Chwilio'r wefan
English

Many wonderful people want to volunteer in their communities to help support our most vulnerable residents. If you'd like to help especially with our Local Area Coordinators please visit our volunteering page here..

Group in hand

Ffynonellau cyngor a chefnogaeth pellach

Rydym wedi darparu rhestr o sefydliadau lleol a chenedlaethol a allai gynnig cyngor a chefnogaeth bellach i chi dros yr wythnosau nesaf.

Mae gan ein partneriaid yng Nghyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe ffynonellau cyngor a chefnogaeth ar eu gwefan hefyd.

Nodwch eich geiriau allweddol:
Ar hyn o bryd, mae 96 o ganlyniadau - Tudalen 1 o 10
Dangos
canlyniadau ar gyfer pob tudalen
Trefnu yn ôl:
  • Darparu cyngor di-dâl, cyfrinachol a diduedd ar ystod eang o faterion, er enghraifft: dyled, budd-daliadau, tai a chyflogaeth.

  • Elusen gofrestredig sy'n arbenigo mewn darparu eiriolaeth broffesiynol, gyfrinachol ac annibynnol ar gyfer y rhai sy'n gymwys mewn lleoliadau gofal eilaidd ac iechyd...

  • Cymorth cyflogadwyedd a chysylltu'r dinasyddion â phartneriaid priodol i fynd i'r afael â'r materion a wynebir.

  • Llinell gymorth newydd ar gyfer cymunedau BAME.

  • Cymorth i bobl y mae dementia yn effeithio arnynt.

  • Llinell Gymorth Lloches. Os ydych yn ymgeisydd lloches ac yn byw yng Nghymru, gallwch gysylltu â rhif y llinell gymorth i gael cymorth.

  • Yn cynnig cyngor cyfreithiol a chynrychiolaeth am ddim i geiswyr lloches, ffoaduriaid cydnabyddedig a mewnfudwyr eraill sy'n agored i niwed.

  • Cwnsela di-dâl i blant a phobl ifanc sy'n ffoaduriaid, yn geiswyr lloches a BAME, 3 -18 oed.

  • Mewn ymateb i her Covid-19, mae'r ACC wedi penderfynu cynnig gwasanaeth cwnsela gwirfoddol i oedolion sy'n ceisio lloches a ffoaduriaid.

  • Yn ystod y cyfnod hwn bydd EYST yn ceisio parhau i gefnogi eu cleientiaid lloches a ffoaduriaid yn y ffordd fwyaf diogel posibl i bawb.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM