Chwilio'r wefan
English
House with people

Cynllunio Strategol

Gallwch lawrlwytho'r CDLl a fabwysiadwyd ar gyfer Abertawe a chanllawiau cynllunio atodol er mwyn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynllunio Strategol yn Abertawe.

Mae swyddogaeth Cynllunio Strategol y Cyngor yn gyfrifol am baratoi a monitro Cynllun Datblygu'r Cyngor, ac mae hefyd yn ymwneud ag ystod o brosiectau cynllunio strategol eraill, gyda'r nod cyffredinol o hwyluso cyflwyno datblygiad o ansawdd uchel yn Abertawe.

Dyma'r Datganiad o Genhadaeth ar gyfer Cynllunio Strategol:

"Cyflwyno a monitro agenda gynllunio strategol uchelgeisiol sy'n ceisio gwella'r amgylchedd naturiol ac adeiledig i bawb, a galluogi datblygiad sy'n hyrwyddo creu lleoedd a chynaladwyedd yn llwyddiannus."

Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Mabwysiedig

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Abertawe 2010-2025 ar 28 Chwefror 2019. O dan ddarpariaethau'r Ddeddf Cynllunio (Cymru), mae'r CDLl yn rhan o'r cynllun datblygu statudol ar gyfer Cyngor Abertawe. Caiff ei ddefnyddio fel y brif ystyriaeth hanfodol i gyfeirio penderfyniadau ar geisiadau cynllunio a chynigion datblygu.

Paratoi a chasglu tystiolaeth ar gyfer y CDL

Manylion pellach am y camau a gymerwyd gan y cyngor i gyflawni CDLl mabwysiedig, gan gynnwys y camau ymgynghori cyhoeddus ac archwilio, yn ogystal â'r dystiolaeth sy'n cael ei hadolygu'n barhaus i lywio'r gwaith o baratoi a gwneud penderfyniadau.

Cyflwyno a Monitro Cynllunio

Bydd y cyngor yn monitro'r broses o gyflwyno'r cynigion cynllunio a hyrwyddir yn y CDLl, a bydd yn ceisio hwyluso gweithredu datblygiad drwy asesiadau perthnasol, gan gynnwys arfarniadau dichonoldeb ariannol. Mae'r broses hon yn hanfodol er mwyn sicrhau bod amcanion creu lleoedd y cyngor yn cael eu bodloni a bod y cynigion yn gallu symud tuag at y cam gweithredu yn y modd a rhagwelir. Mae'r dudalen hon yn nodi'r gwaith a wnaed a'r wybodaeth sydd ar gael mewn perthynas â monitro ac asesu cynlluniau datblygu.

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA)

Mae'r cyngor yn llunio Canllawiau Atodol (CCA) ar amrywiaeth eang o faterion datblygu, sy'n darparu rhagor o wybodaeth i ymgeiswyr a phenderfynwyr am sut y caiff polisïau Cynllun Datblygu Lleol Abertawe (CDLl) eu defnyddio. Dylid darllen a deall y dogfennau hyn er mwyn sicrhau bod cynigion datblygu'n cydymffurfio â fframwaith polisi cynllunio'r cyngor.

Prosiectau a Dogfennau Cynllunio Strategol

Yn ogystal â'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) a'i ganllawiau cynllunio atodol (CCA), caiff amrywiaeth eang o brosiectau a dogfennau cynllunio strategol eraill eu llunio i lywio penderfyniadau ac arwain y broses ddatblygu. Ni fabwysiedir y dogfennau hyn yn ffurfiol fel CCA ond mae'n bosib y byddant wedi llywio polisi ac y cyfeirir atynt yn y CDLl.

Translation Required: Placemaking and Heritage

Translation Required: The Placemaking and Heritage Team provides specialist expert advice on a range of aspects at all scales in all parts of Swansea. The work of the team ensures that placemaking principles form the cornerstone of planning decision making, and that Swansea's unique and rich heritage is preserved and enhanced for future generations.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM