Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynllun Gwasanaeth Llyfrgelloedd Abertawe

Darparu gwasanaeth llyfrgell ystwyth, cynhwysol a chynaliadwy sy'n galluogi dinasyddion a chymunedau i ymgysylltu'n ystyrlon â diwylliant, darllen, technoleg a dysgu yn eu cymuned leol.

Cynllun Gwasanaeth Llyfrgelloedd Abertawe 2021-23 (PDF) [293KB]

CYNNWYS

 1. Gweledigaeth
 2. Cenhadaeth y Llyfrgell
 3. Blaenoriaethau'r Gwasanaeth Llyfrgell 
 4. Cefndir
 5. Cynllun Gweithredu 2021

 

1.     Gweledigaeth

Darparu gwasanaeth llyfrgell ystwyth, cynhwysol a chynaliadwy sy'n galluogi dinasyddion a chymunedau i ymgysylltu'n ystyrlon â diwylliant, darllen, technoleg a dysgu yn eu cymuned leol.

 • Blaenoriaethau corfforaethol
 • Diogelu pobl rhag niwed
 • Gwella addysg a sgiliau
 • Trawsnewid ein heconomi a'n hisadeiledd
 • Trechu tlodi
 • Cynnal a gwella adnoddau naturiol a bioamrywiaeth Abertawe
 • Trawsnewid a datblygu'r cyngor yn y dyfodol

 

2.     Cenhadaeth y Llyfrgell

Darparu gwasanaeth rhydd a chyfartal sy'n berthnasol i anghenion y cymunedau y mae'n eu gwasanaethu o fannau sy'n hygyrch, yn ddiogel ac yn groesawgar, gan ddarparu adnoddau sy'n ysgogol, yn ymgysylltu â'r cyhoedd, yn addysgol ac yn adlewyrchu diwylliant a threftadaeth Abertawe. Fe'i cyflwynir gan dîm sy'n canolbwyntio ar y cwsmer ac sy'n fedrus iawn wrth gefnogi ystod amrywiol o anghenion.

 

3.     Blaenoriaethau'r Gwasanaeth Llyfrgell

 • Cyfuno gwasanaethau traddodiadol a digidol drwy ddatblygu strategaeth ddigidol ar gyfer llyfrgelloedd
 • Cefnogi darllen a llythrennedd i bawb, gan arwain at well canlyniadau bywyd a lles
 • Cefnogi cynlluniau'r cyngor i ymchwilio i Hybiau Cymunedol a lleoliad newydd ar gyfer y Llyfrgell Ganolog
 • Cefnogi agendâu iechyd a lles drwy weithgareddau llyfrgell
 • Darparu cyfleoedd i asiantaethau a phartneriaid weithio i fynd i'r afael â mentrau tlodi a chyflogadwyedd
 • Adlewyrchu pob cymuned wrth hyrwyddo'n casgliadau diwylliant, treftadaeth a hanes lleol, a chynnwys y cyhoedd yn y rhain.

 

 4.     (a) Cefndir

Mae gan Awdurdodau Lleol ddyletswydd statudol i sicrhau bod darparu 'gwasanaeth llyfrgell cynhwysfawr ac effeithlon' sy'n annog oedolion a phlant i wneud defnydd llawn o'r gwasanaethau llyfrgell yn ofyniad statudol o dan Ddeddf Llyfrgelloedd Cyhoeddus ac Amgueddfeydd 1964.

Mae Fframwaith Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru yn nodi cyfres o hawliau craidd a dangosyddion ansawdd ar gyfer dinasyddion Cymru sy'n cael eu hadrodd gan awdurdodau lleol i Lywodraeth Cymru bob blwyddyn, ac yn eu galluogi i gynnal eu dyletswydd wrth asesu effeithlonrwydd ac ehangder darparu gwasanaethau llyfrgell yng Nghymru.

Mae'r gwasanaeth yn cyflawni hyn drwy rwydwaith o 17 o lyfrgelloedd ar draws ardal sirol Abertawe. Mae ganddo dîm rheoli canolog bach sy'n darparu cymorth arbenigol i'r llyfrgelloedd cymunedol ar ffurf gwasanaethau cyfeirio a hanes lleol, gwasanaethau plant, caffael a phrosesu llyfrau, TG, datblygu cynulleidfaoedd a gweithgareddau hyrwyddo. Mae'r gwasanaeth hefyd yn cynnal gwasanaeth cymunedol i gartrefi gofal a phobl sy'n gaeth i'r tŷ er mwyn darparu gwasanaethau llyfrgell i'r rheini na allant fynd i lyfrgelloedd. Mae llyfrgelloedd Abertawe hefyd yn rhedeg llyfrgell carchardai yng Ngharchar Abertawe dan Gytundeb Lefel Gwasanaeth adnewyddadwy blynyddol.

Yn ychwanegol i safleoedd llyfrgell, mae'r gwasanaeth yn darparu amrywiaeth o adnoddau digidol i gefnogi mynediad at ddarllen, gwybodaeth a llwyfannau dysgu sy'n hygyrch i bawb, ni waeth eu lleoliad ffisegol.

