Toglo gwelededd dewislen symudol

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA)

Mae'r cyngor yn llunio Canllawiau Atodol (CCA) ar amrywiaeth eang o faterion datblygu. Mae'r rhain yn darparu rhagor o wybodaeth i ymgeiswyr a phenderfynwyr am sut y caiff polisïau Cynllun Datblygu Lleol Abertawe (CDLl) eu defnyddio. Dylid darllen a deall dogfennau CDLl er mwyn sicrhau bod cynigion datblygu'n cydymffurfio â fframwaith polisi cynllunio'r cyngor

CCA newydd i'w cymeradwyo yn y Pwyllgor Cynllunio ar 22 Hydref 2021 

Mae'r copïau drafft terfynol canlynol o ddogfennau CCA ac Adroddiadau Ymgynghori i'w hystyried i'w cymeradwyo yn y Pwyllgor Cynllunio ar 22 Hydref 2021 ar gael i'w lawrlwytho isod. 

CCA - Drafftiau i'w cymeradwyo  

CCA Coed, Gwrychoedd a Choetiroedd Hydref 2021 [2MB]

Canllawiau Creu Lleoedd drafft ar gyfer AoHNE Gŵyr Hydref 2021 [26MB]

Canllawiau Creu Lleoedd ar gyfer Datblygiadau Preswyl [11MB]

Canllawiau Creu Lleoedd ar gyfer Datblygiadau Preswyl Hydref 2021 [8MB]

Canllawiau Creu Lleoedd ar gyfer Datblygiadau Mewnlenwi a Thir Cefn Hydref 2021 [5MB]

Canllawiau Creu Lleoedd ar gyfer Datblygiadau Deiliaid Tai Hydref 2021 [4MB]


Adroddiadau Ymgynghori 

 

CCA Coed - Adroddiad Ymgynghori (Cychwynnol) Hydref 2021 [716KB]

CCA Coed - Adroddiad Ymgynghori (Ail) Hydref 2021 [617KB]

CCA AoHNE - Adroddiad Ymgynghori (Cychwynnol)  [789KB]     

CCA AoHNE - Adroddiad Ymgynghori (Ail)  [655KB]

Datblygiadau Preswyl  Adroddiad Ymgynghori  [1MB]  

Datblygiadau Mewnlenwi a Thir Cefn - Adroddiad Ymgynghori  [1MB]

Datblygiadau Preswyl - Adroddiad Ymgynghori  [732KB]

Canllawiau Cynllunio Atodol a Fabwysiadwyd:  

Ers mabwysiadu'r CDLl ym mis Chwefror 2019 mae'r cyngor wedi mabwysiadu'r CCA canlynol: 

Mabwysiadwyd y CCA canlynol gan y cyngor cyn mabwysiadu CDLl Abertawe yn ffurfiol, fodd bynnag maent yn parhau i fod yn ganllawiau dilys a phwysig i lywio penderfyniadau cynllunio o ystyried: 

CAA y Dyfodol:

Mae Atodiad 10 o'r CCA Mabwysiedig yn nodi CCA amrywiol y mae'r cyngor wedi ymrwymo i'w drafftio a'u mabwysiadu dros gyfnod y cynllun, sy'n cynnwys: 

  • Rhwymedigaethau Cynllunio (fersiwn newydd)
  • Strategaeth a Safonau Parcio Ceir (fersiwn newydd)
  • Fframwaith Adfywio Ardal Abertawe Ganolog (fersiwn newydd)
  • Addasu Adeiladau Gwledig 
  • Man agored 
  • Isadeiledd Gwyrdd 
  • Astudiaeth Sensitifrwydd a Chwmpas Tirwedd Gŵyr ar gyfer Carafanau a Gwersyllfeydd
  • Diogelu Mwynau 
  • Fframwaith Datblygu Ffordd Fabian
  • Asedau Hanesyddol o Bwysigrwydd Lleol

Tai Amlfeddiannaeth (HMO) a Llety Pwrpasol i Fyfyrwyr

Mae'r ddogfen hon yn darparu arweiniad ynghylch cryfhau Polisïau H9 ac H11 o'r CDLl, ac yn darparu eglurder ar y dehongliad o'r polisïau hynny er mwyn llywio'r broses benderfynu ar HMOs a PBSA

Bioamrywiaeth a Datblygiad

Mae'r ddogfen hon yn darparu arweiniad ynghylch cryfhau polisïau ER6, ER8 ac ER9 y CDLl, ac yn darparu eglurder ar y dehongliad o'r polisïau hynny er mwyn sicrhau bod datblygiadau yn Abertawe'n cynnal ac yn gwella bioamrywiaeth y sir ac yn darparu ecosystemau cadarn tymor hir. Mae hyn yn cyd-fynd â dyletswyddau'r cyngor o dan A6 o Ddeddf Amgylchedd (Cymru) 2016 a nod Cymru Gydnerth Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015, ac mae'n gyson â Pholisi'r Cynllun Datblygu Cenedlaethol (Cymru'r Dyfodol).

Ymgynghoriad ar y Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft

Ymgynghoriad ar ddogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) Drafft Abertawe.