Chwilio'r wefan
English

Inswleiddio llofftydd Am DDIM i denantiaid y cyngor - gweler y poster am fanylion  PDF Document Poster inswleiddio llofftydd ar gyfer tenantiaid y cyngor (PDF, 250KB)Yn agor mewn ffenest newydd

House with tick

Gwnewch eich cartref yn fwy ynni-effeithlon ac arbedwch arian

Gwybodaeth i berchnogion cartrefi a thenantiaid am arbed ynni yn eich cartref.

Mae Cyngor Abertawe, mewn partneriaeth ag Arbed am Byth, wedi sicrhau cyllid i gyflwyno mesurau effeithlonrwydd ynni i aelwydydd yn Sandfields ac ardal gyfagos Abertawe a fydd o fudd i unigolion, eu cartrefi a'u cymuned. Mae aelwydydd cymwys wedi derbyn llythyrau'n eu gwahodd i gyfarfod diwrnod agored a fydd yn rhoi gwybod iddynt am y mesurau effeithlonrwydd ynni am ddim sydd ar gael iddynt. 

http://arbedambyth.wales/

https://www.facebook.com/Sandfields-Swansea-Arbed-am-Byth-Scheme-2271695942848875/?modal=admin_todo_tour

 

Ffyrdd syml o arbed arian ar eich biliau ynni

 • Trowch eich thermostat i lawr 1 radd
 • Llenwch unrhyw le gwag yn eich rhewgell â phapur newydd wedi'i rolio
 • Tynnwch eich llenni adeg y cyfnos
 • Diffoddwch y goleuadau mewn ystafelloedd nad ydych yn eu defnyddio a defnyddiwch fylbiau sy'n arbed ynni
 • Peidiwch â gadael teclynnau mewn modd segur
 • Peidiwch â llenwi'r tegell â dŵr diangen
 • Rhowch lwyth llawn mewn peiriannau golchi a sychu oni bai fod gennych osodiadau hanner llwyth
 • Peidiwch â gadael i dapiau ddiferu, yn enwedig tapiau dŵr poeth
 • Caewch ddrysau i gadw gwres mewn ystafelloedd
 • Addaswch y system rheoli gwres (gweler cyfarwyddiadau penodol am wres)

Tlodi tanwydd: Os ydych chi'n gwario mwy na 10% o'ch incwm ar filiau tanwydd, ystyrir eich bod mewn tlodi tanwydd. Os yw'r ganran yn 20%, ystyrir eich bod mewn tlodi tanwydd difrifol. 

Mesuryddion clyfar

Mesuryddion clyfar yw'r genhedlaeth newydd o fesuryddion nwy a thrydan, a fydd yn disodli'r mesuryddion traddodiadol yn ein cartrefi.

Byddwch yn derbyn sgr.n ynni cartref, sy'n dangos yn union faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio wrth i chi ei ddefnyddio, a faint yw'r gost mewn punnoedd a cheiniogau.

Bydd biliau yn gywir, heb gael eu hamcangyfrif, wrth i'r darlleniadau mesurydd rheolaidd cael eu rhannu'n uniongyrchol .'ch cyflenwr ynni trwy rwydwaith diwifr diogel.

Yn y dyfodol, bydd newid rhwng cyflenwyr, neu rhwng credyd a rhagdalu, yn gyflymach ac yn haws. Bydd cwsmeriaid rhagdalu hefyd yn gallu rhoi arian ar y mesurydd ar-lein neu trwy ff.n symudol.