Cefnogir y gwasanaeth llyfrgell gan Lywodraeth Cymru sy'n darparu nifer o wasanaethau digidol i bob llyfrgell ar draws Cymru, gan gynnwys Ancestry, e-lyfrau, e-lyfrau llafar ac e-gylchgronau. Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion trwy fynd i llyfrgelloedd.cymru/my-digital-library/

 

(b) Ystadegau Perfformiad (ffynhonnell - Chweched Fframwaith Ansawdd Llywodraeth Cymru ar gyfer Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru - Ffurflen Flynyddol)

 

 

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21*

Ymwelwyr

1,061,615

1,048,739

927,265

64,063

Benthyciadau llyfrau

930,194

912,607

960,349

126,722 (heb gynnwys adnewyddu eitemau)

Benthyciadau ar gyfer

eitemau nad ydynt yn llyfrau a digidol

101,141

45,073

40,112

188,191

Nifer y Defnyddwyr

47,972

45,313

32,394

32,394

Gwariant Net

£2,753,995

£2,849,971

£2,896,140

£2,603,521

*cyflwynwyd i Lywodraeth Cymru fel rhan o fframwaith adrodd am berfformiad cenedlaethol 2021/22 - yn amodol ar gadarnhau cyhoeddi adroddiad perfformiad terfynol 2020/21 (Cynllun Gweithredu'r Gwasanaeth Llyfrgell 2021 yn yr arfaeth).

 

 

Amcan

Camau Gweithredu (blaenoriaeth)

Amserlen

Digidol

Cwblhau Strategaeth Ddigidol ar gyfer y gwasanaeth gan gefnogi'r gweithlu a chyflwyno gwasanaethau.

Cymryd rhan yn y rhaglen Hyrwyddwyr Digidol a chreu adnoddau hyfforddiant lleol ar-lein i staff.

 

Adolygu ac ehangu'r defnydd o negeseuon SMS ac e-byst ar Enterprise a gwella'r profiad i ddefnyddwyrar y safle.

Creu, datblygu ac ailddefnyddio cynnwys digidol i ymgysylltu â chwsmeriaid a gwella mynediad at adnoddau ar-lein.

Adeiladu ar yr etifeddiaeth Estyn Allan.

Defnyddio tabledi mewn llyfrgelloedd (at ddefnydd cwsmeriaid) i wireddu allbynnau prosiect ariannu LlC, a mynd i'r afael ag

eithrio digidol a'r agendâu Digidol yn Gyntaf.

Darparu cefnogaeth i blant a rhieni ddefnyddio llwyfannau ar-lein ar gyfer adnoddau plant.

Datblygu tudalennau i blant ar Enterprise a helpu i greu cynnwys digidol ar-lein.

Mehefin 21


Mawrth 21


Rhagfyr 21

Mawrth 21

Medi 21


Mawrth 21

Yn parhau

Darllen a llythrennedd

Adolygu'r polisi stoc i adlewyrchu blaenoriaethau diwylliannol a chymdeithas, a sicrhau ei fod yn addas i holl gwsmeriaid y llyfrgell.

Adolygu, diweddaru a rhannu 

Rhoi'r cynnig newyddion ar-lein diwygiedig ar waith ac adolygu'r cynnig cyfnodolion a phapurau newyddion argraffedig.

Hydref 21

Medi 21

 

Adolygu papurau newyddion a chyfnodolion

Creu rhaglen adolygu ac addasu casgliadau yn y Llyfrgell Ganolog a'i rhoi ar waith

Medi 21

 

Rheoli casgliadau - adolygu ac addasu casgliadau presennol

Cyflwyno llyfrau wedi'u bandio yn yr holl lyfrgelloedd ac ehangu'r dewis o deitlau sydd ar gael

Mawrth 21

 

Ehangu'r prosiect llyfrau wedi'u bandio

Cynllun hyrwyddo i sicrhau bod y gwasanaeth Clicio a Chasglu'n cael ei gynnal ym mhob llyfrgell.

Medi 21

 

Gwasanaeth clicio a chasglu a bagiau llyfrau

Datblygu bagiau llyfrau wedi'u curadu/yn seiliedig ar thema ymhellach ym mhob llyfrgell

Gwella ymwybyddiaeth o newidiadau, dod o hyd i deitlau ac adnoddau newydd e.e. amrywiaeth yn hanes Cymru.

Rhagfyr 21

Rhagfyr 21

 

Adlewyrchu anghenion y cwricwlwm newydd i ysgolion Cymru wrth gaffael stoc newydd

 

Gwella ffasedau metaddata a chwilio y catalog fel bod teitlau'n haws dod o hyd iddynt wrth chwilio.

