Chwilio'r wefan
English

Prosiectau cynllunio strategol a dogfennau a strategaethau cynllunio eraill

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y prosiectau cynllunio strategol diweddaraf a gweld amrywiaeth o ddogfennau a strategaethau cynllunio eraill a allai fod yn berthnasol wrth ystyried ceisiadau cynllunio.

Cyd-astudiaethau argaeledd tir ar gyfer tai

Mae'n rhaid i awdurdodau cynllunio lleol (ACLl) sicrhau bod digon o dir ar gael, neu y bydd digon ar gael, i ddarparu tir ar gyfer tai dros gyfnod o bum mlynedd. I ddangos hyn, cynhelir cyd-astudiaethau argaeledd tir ar gyfer tai (CAATT) bob blwyddyn.

Cynlluniau gweithredu sŵn amgylcheddol a mannau tawel

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio Cynllun Gweithredu ynghylch Sŵn a Seinwedd i Gymru ar gyfer 2018-2023. Mae'r cynllun gweithredu'n disgrifio sut a pham y caiff sŵn amgylcheddol ei reoli ledled Cymru.

Asesiad Cymeriad Morwedd Bae Caerfyrddin, Gŵyr a Bae Abertawe

Bydd hwn yn llywio penderfyniadau rheoli polisi a datblygu, yn cynorthwyo datblygwyr ac ymgynghorwyr, ac yn hysbysu'r cyhoedd. Bydd yn arwain prosesau rheoli newid yn yr amgylchedd arfordirol a morol. Mae'n gyfwerth ag asesiadau cymeriad tirwedd presennol megis LANDMAP, ac yn eu hategu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM