Toglo gwelededd dewislen symudol

Dweud eich dweud: Adolygiad o'r Cynllun Datblygu Lleol

I sicrhau bod Cynlluniau Datblygu Lleol (CDLlau) yn cael eu diweddaru'n rheolaidd, mae'n ofynnol i gynghorau adolygu eu cynlluniau o leiaf unwaith bob pedair blynedd, neu'n gynharach os yw Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl yn nodi hynny.

Yn unol â deddfwriaeth, paratowyd Adroddiad Adolygu Drafft sy'n nodi materion allweddol i fynd i'r afael â hwy drwy'r broses o lunio CDLl newydd, ac yn cadarnhau'r weithdrefn adolygu ar gyfer ymgymryd â'r broses hon.

Dweud eich dweud

Mae'r Adroddiad Adolygu Drafft bellach ar gael i ymgynghori arno - dyddiad cau 20 Ebrill 2023.

Cofrestrwch ar gyfer ein cronfa ddata ymgynghori i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch pryd a sut y gallwch gymryd rhan.

Bydd swyddogion ar gael yn y sesiynau galw heibio canlynol yn y Ganolfan Ddinesig, Abertawe SA1 3SN (Ystafell Gyfarfod 1.2.1) i drafod y dogfennau ymgynghori a phroses baratoi'r CDLlN.

  • Dydd Llun 27 Mawrth, 10.00am - 6.30pm
  • Dydd Iau 6 Ebrill, 10.00am - 6.30pm

Rydym yn eich annog i gyflwyno sylwadau drwy'r system ymgynghori ar-lein. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cael copi caled o'r ffurflen sylwadau, e-bostiwch cdll@abertawe.gov.uk.

Mae copïau caled o'r Adroddiad Adolygu ar gael o dderbynfeydd y Ganolfan Ddinesig, Abertawe, SA1 3SN.

Os oes angen yr arolwg hwn arnoch mewn fformat arall e.e. print bras, e-bostiwch cdll@abertawe.gov.uk

Yn dilyn y cyfnod ymgynghori caiff y sylwadau eu hystyried a chaiff unrhyw newidiadau angenrheidiol i'r Adroddiad Adolygu Drafft eu gwneud cyn i fersiwn derfynol gael ei llunio a'i chyflwyno i Aelodau'r Cyngor i'w chymeradwyo.

Close Dewis iaith