Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyllid a grantiau

Grantiau Creu Lleoedd

Mae grantiau o hyd at £30,000 ar gael i wella canolfannau siopa ardal a masnachol bach ar draws Dinas a Sir Abertawe sydd y tu allan i ganol y ddinas (rhaid iddynt ddilyn y rheolau rheoli cymhorthdal).

Cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig

Mae Abertawe wedi derbyn cyllid oddi wrth Lywodraeth y DU dan y Gronfa Ffyniant Gyffredin, sy'n rhan o agenda Codi'r Gwastad.

Cyllido torfol Abertawe

Rydym wedi ymuno â'r llwyfan cyllido torfol cenedlaethol Spacehive i lansio Cyllido Torfol Abertawe.

Cronfa Ymddiriedolaeth Deddf y Degwm Abertawe

Mae'r gronfa hon yn agored i'r holl grwpiau gwirfoddol, elusennol neu lesiannol yn Abertawe neu y mae nifer sylweddol o'r defnyddwyr yn ardal Abertawe. Mae'r grantiau a roddir i'r ymgeiswyr llwyddiannus hyd at uchafswm o £5,000.

Cytundeb Compact y Trydydd Sector

Mae gan Gyngor Abertawe hanes hir a chynhyrchiol o weithio mewn partneriaeth â'r trydydd sector yn Abertawe.

Y Gronfa Ffyniant Gyffredin

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn un o golofnau canolog agenda Ffyniant Bro Llywodraeth y DU a bydd yn darparu £2.6 biliwn o gyllid i'w fuddsoddi'n lleol erbyn mis Mawrth 2025.

Grantiau a benthyciadau tai ac effeithlonrwydd ynni

Efallai y bydd cymorth ariannol ar gael os ydych am addasu, atgyweirio neu wella eich cartref, gan gynnwys ei wneud yn fwy effeithlon o ran ynni.

Nawdd a grantiau ar gyfer darparwyr gofal plant cymwysiedig / arfaethedig

Cyngor ar nawdd a grantiau sydd ar gael i ddarparwyr gofal plant cymwysiedig neu arfaethedig.

Gŵyr - datblygu cynaliadwy

Mae Partneriaeth yr AoHNE yn gweithredu cynllun grantiau bach sydd â'r nod o ddatblygu a phrofi ffyrdd o gyflawni ffordd fwy cynaliadwy o fyw ym mhenrhyn Gŵyr.

Grantiau addysgol

Mae'r grantiau hyn ar gael ar gyfer addysg bellach.

Cyngor i fusnesau

Rydym yn gweithio'n agos gydag ystod eang o bartneriaid i roi cyngor a chymorth ni waeth beth yw maint neu sector eich busnes.
Close Dewis iaith