Chwilio'r wefan
English

Trwyddedau ar gyfer defnyddio Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref

Os ydych am ddefnyddio fan neu drelar i ddod â gwastraff o'ch cartref i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref (CAGC), mae angen i chi gael trwydded.

Mae'r drwydded AM DDIM. Bydd cerbydau â thrwydded yn gallu defnyddio CAGC Clun neu Lansamlet yn unig.

Pam cyflwyno cynllun trwyddedau?

Mae'r cynllun trwyddedau wedi'i gyflwyno i sicrhau mai gwastraff cartref yn unig (nid gwastraff masnachol) sy'n cael ei waredu yn CAGC Abertawe.

Nid yw'r safleoedd wedi'u trwyddedu i dderbyn gwastraff o ffynhonnell fasnachol ac mae eu defnyddio at y diben hwn yn anghyfreithlon. Mae masnach anawdurdodedig hefyd yn arwain at faterion diogelwch sy'n gysylltiedig â cherbydau mwy yn gyffredinol, ac yn ychwanegu at amserau aros ar gyfer defnyddwyr dilys yn unig.

Beth yw gwastraff masnachol?

Diffinnir gwastraff masnachol fel gwastraff sy'n deillio o unrhyw fasnach neu fusnes neu weithgareddau diwydiannol neu fasnachol. Ni all unrhyw un sydd wedi derbyn taliad am gludo gwastraff neu sy'n cynhyrchu gwastraff o'u gwaith fynd â'r gwastraff hwn i CAGC.

Cynllun trwyddedau CAGC

Mae'n rhaid i breswylwyr sydd am waredu eu gwastraff cartref mewn CAGC yn Abertawe gan ddefnyddio fan neu drelar dan 1.8m o hyd:

  • Feddu ar drwydded CAGC.
  • Mynd â'r gwastraff i'r Safle Byrnu neu CAGC Clun (ni chaniateir mynediad i unrhyw safle arall).
  • Y cerbydau y mae angen trwydded arnynt yw cerbydau nwyddau neu fath agored, neu gerbydau nad oes ganddynt ffenestri ochr/cefn a/neu dim seddi cefn, tryciau agored, faniau bach, faniau Transit y mae'r pellter rhwng yr echelau'n fyr, bysus mini bach a cheir preifat â threlars bach hyd at 1.8 m o hyd, ceir â llythrennau/arwyddion arnynt.
  • Nid oes angen trwydded ar breswylwyr sy'n defnyddio ceir preifat, ceir stâd, faniau gwersylla a cherbydau 4x4 heb gorff nwyddau.
  • Mae tabl o gerbydau sy'n nodi a chaniateir iddynt fynd i safle neu beidio ar gael ar ein tudalen Gwirio a oes angen trwydded CAGC arnoch.

Bydd y mathau o gerbydau y mae angen trwydded arnynt yn gallu defnyddio'r 2 safle hwn yn unig ac ni chaniateir iddynt fynd i safleoedd Tir John, Penlan neu Garngoch. Ni chaniateir i gerbydau gwaharddedig barcio y tu allan i CAGC a chludo gwastraff i mewn i'r safle.

Sut mae'r cynllun trwyddedau'n gweithio?

Mae'r drwydded yn caniatáu i chi fynd naill ai i'r Safle Byrnu neu Glun ar 12 achlysur mewn unrhyw gyfnod o 12 mis. Wrth gyrraedd y Safle Byrnu ne CAGC Clun, mae'n rhaid i chi roi un o'ch trwyddedau i aelod o staff y safle a fydd yn cadarnhau bod manylion y cerbyd yn cyd-fynd â'r rhai ar y drwydded ac yn cadw trwydded i ddangos y cafwyd un ymweliad. Os ydych yn ymweld ag unrhyw CAGC fwy nag unwaith mewn diwrnod, caiff pob ymweliad ei gyfrif ar wahân a chymerir eich trwydded yn unol â hyn.

Bydd angen i chi ailgeisio am drwydded os yw'ch manylion yn newid (newid cyfeiriad, cerbyd newydd, etc.) a dychwelyd unrhyw drwyddedau heb eu defnyddio dan y cyfeiriad blaenorol neu rif cofrestru blaenorol y cerbyd.

Sut i gyflwyno cais am drwydded

Bydd angen I chi gyflyno dogfen goftrestru V5 wreiddiol a phrawf cyferiead cyfatebol yn Ninas a Sir Abertawe e.e. bil cyfleustodau diweddar neu Dreth y Cyngor wrth gyflwyno'ch cais.