Cysylltwch â'ch cyflenwr ynni heddiw ynglŷn â gosod mesurydd clyfar

Mesuryddion clyfar: arweiniadYn agor mewn ffenest newydd

Nyth

Nyth yw rhaglen tlodi tanwydd Llywodraeth Cymru. Mae cynllun Nyth yn buddsoddi hyd at £100 miliwn dros 5 mlynedd er mwyn gwella effeithlonrwydd ynni eiddo perchnogaeth breifat ac eiddo a rentir yn breifat. Bob blwyddyn bydd tua 4,000 o aelwydydd cymwys yn derbyn pecyn gwelliannau cartref, a all gynnwys: 

 • Inswleiddio llofftydd/waliau ceudod
 • Inswleiddio waliau allanol
 • Boeler newydd
 • Gwres canolog
 • Technolegau adnewyddadwy

Ewch i wefan Nyth CymruYn agor mewn ffenest newydd

Y Fargen Werdd

Benthyciad gan gwmni cyfleustodau y mae pobl yn ei ad-dalu drwy eu biliau trydan dros amser, gyda llog, yw'r Fargen Werdd. Er mwyn bod yn gymwys, rhaid i'r gwaith fodloni'r 'Rheol Euraid' - sef bod yr arbedion o fesurau a osodir yn gyfwerth â'r costau ad-dalu, neu'n fwy na hynny, dros gyfnod cynllun y Fargen Werdd. Bydd rhaid talu am asesiadau ymlaen llaw, rhwng £150 a £300 fel arfer.

Ewch i wefan y Fargen WerddYn agor mewn ffenest newydd

Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

Syniadau a chyngor ar arbed ynni

Ewch i wefan Ymddiriedolaeth Arbed Ynni CymruYn agor mewn ffenest newydd

Cymru Effeithlon

Mae hwn yn wasanaeth gan Lywodraeth Cymru sy'n rhoi un man cyswllt i gefnogi pobl (domestig, busnesau, cymunedau, a'r sectorau gwirfoddol a chyhoeddus) wrth ddefnyddio adnoddau (ynni, deunyddiau a dŵr) yn fwy effeithlon. Gall y tîm helpu pobl yng Nghymru i ganfod y gefnogaeth gywir i fod yn fwy effeithlon, gan gynnwys gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael neu gyfeirio galwyr at amrywiaeth o wasanaethau cefnogi. 

Ewch i wefan Cymru EffeithlonYn agor mewn ffenest newydd

Arian o Rwymedigaeth y Cwmnïau Ynni (ECO)

Mae'r rhaglen hon yn canolbwyntio ar anghenion pobl ag incwm isel sydd fwyaf diamddiffyn ac eiddo y mae angen y mesurau mwyaf cost-effeithiol arnynt ond nid ydynt yn bodloni'r rheol euraid - ar gyfer inswleiddio waliau allanol, er enghraifft. 

Mae tri llinyn o ran arian ECO: 

 • Rhwymedigaeth gwres fforddiadwy
  • Aelwydydd incwm isel/diamddiffyn
  • NID yw tenantiaid tai cymdeithasol yn gymwys
  • Prawf modd
  • Mae'n cynnwys inswleiddio waliau ceudod a llofftydd
 • Rhwymedigaeth i arbed carbon
  • Darparu arian i inswleiddio eiddo waliau cadarn gyda cheudodau anodd eu trin 
  • Gellir ei ddefnyddio ar y cyd â'r Fargen Werdd (sy'n rhoi gostyngiad o'r costau cyffredinol oherwydd y math o waliau)
  • Dim prawf modd
 • Rhwymedigaeth Cymunedau Arbed Carbon
  • Cynnig mesurau inswleiddio i bobl sy'n byw ym 15% isaf yr ardaloedd mwyaf difreintiedig yn y DU
  • Disgwylir iddo fod yn fanteisiol i'r sector tai cymdeithasol yn benodol

Mwy o wybodaeth am arian ECOYn agor mewn ffenest newydd

ECO-Flex

Cynllun y llywodraeth yw ECO-Flex sy'n darparu cyllid ar gyfer gwelliannau effeithlonrwydd ynni yn y cartref megis system gwres canolog newydd, gwella'r system wresogi bresennol a/neu inswleiddio - Ewch i'n tudalen ECO-Flex am ragor o wybodaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM