Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiad o gyfrifon

Y Gyfriflen yw'r Crynodeb statudol o faterion ariannol y Cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol a chaiff ei pharatoi'n unol â Chôd Ymarfer Cyfrifeg yr awdurdod lleol (ACOP).

Datganiad Cyfrifon 2021/22 - Cyngor Abertawe

Mae Rheoliad 10(1) yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'u diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol bod Swyddog Cyllid Cyfrifol Cyngor Abertawe yn llofnodi'r datganiad cyfrifon ac yn rhoi dyddiad arno, ac yn ardystio'i fod yn cyfleu darlun gwir a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn ariannol y mae'n ymwneud â hi ac o incwm a gwariant y corff hwnnw am y flwyddyn honno.  Yn ôl y Rheoliadau roedd yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 31 Mai 2022.

Nid yw'r Swyddog Cyllid Cyfrifol wedi llofnodi ac ardystio'r cyfrifon am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022, o ganlyniad i'r achos parhaus pandemig COVID-19.  Bydd y datganiad cyfrifon yn cael ei baratoi, a bydd y Swyddog Cyllid Cyfrifol yn llofnodi ac yn ardystio'r datganiad cyfrifon, pan fydd pwysau uniongyrchol yr achos o COVID-19 wedi cilio.

Diben y Gyfriflen yw darparu gwybodaeth glir am gyllid gyffredinol y cyngor ar gyfer etholwyr, trethdalwyr lleol, aelodau'r cyngor ac unrhyw bartïon eraill â diddordeb, a dangos sut mae cyngor y ddinas wedi defnyddio arian cyhoeddus yn ystod y flwyddyn.

Archwilio Cyfrifon

Hysbysir trwy hyn, yn unol ag Adrannau 30 a 31 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004aRheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru)2014, fel y'u diwygiwyd:

1. O ddydd Mercher 4 Ionawr  2023 i ddydd Gwener 6 Ionawr 2023, ac o ddydd Llun 9 Ionawr  2023 i ddydd Gwener 13 Ionawr 2023, ac o ddydd Llun 16 Ionawr 2023 i ddydd Gwener 20 Ionawr 2023, ac o ddydd Llun 23 Ionawr 2023 i ddydd Gwener 27 Ionawr 2023, ac o ddydd Llun 30 Ionawr 2023 i ddydd Mawrth 31 Ionawr 2023, rhwng 9.00am a 4.40pm, o dan adran 30 (1) y Ddeddf uchod gall unrhyw berson â diddordeb, ar ôl gwneud cais i'r Prif Swyddog Cyllid, Ystafell 1.4.1 y Ganolfan Ddinesig, Abertawe, archwilio Cyfrifon Dinas a Sir Abertawe, Cronfa Bensiwn Dinas a Sir Abertawe, Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021 a gwneud copïau ohonynt, yn ogystal â'r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau mewn perthynas â hwy.

2. O dan adran 30(2) y Ddeddf uchod, ar neu ar ôl dydd Mercher 1 Chwefror 2023 am 9.00am yn y Ganolfan Ddinesig, Abertawe, bydd Archwilydd Penodedig y cyngor, Archwilydd Cyffredinol Cymru, neu ei gynrychiolwyr, ar gais unrhyw Etholwr Llywodraeth Leol sy'n ymwneud â'r Cyfrifon, yn rhoi cyfle i'r Etholwr neu ei gynrychiolydd ei holi am y cyfrifon, a gall unrhyw Etholwr o'r fath neu ei gynrychiolydd ddod gerbron yr archwilydd a gwrthwynebu unrhyw un o'r Cyfrifon.

3. Mae'n rhaid i unrhyw Etholwr roi hysbysiad ysgrifenedig ymlaen llaw i'r Archwilwyr o unrhyw wrthwynebiad arfaethedig a'r rhesymau dros ei wneud (yn unol â Rheoliad 16 Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2005. Ar yr un pryd, cyflwynir copi i Brif Weithredwr y cyngor.

4. Nid yw hyn yn rhoi hawl i unigolyn archwilio unrhyw gyfrifon neu ddogfennau eraill y cyfeirir atynt ym Mharagraff 1 uchod i'r graddau y mae'r cyfrifon neu'r dogfennau hynny'n cynnwys gwybodaeth bersonol, fel a ddiffinnir gan adran 30(4) Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, neu sy'n gofyn i unrhyw wybodaeth bersonol gael ei datgelu mewn ymateb i unrhyw gwestiwn.

5. O dan adran 31(1), mae gan Etholwyr hawl i fynd gerbron yr Archwilydd, yn ystod cyfnod o'r diwrnod a benodir i gwblhau'r archwiliad, er mwyn cyflwyno gwrthwynebiadau ynghylch unrhyw fater y gallai'r Archwilydd gymryd camau yn ei gylch o dan adran 32 (cais am ddatganiad bod eitem o gyfrif yn groes i'r gyfraith) neu mewn perthynas â'r hyn y gallai'r Archwilydd lunio adroddiad amdano o dan adran 22 (adroddiadau o ddiddordeb cyhoeddus).

Dylid anfon yr hysbysiad o wrthwynebiad neu wrthwynebiad posib at Derwyn Owen, Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ.

Dyddiedig 9 Rhagfyr 2022  
Tracey Meredith, Prif Swyddog Cyfreithiol a Swyddog Monitro

Mae'r Gyfriflen ar gyfer sawl blwyddyn ar gael isod.

Oherwydd natur dechnegol y dogfennau hyn, nid ydynt ar gael yn Gymraeg.

Close Dewis iaith