Gallwch lawrlwytho copi o'r ffurflen a'i chyflwyno'n bersonol i'r Swyddfa Rheoli Gwastraff yn y Safle Byrnu gyda'ch tystiolaeth. Mae'r swyddfa ar agor o 9.00am tan 4.00pm, ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc).

PDF Document Trwydded Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref ffurflen gais (PDF, 39KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Ffurflenni ymwadiad

Ni all y safleoedd dderbyn gwastraff masnachol. Ni ellir gwaredu gwastraff masnachol yn y cyfleuster trwyddedig yn y Safle Byrnu nes i chi dalu'r ffi briodol wrth y gât.

Mae gwaredu gwastraff masnachol yn y safle CAGC yn drosedd o dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 a gallai arwain at ddirwy o £50,000 a/neu 2 flynedd o garchar.

Adnabod Platiau Rhif Awtomatig (APRHA)

Mae APRHA yn ffurf ar CCTV sy'n monitro platiau rhif cerbydau wrth iddynt ddod i mewn i CAGC. Mae'n gweithredu mewn CAGC i gefnogi'r cynllun trwyddedau i geisio atal masnachwyr rhag defnyddio'r safleoedd yn anghyfreithlon. Gall hefyd roi data cyfrif traffig i helpu cynllunio staffio a datblygiadau ar y safle yn y dyfodol.

Ni chaiff gwybodaeth a gesglir gan yr APRHA ei defnyddio gan Ddinas a Sir Abertawe at unrhyw ddiben arall heblaw am yr hyn a restrir uchod, er y gellir ei rhannu â sefydliadau fel Cyfoeth Naturiol Cymru i ymchwilio i achosion o dorri rheoliadau sy'n ymwneud â chludo a gwaredu gwastraff.

Cerbydau a logir

Os ydych yn berchen ar gerbyd y neilltuir trwydded iddo, gall unrhyw aelod o'ch cartref neu yrrwr arall a ddynodir gennych ddefnyddio'r drwydded i ymweld ag unrhyw un o'r safleoedd yn y cerbyd hwnnw. Cyfrifoldeb deiliad y drwydded fydd sicrhau mai gwastraff cartref yn unig sy'n cael ei waredu. Ni fydd angen hawlen ar gerbydau math masnachol dan 3.5 tunnell (nid rhai sylfaen wastad) sydd wedi'u llogi am dridiau neu lai ac sy'n llai na 5m o hyd. Yn yr achos hwn, mae'n rhaid i chi ddod â'ch dogfennau cytundeb llogi gyda chi i'r safle a'u dangos i aelod o staff y safle a fydd yn gofyn i chi lenwi ffurflen ymwadiad.

Pobl nad ydynt yn preswylio yn Abertawe

Rhoddir trwyddedau i breswylwyr Abertawe yn unig. Ni chaniateir i bobl nad ydynt yn preswylio yn Abertawe fynd i safleoedd a gynhelir gan Abertawe.

Ym mha ffyrdd eraill y gallaf gael gwared ar fy ngwastraff?

Mae gwybodaeth am sut i gael gwared ar wastraff cartref ar gael ar ein tudalennau Ailgylchu a sbwriel. Mae gwybodaeth am gael gwared ar wastraff masnachol ar gael ar ein tudalennau Gwastraff masnachol, busnes ac ailgylchu.

Dyletswydd gofal

Mae gan ddeiliaid tai ddyletswydd gofal i sicrhau bod unrhyw wastraff a gaiff ei gynhyrchu yn eu cartref ganddynt hwy neu gan fasnachwyr a delir yn cael ei waredu'n briodol, yn ddiogel ac yn gyfreithlon, naill ai ganddynt hwy eu hunain neu gan gludwr gwastraff trwyddedig.

Os caiff masnachwyr eu contractio i gael gwared ar y gwastraff hwn, dylai deiliaid tai sicrhau eu bod wedi'u hawdurdodi i gludo'r gwastraff hwnnw a bod ganddynt drwydded cludo gwastraff.

I wirio a oes gan fasnachwr drwydded neu i wneud cais am un, ewch i wefan Cyfoeth Naturiol CymruYn agor mewn ffenest newydd.

Ni all masnachwyr gael gwared ar y gwastraff mewn CAGC.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM