Chwilio'r wefan
English

Cyn i chi ymweld â'r canolfannau ailgylchu:

 • Peidiwch ag ymweld â chanolfan ailgylchu os ydych chi neu rywun rydych chi'n byw gyda nhw yn hunanynysu neu'n dangos unrhyw symptomau Covid-19
 • NI chaniateir sachau du ar unrhyw safle pan fyddant yn agor am y tro cyntaf.
 • dim ond nifer cyfyngedig iawn o ddeunyddiau gaiff eu derbyn (gweler y rhestr isod)
 • Cynhelir gwiriadau cerdyn adnabod - byddwch yn barod i gyflwyno prawf eich bod yn breswylydd yn Abertawe pan ofynnir i chi wneud hynny
 • Ni chaniateir mynediad i faniau ac ôl-gerbydau
Ailgylchu

Canolfannau ailgylchu yn ailagor

O ddydd Mawrth 26 Mai byddwn yn ailagor ein holl Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref i'r cyhoedd gael gwared ar fathau penodol o wastraff cartref, ond bydd rhai newidiadau i sut rydym yn eu gweithredu a'r hyn rydym yn ei ddisgwyl gan breswylwyr.

Peidiwch ag ymweld â chanolfan ailgylchu os ydych chi neu rywun rydych chi'n byw gyda nhw yn hunanynysu neu'n dangos unrhyw symptomau Covid-19.

Oriau agor ar gyfer pob canolfan ailgylchu: 7 niwrnod yr wythnos, 8.30am - 5.00pm

 

Yr hyn a dderbynnir ym mhob canolfan ailgylchu

Bydd pob canolfan ailgylchu ar agor ond i barhau i gadw pellter cymdeithasol drwy leihau galw cychwynnol byddwn dim ond yn derbyn nifer cyfyngedig iawn o ddeunyddiau.  Gwiriwch y tabl isod yn ofalus i gael rhagor o wybodaeth.

NI fydd sachau du yn cael eu derbyn ar unrhyw safle pan fyddant yn agor am y tro cyntaf. Os nad yw deunydd wedi'i restru yn y tabl, ni chaiff ei dderbyn yn unrhyw un o'n safleoedd ar hyn o bryd.

Deunyddiau domestigLlansamlet*ClunGarngochPenlanTir John
CardbordIeIeIeIeIe
Deunyddiau craidd caled (pridd, rwbel, ceramig)IeIeIeIeIe
Gwastraff garddIeIeIeIeIe
Peiriant sychu dillad, ffwrn, peiriannau golchiIeIeNaNaIe
MatresiIeIeNaNaIe
Oergell-rewgellIeNaNaNaIe
CelfiIeNaNaNaNa
PrenIeNaNaNaNa
Sachau duNaNaNaNaNa

* Mae Trysorau'r Tip yn Llansamlet ar gau o hyd.

Byddwn yn adolygu'r rhestr o eitemau'n rheolaidd felly gwiriwch y dudalen hon am y diweddaraf yn rheolaidd.

Byddwn hefyd yn rhoi'r diweddaraf ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol: www.facebook.com/AilgylchuAbertawe/, twitter.com/AilgylchuTawe a www.abertawe.gov.uk/CyngorarCoronafeirws.

   

  Pwy sy'n cael ymweld â'r canolfannau ailgylchu?

  Preswylwyr Abertawe'n unig all ddefnyddio'r canolfannau ailgylchu, felly efallai byddwn yn gofyn am brawf preswylio. Dewch â bil cyfleustod, eich trwydded yrru neu fil Treth y Cyngor gyda chi pan fyddwch yn ymweld â'r safle.

  I ddechrau, ni chaniateir faniau ac ôl-gerbydau ar y safle, hyd yn oed os oes gennych hawlenni dilys i'w defnyddio.

  Yn ddelfrydol, un aelod o'ch aelwyd ddylai ymweld â'r ganolfan. Os oes rhaid i chi ddod ag aelodau eraill o'ch teulu gyda chi, mae'n rhaid iddynt aros yn y car oni bai fod angen eu help i gario eitemau trwm. Er enghraifft, gallai rhiant sengl ddod â'i blant ar y safle, ond mae'n rhaid i'r plant aros yn y cerbyd.

  Pa gerbydau a ganiateir yn y canolfannau ailgylchu?

   

  Yn y ganolfan ailgylchu

  Bydd y galw yn y canolfannau ailgylchu'n uchel iawn. Er mwyn parhau i gadw pellter cymdeithasol, mae'n rhaid i ni gyfyngu ar nifer y defnyddwyr sy'n gwaredu eu deunyddiau ailgylchu a gwastraff ar unrhyw adeg felly byddwch yn barod am oedi difrifol wrth geisio cyrraedd y safle. Mae'n bosib y bydd angen i ni wrthod mynediad i rai ohonoch a gofyn i chi ddychwelyd ar adeg arall os yw'r ciw yn cyrraedd y briffordd.

  Byddwch yn ystyriol o breswylwyr lleol a'r amgylchedd drwy ddiffodd eich injan wrth aros yn y ciw i gael mynediad i'r ganolfan ailgylchu.

  Cadwch eich pellter - 2 fetr o unrhyw aelod o staff neu ddefnyddiwr y safle.

  Nid yw staff y safle'n gallu'ch cynorthwyo wrth symud neu ollwng unrhyw ddeunyddiau.

  Byddwch yn amyneddgar yn ystod y cyfnod hwn a dangoswch barch at y staff.

  Rheolau safle'r canolfannau ailgylchu

   

  Peidiwch ag ymweld, oni bai ei fod yn hanfodol

  Dylech ymweld â'r ganolfan ailgylchu os yw'n hanfodol yn unig. Er enghraifft, os na ellir storio gwastraff gartref heb achosi unrhyw risg o anaf neu niwed i'ch iechyd. Meddyliwch yn ofalus cyn i chi benderfynu ymweld â'r safle. Mae ymweld â'r safle'n ddiangen yn eich rhoi chi, ac aelodau'r cyhoedd a'n staff, mewn perygl diangen o ledaenu'r haint.

  Cofiwch ailgylchu'r hyn y gallwch o gartref drwy ddefnyddio'ch casgliadau ymyl y ffordd neu gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth casglu gwastraff swmpus i osgoi gorfod ciwio yn y canolfannau ailgylchu.

  facebook
  Hoffwch Ailgylchu dros Abertawe ar Facebook
   

  Twitter
  Dilynwch AilgylchuAbertawe ar Twitter

  Wedi'i bweru gan GOSS iCM