Chwilio'r wefan
English

Newydd - Mae'r ap HomeSwapper ar gyfer iOS ac android eisoes ar gael AM DDIM yn y siop apiau -  PDF Document HomeSwapper app (PDF, 274KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Cyfle i denantiaid y cyngor gyfnewid, trosglwyddo a symud cartref

Gallwch symud o'ch tŷ cyngor drwy gyfnewid, trosglwyddo neu wneud cais i ddarparwyr cartrefi eraill.

Cyfnewid drwy gytundeb - cynllun cyfnewid cartrefi

Gweler ein gwybodaeth ar y wedudalen Cyfnewid drwy gytundeb - cynllun cyfnewid cartrefi.

Ffurflen gais i drosglwyddo tai

Gallwch wneud cais hefyd i drosglwyddo i eiddo arall.

I drosglwyddo, bydd rhaid i chi fodloni'r amodau canlynol:

  • Nid oes ôl-ddyledion rhent gennych
  • Rydych wedi cydymffurfio'n rhesymol ag amodau'ch tenantiaeth
  • Mae'r cartref a'r ardd mewn cyflwr rhesymol

Dim ond Rheolwr y Swyddfa Ranbarthol sydd â'r hawl i ddewis anwybyddu'r amodau hyn mewn sefyllfaoedd penodol.

Bydd rhaid i chi gwblhau ffurflen gais y gallwch ei chael gan eich Swyddfa Dai Ranbarthol. Gall y staff eich helpu i lenwi'r ffurflen hefyd neu ei darparu mewn fformat arall, e.e. print bras neu iaith arall, neu ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Cewch ddewis yr ardaloedd yr hoffech symud iddynt, ond gall maint yr eiddo mae ei angen arnoch ac argaeledd gyfyngu ar eich dewis ardaloedd.

Caiff eich cais ei asesu a rhoddir pwyntiau i chi yn ôl eich anghenion tai. Gallwn ddyrannu pwyntiau: os ydych yn symud o ardal lle ceir galw uchel i ardal lle ceir galw isel; os ydych yn tanfeddiannu'ch cartref neu yn ei orlenwi; oherwydd anghenion meddygol neu resymau economaidd, e.e. i fod yn agosach at eich gweithle neu gyfleuster arbennig neu i roi neu dderbyn cefnogaeth. Bydd y rhai sydd eisoes yn denantiaid y cyngor hefyd yn cael pwyntiau amser yn ôl nifer y blynyddoedd maent wedi bod yn eu cartref presennol.

Sylwer bod y gofrestr anghenion tai yn newid yn ddyddiol. Rydym yn defnyddio system pwyntiau i asesu pa mor frys yw eich anghenion tai, a chofrestr anghenion tai i restru pobl yn nhrefn blaenoriaeth eu hanghenion. Bydd yr achos â'r nifer uchaf o bwyntiau ar frig y rhestr.

Bydd eich cyfnod aros am eiddo newydd yn dibynnu ar sawl ffactor. Yn gyntaf, bydd eich lle ar y gofrestr anghenion tai yn dibynnu ar nifer y pwyntiau a roddwyd i chi. Dim ond y person ar frig y gofrestr gaiff gynnig eiddo addas pan fydd un ar gael. Yn ail, bydd yr ardaloedd rydych wedi'u dewis yn effeithio ar eich cyfnod aros, oherwydd bod galw uchel am rai ardaloedd, ac ychydig o bobl sy'n gadael eiddo yno. Does dim galw am rai ardaloedd a gallech symud i'r rhain yn gyflym iawn a gallwn hefyd ehangu'ch meini prawf ailgartrefu yma.

Pan fydd eiddo ar gael i chi, byddwn yn cysylltu â chi er mwyn rhoi manylion yr eiddo i chi a gofyn i chi gysylltu â'r Swyddfa Dai Ranbarthol i gadarnhau a hoffech dderbyn yr eiddo ai peidio.

Darparwyr cartrefi eraill

Gweler ein hadran Dewch o hyd i gartref i gael gwybodaeth am wahanol fathau o dai y gallech symud iddynt.

Symud o Abertawe

Bydd angen i chi gysylltu â'r cyngor neu ddarparwyr tai yn y lle yr hoffech chi symud iddo i gael gwybodaeth, neu cysylltwch ag Opsiynau Tai oherwydd mae'n bosib y gallant roi cyngor i chi.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM