Chwilio'r wefan
English

Y Newyddion Diweddaraf!

Ymgynghoriad ar Ganllawiau Cynllunio Atodol Newydd

Hoffai'r cyngor gael eich barn am y tri CCA newydd canlynol. Mae'r dogfennau drafft a'r ffurflenni ymgynghori ar gael yn y dolenni isod.

Cynhelir yr ymgynghoriad ar y tair dogfen tan 5pm ddydd Gwener 16 Hydref 2020.

House with people

Cynllunio Strategol

Gallwch lawrlwytho'r CDLl a fabwysiadwyd ar gyfer Abertawe a chanllawiau cynllunio atodol er mwyn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynllunio Strategol yn Abertawe.

Mae swyddogaeth Cynllunio Strategol y Cyngor yn gyfrifol am baratoi a monitro Cynllun Datblygu'r Cyngor, ac mae hefyd yn ymwneud ag ystod o brosiectau cynllunio strategol eraill, gyda'r nod cyffredinol o hwyluso cyflwyno datblygiad o ansawdd uchel yn Abertawe.

Dyma'r Datganiad o Genhadaeth ar gyfer Cynllunio Strategol:

"Cyflwyno a monitro agenda gynllunio strategol uchelgeisiol sy'n ceisio gwella'r amgylchedd naturiol ac adeiledig i bawb, a galluogi datblygiad sy'n hyrwyddo creu lleoedd a chynaladwyedd yn llwyddiannus."

Paratoi a chasglu tystiolaeth ar gyfer y CDL

Manylion pellach am y camau a gymerwyd gan y cyngor i gyflawni CDLl mabwysiedig, gan gynnwys y camau ymgynghori cyhoeddus ac archwilio, yn ogystal â'r dystiolaeth sy'n cael ei hadolygu'n barhaus i lywio'r gwaith o baratoi a gwneud penderfyniadau.

Cyflwyno a Monitro Cynllunio

Bydd y cyngor yn monitro'r broses o gyflwyno'r cynigion cynllunio a hyrwyddir yn y CDLl, a bydd yn ceisio hwyluso gweithredu datblygiad drwy asesiadau perthnasol, gan gynnwys arfarniadau dichonoldeb ariannol. Mae'r broses hon yn hanfodol er mwyn sicrhau bod amcanion creu lleoedd y cyngor yn cael eu bodloni a bod y cynigion yn gallu symud tuag at y cam gweithredu yn y modd a rhagwelir. Mae'r dudalen hon yn nodi'r gwaith a wnaed a'r wybodaeth sydd ar gael mewn perthynas â monitro ac asesu cynlluniau datblygu.

Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Mabwysiedig

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Abertawe 2010-2025 ar 28 Chwefror 2019. O dan ddarpariaethau'r Ddeddf Cynllunio (Cymru), mae'r CDLl yn rhan o'r cynllun datblygu statudol ar gyfer Cyngor Abertawe. Caiff ei ddefnyddio fel y brif ystyriaeth hanfodol i gyfeirio penderfyniadau ar geisiadau cynllunio a chynigion datblygu.

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA)

Gellir gweld ein CCA a fabwysiadwyd yn ddiweddar.

Prosiectau cynllunio strategol a dogfennau a strategaethau cynllunio eraill

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y prosiectau cynllunio strategol diweddaraf a gweld amrywiaeth o ddogfennau a strategaethau cynllunio eraill a allai fod yn berthnasol wrth ystyried ceisiadau cynllunio.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM