Toglo gwelededd dewislen symudol

Swydd crwner

Swyddog barnwrol annibynnol yw Crwner Ei Mawrhydi dan reolaeth y Goron. Mae pob crwner yn lleol i awdurdodaeth, a ariennir gan y cyngor lleol, ond yn annibynnol o'r cyngor, yr heddlu, ysbytai a Llywodraeth Cymru.

Coronafeirws (COVID-19)

Mae Swyddfa'r Crwner ar agor o hyd ond mae'r staff yn gweithio o gartref. Mae mynediad cyhoeddus i'r Neuadd y Ddinas, lle rydym wedi'n lleoli, yn gyfyngedig. Felly, i gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01792 450650 neu e-bostiwch: coroner@abertawe.gov.uk

Gallwch wirio'n 'rhestr gwrandawiad' isod i weld y diweddaraf am ein hymchwiliadau a ohiriwyd. Sylwch mai dim ond ar-lein y mae cwestau'n cael eu clywed - nid oes presenoldeb yn bersonol. Os hoffech ddod i wrandawiad ar-lein, ffoniwch y swyddfa ar y rhif uchod fel y gellir gwneud trefniadau ar eich cyfer i chi gael mynediad. Os nad ydych yn derbyn ymateb, ffoniwch 07583 084818.

Swyddfa'r Crwner - canllawiau diweddaraf - Covid-19

Cwêst

Mewn rhai amgylchiadau, gall Crwner EM gynnal cwest i'r farwolaeth. Fel arfer, bydd e'n rhoi ffurflen Trefn y Claddiad neu Dystysgrif Amlosgi i'r trefnwr angladdau, fel gellir cynnal yr angladd. Gall hefyd gyflwyno tystysgrifau marwolaeth dros dro i berthnasau er mwyn iddynt allu trefnu materion ariannol y sawl sydd wedi marw. Ni chaiff y farwolaeth ei chofrestru nes i'r cwêst gael ei gynnal a bod dyfarniad ar gael. Ar ôl y cwêst, bydd y crwner yn rhoi'r gwaith papur perthnasol i'r cofrestrydd. Ar ôl cofrestru (nid oes angen hysbyswr), gellir prynu copïau ardystiedig o'r cofnod, h.y. tystysgrifau marwolaeth, gan y cofrestrydd.

Cynhelir cwestau yn y llys yn y Neuadd y Ddinas fel arfer (gweler y cyfeiriad isod). Mae gan y llys fynediad i gadeiriau olwyn. Bydd yn rhaid i'r rhai sy'n mynd i'r llys sydd â gofynion arbennig, e.e. gwasanaethau cyfieithu, gysylltu â swyddogion y crwner ymhell ymlaen llaw. Mae'r holl gwestau ar agor i'r cyhoedd ac i'r wasg, oni bai fod perygl i ddiogelwch cenedlaethol.

  Coroner's court inquest hearing list [207KB]

 

Gorchmynion Diogelu Rhag Colli Rhyddid ("DOLS")

Mewn geiriau syml, mae angen i Reolwr (Person Cyfrifol) yn y Cartref Gofal ddweud wrth Swyddfa'r Crwner am farwolaeth (hyd yn oed un naturiol) unrhyw breswylydd yn unol â DOLS.

Ni all meddyg teulu roi Tystysgrif Feddygol dros Achos y Farwolaeth (MCCD) oherwydd pan fydd y person sydd wedi marw'n destun DOLS, bydd y Cofrestrydd Marwolaeth yn gwrthod cofrestru heb gyfeiriad at y Crwner. Dylai meddygon teulu ddefnyddio'r Ffurflen Adrodd am Farwolaeth a ddylai gael ei e-bostio i Swyddfa'r Crwner cyn gynted â phosib. Yn anffodus, bydd oedi wrth ddweud wrth y Crwner yn golygu oedi gyda threfniadau'r angladd.

Mae ysbytai'n ymwybodol o'r gweithdrefnau adrodd ac rydym yn y broses o gytuno ar hysbysiad electronig gyda Bwrdd Iechyd PABM.

Mae'r Prif Grwner wedi cyhoeddi arweiniad ar ddefnyddio DOLS, y mae dolen iddo ar waelod y dudalen hon.

Crynodeb o'r arweiniad

  • Rhaid dweud wrth y crwner am farwolaethau'r holl gleifion sy'n destun DOLS
  • Dylai hyn gynnwys y rhai lle cafwyd awdurdodiad DOLS mewn cartref gofal ond buant farw yn yr ysbyty
  • Rhaid cynnal cwêst ond gallai hyn fod ar y papurau heb alw am dystiolaeth lafar.
  • Nid oes gofyniad am reithgor na chwêst Erthygl 2 os yw'r farwolaeth oherwydd rhesymau naturiol.
  • Ni ellir herio dilysrwydd awdurdodiad DOLS yn Llys y Crwner.

 

Meddygon Teulu'n Adrodd am Farwolaethau

Rhaid i bob atgyfeiriad gan feddygfeydd Meddygon Teulu gael ei wneud gan ddefnyddio ein porth diogel trwy'r ddolen hon

 

Yr Uwch-grwner Gweithredol

Mr Colin Phillips
Crwner EM dros Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost: coroner@swansea.gov.uk

Ffôn: 01792 636237
Ffacs: 01792 636603
DX: 743540 Abertawe 22

 

Crwneriaid Cynorthwyol

Mr Aled Gruffydd a Mr Paul Bennett
Ffôn: 01792 636237
E-bost: coroner@swansea.gov.uk

 

Swyddogion y Crwner

Dyma rif ffôn uniongyrchol Swyddogion y Crwner: 01792 450650

Ar adegau prysur iawn pan fo'r swyddogion yn brysur yn ateb galwadau eraill neu os nad ydynt yn y swyddfa, gadewch neges ynghyd â'ch manylion cyswllt a natur yr ymholiad a bydd rhywun yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.

Neu e-bostiwch CoronersOfficeWestern@south-wales.pnn.police.uk.

Ffacs: 01792 450652

Os yw eich neges yn un brys ac mae angen i chi siarad â rhywun, ffoniwch y swyddfa gyffredinol ar 01792 450650 ac efallai gall aelod o'r staff gweinyddol eich helpu.

Oriau agor y swyddfa

Ffôn: 01792 636237

Dydd Llun i ddydd Gwener: 9.00am - 4.00pm
Nid yw'r swyddfa hon ar waith y tu allan i oriau agor.

Os oes argyfwng y tu allan i oriau'r swyddfa gallai Heddlu De cymru gysylltu â Chrwner EM yn bersonol.

Rhestr o farwolaethau y dylid adrodd amdanynt

Canllawiau ar gyfer marwolaethau y dylid adrodd amdanynt.

Hysbysiad Preifatrwydd - Crwner EM ar gyfer ardal Dinas a Sir Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn ymwneud â'r prosesu barnwrol y mae swyddfa'r Crwner yn ymgymryd ag ef.

Swyddfa'r Crwner - canllawiau diweddaraf - Covid-19

Y canllawiau diweddaraf, gan gynnwys gwybodaeth ar gyfer Meddygon Teulu ac arweiniad ar gyfer trefnwyr angladdau.

GP death reporting

The Coroner's Service for Swansea and Neath Port Talbot are currently rolling out a new electronic system for any referrals to the HM Coroner.