Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyllid a grantiau

Cronfa Cymorth Bwyd Uniongyrchol 2024 / 2025 - Cyfalaf

Mae Cyngor Abertawe wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â thlodi bwyd ac ansicrwydd bwyd yn Abertawe.

Cymorth Ariannol Men's Sheds 2024 / 2025

Mae cyllid ar gael ar gyfer datblygu Men's Sheds presennol a rhai newydd yn Abertawe.

Cronfa COAST (Creu cyfleoedd ar draws Abertawe gyda'n gilydd)

Mae Cronfa COAST yn adeiladu ar rowndiau blaenorol COAST a'i rhagflaenwyr. Mae'n ceisio darparu gweithgareddau am ddim neu fforddiadwy i bobl sy'n preswylio neu'n cael eu cefnogi yn Abertawe.

Cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig

Mae Abertawe wedi derbyn cyllid oddi wrth Lywodraeth y DU dan y Gronfa Ffyniant Gyffredin, sy'n rhan o agenda Codi'r Gwastad.

Cyllido torfol Abertawe

Rydym wedi ymuno â'r llwyfan cyllido torfol cenedlaethol Spacehive i lansio Cyllido Torfol Abertawe.

Cronfa Ymddiriedolaeth Deddf y Degwm Abertawe

Mae'r gronfa hon yn agored i'r holl grwpiau gwirfoddol, elusennol neu lesiannol yn Abertawe neu y mae nifer sylweddol o'r defnyddwyr yn ardal Abertawe. Mae'r grantiau a roddir i'r ymgeiswyr llwyddiannus hyd at uchafswm o £5,000.

Cytundeb Compact y Trydydd Sector

Mae gan Gyngor Abertawe hanes hir a chynhyrchiol o weithio mewn partneriaeth â'r trydydd sector yn Abertawe.

Y Gronfa Ffyniant Gyffredin

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn un o golofnau canolog agenda Ffyniant Bro Llywodraeth y DU a bydd yn darparu £2.6 biliwn o gyllid i'w fuddsoddi'n lleol erbyn mis Mawrth 2025.

Cronfa Bwyd y Gwyliau Haf 2024

Mae Cyngor Abertawe wedi dyrannu cyllid i helpu i ddarparu Bwyd y Gwyliau Haf yn 2024 i sefydliadau er mwyn cefnogi teuluoedd sy'n cael trafferth gyda'r costau ychwanegol dros wyliau'r ysgol heb fynediad at brydau ysgol am ddim.

Grantiau a benthyciadau tai ac effeithlonrwydd ynni

Efallai y bydd cymorth ariannol ar gael os ydych am addasu, atgyweirio neu wella eich cartref, gan gynnwys ei wneud yn fwy effeithlon o ran ynni.

Nawdd a grantiau ar gyfer darparwyr gofal plant cymwysiedig / arfaethedig

Cyngor ar nawdd a grantiau sydd ar gael i ddarparwyr gofal plant cymwysiedig neu arfaethedig.

Gŵyr - datblygu cynaliadwy

Mae Partneriaeth yr Tirwedd Genedlaethol Gŵyr yn gweithredu cynllun grantiau bach sydd â'r nod o ddatblygu a phrofi ffyrdd o gyflawni ffordd fwy cynaliadwy o fyw ym mhenrhyn Gŵyr.

Grantiau addysgol

Mae'r grantiau hyn ar gael ar gyfer addysg bellach.

Cyngor i fusnesau

Rydym yn gweithio'n agos gydag ystod eang o bartneriaid i roi cyngor a chymorth ni waeth beth yw maint neu sector eich busnes.
Close Dewis iaith