Chwilio'r wefan
English
ABC blocks

Cyflwyno cais am le meithrin

Yn Abertawe mae pob ysgol gynradd yn darparu addysg ran-amser i rieni sy'n dymuno i'w plentyn fynd i ddosbarth meithrin.

Polisi'r awdurdod lleol yw darparu addysg feithrin ran-amser yn unig. Bydd lle meithrin ar gael i'ch plentyn o'r tymor ar ol ei drydydd pen-blwydd er bod posibilrwydd na fydd yn yr ysgol agosaf at gyfeiriad eich cartref. Gallwch wneud cais am le yn eich ysgol ddalgylch neu unrhyw ysgol arall sydd orau gennych. Efallai bydd rheini'n dymuno ymweld ag ysgolion cyn iddynt benderfynu ynghylch pa ysgolion y maent yn dymuno gwneud cais amdanynt. Dylid trefnu ymweliadau ag ysgol yn uniongyrchol a phennaeth yr ysgol berthnasol. Mae gwefannu ysgolion hefyd yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am ysgolion. Felly hefyd wefan Llywodraeth Cymru, Fy Ysgol LeolYn agor mewn ffenest newydd

I gael gwybodaeth am y cynnig gofal plant a ariennir gan y Llywodraeth, ewch i wefan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd: Cynnig Gofal Plant a Ariennir gan y Llywodraeth

Yr Awdurdod Lleol sy'n gweinyddu'r holl geisiadau ar gyfer lleoedd meithrin yn Abertawe, ac wedi chi benderfynu ar ba ysgol yr hoffech wneud cais amdani, dylech gwblhau ffurflen gais sydd ar gael ar wefan yr Awdurdod Lleol neu drwy ffonio'r Tim Ysgolion a Llywodraethwyr ar 636550. Os nad oes lle ar gael ar unwaith yn eich ysgol o ddewis, efallai bydd rhaid i chi roi enw'ch plentyn ar restr aros. Nid oes unrhyw hawl apelio yn erbyn gwrthod cynnig lle meithrin mewn ysgol benodol.

Mae'n bwysig nodi hefyd na fydd plant yn nosbarth meithrin ysgol yn cael hawl mynediad awtomatig i addysg amser llawn yn nosbarth derbyn yr un ysgol. Bydd rhaid i rieni wneud cais am le mewn dosbarth derbyn gyda'r ymgeiswyr eraill.

I blant a aned rhwng 01/09/15 a 31/08/16, Caiff ceisiadau eu prosesu yn nhrefn y dyddiad o fewn 15 niwrnod ysgol neu 28 niwrnod calendr (p'un bynnag fydd gyntaf) o'r cais yn cael ei dderbyn gan yr awdurdod lleol.

I blant a aned ar neu ar ol 01/09/16, caiff ceisiadau eu prosesu fel a ganlyn:

30 Maii ddisgyblion a fydd yn gymwys i gael lle meithrin o 1 Medi
31 Hydrefi ddisgyblion a fydd yn gymwys i gael lle meithrin o 1 Ionawr
31 Ionawri ddisgyblion a fydd yn gymwys i gael lle meithrin ar ol y Pasg

Ni ddylai rhieni wneud cais am le yn y meithrin hyd nes dau dymor ysgol cyn pen-blwydd y plentyn yn dair oed.

Os oes gennych fwy nag un plentyn sydd angen lle mewn ysgol, llenwch gais ar wahân ar gyfer pob plentyn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM