Chwilio'r wefan
English

Newydd - Mae'r ap HomeSwapper ar gyfer iOS ac android eisoes ar gael AM DDIM yn y siop apiau -  PDF Document HomeSwapper app (PDF, 274KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Trosglwyddo a chyfnewid tenantiaid y cyngor

Mae 2 ffordd y gallech symud - cyfnewid trwy gydgytundeb neu drosglwyddo

Cyfnewid drwy gytundeb - cynllun cyfnewid cartrefi

Os ydych yn denant y cyngor neu'r Gymdeithas Tai, gallwch gyfnewid eich cartref (cyfnewid drwy gytundeb) gyda thenantiaid cynghorau neu Gymdeithasau Tai eraill os yw eich landlord yn cytuno. Gallwch wneud cais i gyfnewid eich cartref drwy gofrestru gyda HomeSwapperYn agor mewn ffenest newydd.  Mae'n wasanaeth cyfnewid drwy gytundeb cenedlaethol am ddim ar-lein a sefydlwyd ar gyfer tenantiaid y cyngor a Chymdeithasau Tai sydd am gyfnewid cartrefi.

Ar ôl i chi gofrestru ac ychwanegu manylion am eich cartref presennol a'r cartref yr hoffech symud iddo, bydd Homeswapper yn chwilio'n awtomatig am denantiaid addas y gallech gyfnewid â hwy.  Yna byddwch yn cael e-bost neu neges destun gyda manylion y tenantiaid hynny. 

Pan fyddwch yn dod o hyd i rywun yr hoffech gyfnewid cartrefi â hwy:

 • Trefnwch i ymweld â chartrefi'ch gilydd.  Wrth gyfnewid cartrefi, rydych yn derbyn safon gyffredinol atgyweirio ac addurno'r eiddo fel yr oedd ar adeg eich ymweliad. Felly, chi fyddai'n gyfrifol am unrhyw fân atgyweiriadau neu waith addurno y mae angen eu gwneud.
 • Ar ôl i chi benderfynu cyfnewid cartrefi, bydd rhaid i chi gael caniatâd ysgrifenedig gan eich landlord cyn y gallwch gyfnewid.  Byddwch yn derbyn y penderfyniad o fewn 42 diwrnod.  Gellir gwrthod eich cais i gyfnewid oherwydd rhesymau penodol megis:
  • mae'r eiddo yn llai/mwy na'r hyn y mae ei angen arnoch
  • mae gennych ôl-ddyledion rhent
  • rydych wedi torri amodau'ch tenantiaeth
 • Ni ddylech byth wneud na derbyn unrhyw daliad am gyfnewid â thenant arall.
 • Ni ddylech symud nes eich bod wedi cael ein caniatâd. Os ydych yn gwneud hyn, gallwn ofyn i chi symud yn ôl.

Ewch i HomeSwapperYn agor mewn ffenest newydd i gael mwy o wybodaeth.

Ffurflen gais i drosglwyddo tai

Gallwch wneud cais hefyd i drosglwyddo i eiddo arall.

I drosglwyddo, bydd rhaid i chi fodloni'r amodau canlynol:

 • Nid oes ôl-ddyledion rhent gennych
 • Rydych wedi cydymffurfio'n rhesymol ag amodau'ch tenantiaeth
 • Mae'r cartref a'r ardd mewn cyflwr rhesymol

Dim ond Rheolwr y Swyddfa Ranbarthol sydd â'r hawl i ddewis anwybyddu'r amodau hyn mewn sefyllfaoedd penodol.

Bydd rhaid i chi gwblhau ffurflen gais y gallwch ei chael gan eich Swyddfa Dai Ranbarthol. Gall y staff eich helpu i lenwi'r ffurflen hefyd neu ei darparu mewn fformat arall, e.e. print bras neu iaith arall, neu ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Cewch ddewis yr ardaloedd yr hoffech symud iddynt, ond gall maint yr eiddo mae ei angen arnoch ac argaeledd gyfyngu ar eich dewis ardaloedd.

Caiff eich cais ei asesu a rhoddir pwyntiau i chi yn ôl eich anghenion tai. Gallwn ddyrannu pwyntiau: os ydych yn symud o ardal lle ceir galw uchel i ardal lle ceir galw isel; os ydych yn tanfeddiannu'ch cartref neu yn ei orlenwi; oherwydd anghenion meddygol neu resymau economaidd, e.e. i fod yn agosach at eich gweithle neu gyfleuster arbennig neu i roi neu dderbyn cefnogaeth. Bydd y rhai sydd eisoes yn denantiaid y cyngor hefyd yn cael pwyntiau amser yn ôl nifer y blynyddoedd maent wedi bod yn eu cartref presennol.

Sylwer bod y gofrestr anghenion tai yn newid yn ddyddiol. Rydym yn defnyddio system pwyntiau i asesu pa mor frys yw eich anghenion tai, a chofrestr anghenion tai i restru pobl yn nhrefn blaenoriaeth eu hanghenion. Bydd yr achos â'r nifer uchaf o bwyntiau ar frig y rhestr.

Bydd eich cyfnod aros am eiddo newydd yn dibynnu ar sawl ffactor. Yn gyntaf, bydd eich lle ar y gofrestr anghenion tai yn dibynnu ar nifer y pwyntiau a roddwyd i chi. Dim ond y person ar frig y gofrestr gaiff gynnig eiddo addas pan fydd un ar gael. Yn ail, bydd yr ardaloedd rydych wedi'u dewis yn effeithio ar eich cyfnod aros, oherwydd bod galw uchel am rai ardaloedd, ac ychydig o bobl sy'n gadael eiddo yno. Does dim galw am rai ardaloedd a gallech symud i'r rhain yn gyflym iawn a gallwn hefyd ehangu'ch meini prawf ailgartrefu yma.

Pan fydd eiddo ar gael i chi, byddwn yn cysylltu â chi er mwyn rhoi manylion yr eiddo i chi a gofyn i chi gysylltu â'r Swyddfa Dai Ranbarthol i gadarnhau a hoffech dderbyn yr eiddo ai peidio.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM