghenion.

Gall addasiadau tai fod yn hanfodol ar gyfer galluogi person i barhau i fyw'n annibynnol ac yn ddiogel yn ei gartref ei hun, a gall trawsnewid ansawdd bywyd rhywun. Gall fod angen rhywbeth mor syml â chanllaw ar rai pobl, sy'n hawdd iawn i'w darparu. Efallai bod angen rhywbeth mwy o faint a mwy cymhleth ar eraill, fel estyniad i'w cartref neu lifft drwy'r llawr.

Weithiau, mae'r addasiadau symlaf, fel canllawiau, yn golygu bod rhywun yn cael gadael yr ysbyty a byw adref. Hefyd gall canllawiau a rampiau helpu i leihau'r perygl bod rhywun yn baglu neu'n cwympo, ac efallai o ganlyniad i hynny'n gorfod mynd i'r ysbyty yn y lle cyntaf.

Ar ôl i ni asesu'r angen a nodi'r addasiadau sydd eu hangen, byddwn yn helpu drwy ddarparu'r addasiadau mewn modd amserol ac effeithlon.

Mathau o addasiadau sydd ar gael

P'un a ydych yn berchen ar eich cartref neu'n ei rentu, bydd y trefniadau sylfaenol yr un peth. Er y gall anghenion unigolyn gynnwys mwy nag un math, nod y gwasanaeth yw darparu'r ateb cyflymaf, mwyaf effeithiol i gyflwyno'r addasiadau.

1. Addasiadau bach

Fel arfer, bydd y categori hwn yn cynnwys eitemau syml megis:

 • canllawiau cydio a chanllawiau ar y grisiau
 • rampiau bach
 • tapiau sy'n hawdd eu defnyddio
 • blychau i gadw allweddi yn ddiogel

Fel arfer addasiadau syml iawn yw'r rhain, a fydd yn cael eu gosod yn gyflym unwaith bydd yr angen wedi'i nodi. Ni fydd angen prawf modd ar eu cyfer. Ni fydd angen i therapydd galwedigaethol gynnal asesiad.

Byddwn yn trefnu i'r gwaith hwn gael ei wneud gan ein hasiantaeth bartner Gofal a Thrwisio Bae'r Gorllewin.

2. Addasiadau cyflym

Mae'r categori hwn yn ymwneud ag addasiadau neu newidiadau canolig i'r cartref (ond nid y rheini lle mae angen caniatâd cynllunio neu newidiadau strwythurol), ac mae'n cynnwys eitemau megis:

 • cawod y gellir cerdded i mewn iddi
 • cadeiriau grisiau
 • rampiau mawr

Gallent fod yn destun prawf modd (gall eithriadau fod yn berthnasol). Mae'n bosibl y byddant hefyd yn destun asesiad gan therapydd galwedigaethol neu asesydd dibynadwy.

3. Addasiadau mawr (Grant Cyfleusterau i'r Anabl)

Mae'r categori hwn yn cynnwys yr addasiadau sylweddol y mae eu hangen yn y cartref, gan gynnwys newidiadau i strwythur yr adeilad. Gallai fod angen caniatâd cynllunio ar gyfer addasiadau yn y categori hwn, gan eu bod yn cynnwys pethau megis:

 • adeiladu estyniad i ddarparu ystafell wely a/neu ystafell ymolchi i lawr y grisiau
 • lifft sy'n codi drwy'r llawr
 • newidiadau mewnol sylweddol i strwythur yr adeilad, er enghraifft er mwyn ail-leoli ystafell ymolchi neu gegin

Bydd camau prydlon yn cael eu cymryd ym mhob achos, ond bydd yr amserlen yn adlewyrchu'r camau y mae'n rhaid eu cymryd mewn rhai achosion, er enghraifft os oes angen caniatâd cynllunio.

Bydd y Grant Cyfleusterau i'r Anabl yn talu am y gwaith hwn gan y bydd yn costio mwy na £2,000.

Mae pob cais yn destun prawf modd ac eithrio yn achos plant anabl a phobl ifanc dan 19 oed sy'n ddibynnol.

Bydd therapydd galwedigaethol yn ymweld i gynnal asesiad a fydd yn cynnwys:

 • casglu gwybodaeth am eich cyflwr meddygol/anabledd
 • trafod sut rydych yn ymdopi â thasgau bob dydd o amgylch eich cartref
 • bydd angen i'r therapydd galwedigaethol eich gwylio'n ymgymryd â thasgau arbennig er mwyn iddynt ddeall yn well beth yw eich anawsterau

Gwneir pob ymdrech i gynnal asesiad llawn yn ystod yr ymweliad cyntaf ond efallai bydd angen i'r Therapydd Galwedigaethol gasglu gwybodaeth ychwanegol cyn gwneud unrhyw gasgliad.

Lle bydd y gwaith yn helaeth ac nid yw'n gost-effeithiol i addasu eich cartref presennol, bydd rhaid i ni ystyried yr opsiwn o roi cymorth i chi symud i eiddo mwy priodol drwy ein grant adleoli os ydych chi'n berchennog tŷ.

 phwy ddylwn i gysylltu os oes angen addasiad arnaf?

Cysylltwch â'n tîm grantiau tai Tîm Grantiau Tai

Os ydych yn denant y cyngor, cysylltwch â'ch swyddfa dai ardalleol.