 

Mawrth 21

 

 

Gwella amlygrwydd amrywiaeth yng nghasgliadau'r llyfrgell

 

Sicrhau bod amrywiaeth yn cael ei adlewyrchu mewn arddangosfeydd ac wrth hyrwyddo llyfrau ym mhob lleoliad

Targedu hyrwyddo llyfrau ieithoedd tramor i gynulleidfaoedd perthnasol

Datblygu cardiau adolygiad llyf i blant ymhellach a'u hamlygu ar-lein

Mawrth 21


Mawrth 21

Rhagfyr 21

 Mentrau llythrennedd i blantCydlynu gweithgareddau sialens ddarllen yr haf a Carnegie GreenawayMedi 21
Hybiau a Lleoliadau Cymunedol

Archwilio ffrydiau incwm newydd

 

Hyrwyddo'r gwasanaeth ymchwil Llinell y Llyfrgelloedd o'r newydd.

Ceisio mynediad at gyllid allanol i wella llyfrgelloedd a datblygu prosiectau newydd. Archwilio defnydd y tu allan i oriau.

Ailgyflwyno nwyddau a mentrau eraill sy'n creu incwm.

Rhagfyr 21 Yn parhau

Mawrth 22

Mawrth 22

 

Adleoli'r Llyfrgell Ganolog (HWB)

 

Ymgysylltu â phartneriaid a rhanddeiliaid i ddatblygu gwasanaethau ar gyfer lleoliad newydd y Llyfrgell Ganolog.

Creu grwpiau ffocws staff i helpu i nodi anghenion ac i ddylanwadu ar ddefnydd a dyluniad presenoldeb yn y llyfrgell newydd.

Mawrth 22


Rhagfyr 21

 

Gweithio gydag Ysgolion

Cefnogi a grymuso rheolwyr llyfrgelloedd i ailymgysylltu ag ysgolion yn rhithwir neu wyneb yn wyneb i ailadeiladu ar ymweliadau dosbarth i lyfrgelloedd, neu drafodaethau yn ystod gwasanaethau ac yn y dosbarth.Mawrth 22
 

Grymuso Staff

Darparu cymorth ymarferol i alluogi rheolwyr llyfrgelloedd i wneud eu gwaith goruchwyliol yn well ac adeiladu ar faterion rheoli.

Holl staff y llyfrgell i gymryd rhan mewn creu cynnwys digidol - ymagwedd gwasanaeth cyfan

Mawrth 22

Iechyd a LlesHyrwyddo Darllen yn Well

Newid ffyrdd o hyrwyddo adnoddau Darllen yn Well mewn llyfrgelloedd.

 

Rhagfyr 21
 Argymhellion Gwasanaeth Cymunedol

Rhoi canfyddiadau ar waith mewn perthynas â chymorth newydd i gartrefi gofal, yn seiliedig ar angen a fynegwyd, gwell data ar anghenion cwsmeriaid a chwmpas ehangach o'r gynulleidfa sy'n defnyddio'r gwasanaeth, yn benodol y gwasanaeth i ofalwyr, cymunedau mwy amrywiol

 

Medi 21

 

Rhagfyr 21

 

Rhagfyr 21

 

Gorffennaf 21

  

Diweddaru cynnwys y wefan ar gyfer gwasanaethau cymunedol

Rhagfyr 21

 Cefnogaeth ar gyfer Cynllun Heneiddio'n Dda Cymru

Rhoi mentrau arfer da ar waith i fynd i'r afael â rhwystrau i gael mynediad i bobl hŷn, e.e. corfforol, cyfathrebu, prosiectau atal unigrwydd, allgáu digidol.

Yn parhau

 

 Newid yn yr hinsawdd a lleihau'n hôl troed carbon

Ailddefnyddio ac ailgylchu lle bynnag y bo'n bosib. Chwilio am ddewisiadau amgen cost effeithiol wrth brynu.

Lleihau'r defnydd o orchuddion plastig ar lyfrau llyfrgell

Mawrth 22

Tlodi a Chyflogadwyedd

Adolygu dirwyon

Adfer cysylltiadau â'r gwasanaethau cyflogadwyedd

Allgáu digidol

Adolygu'r dirwyon sy'n cael eu cyflwyno am lyfrau hwyr

Ailadeiladu cysylltiadau â gwasanaethau cyflogadwyedd yn ddiogel, yn dilyn COVID

Gweithio gyda Chymunedau Digidol

Cymru ar brosiectau newydd

Ail-lansio'r Clwb Codio a benthyciadau microbits

Mawrth 22

Medi 21

Yn parhau

Medi 21

Amrywiaeth a ThreftadaethDenu cynulleidfaoedd amrywiol newydd

Cefnogi ac arwain rheolwyr y llyfrgell i rwydweithio'n well gyda grwpiau lleol nad ydynt yn defnyddio'r llyfrgell ar hyn o bryd

Y Tîm Gwasanaethau Cymunedol i ymgysylltu â phartneriaid rhwydwaith i wella amlygrwydd eu gwasanaeth i gynulleidfaoedd anodd eu cyrraedd

Rhagfyr 21

 

Cynllun gwasanaethau printiedig

Oes oes angen copi printiedig arnoch o Gynllun Gwasanaethau Llyfrgelloedd Abertawe, cysylltwch â Llyfrgelloedd Abertawe yn:

Close Dewis iaith