Toglo gwelededd dewislen symudol

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016: gwybodaeth i denantiaid

Cyflwynwyd Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 gan Lywodraeth Cymru ar 1 Rhagfyr 2022 ac mae'n effeithio ar bob tenant a landlord yn y sector rhentu cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys ni fel eich landlord a chi fel ein tenant.

Bydd y ddeddf yn:

 • symleiddio sawl darn o'r ddeddf tai ac yn creu un fframwaith cyfreithiol
 • symleiddio a gwella hawliau a chyfrifoldebau
 • am y tro cyntaf bydd yn creu dau fath o gontract:
  1. Contract diogel: Defnyddir hwn yn lle'r tenantiaethau diogel a roddwyd gan y cyngor. Bydd hefyd yn cymryd lle tenantiaethau sicr a roddwyd gan Gymdeithasau Tai.
  2. Contract safonol: Mae hyn yn effeithio ar denantiaid mewn llety a rentir yn breifat ond caiff ei ddefnyddio hefyd gan y cyngor a chymdeithasau tai mewn rhai amgylchiadau (e.e. 'contract safonol cyflwyniadol' i denantiaid newydd y cyngor). 

Bydd mwy o sicrwydd i bobl sy'n byw yn y sector rhentu preifat.

Sut bydd hyn yn effeithio arnoch chi fel tenant y cyngor?

 • Ni fydd eich hawliau cyfreithiol i fyw yn eich cartref yn llai diogel ac ni fydd yn rhaid i chi symud cartref.
 • Byddwch yn parhau i dderbyn yr un gwasanaeth gennym ni fel eich landlord.
 • Byddwn yn dod yn 'landlord cymunedol', newid i'r term "landlord cymdeithasol'
 • Bydd tenantiaid yn dod yn ddeiliad contract.
 • Bydd cytundebau tenantiaeth yn dod yn gontractau meddiannaeth
 • Bydd hawliau olynu'n cael eu cynyddu - os ydych yn rhannu'ch cartref, caniateir dau olynydd i'r contract, er enghraifft, gŵr neu wraig wedi'i ddilyn gan aelod o'r teulu. Yn ogystal, bydd hawl olynu newydd i ofalwyr yn cael ei chreu
 • Cyd-gontractau - gellir ychwanegu deiliaid contract at gontractau meddiannaeth neu eu dileu oddi arnynt heb orfod dod ag un contract i ben a dechrau un arall. Bydd hyn yn gwneud y gwaith o reoli cyd-gontractau'n haws ac yn helpu pobl sy'n dioddef cam-drin domestig drwy ei gwneud yn bosib i droi'r sawl sy'n cam-drin allan o'r cartref 

Yr hyn y mae angen ichi ei wneud

Does dim angen i chi wneud unrhyw beth yn awr.

Bydd tenantiaid presennol yn derbyn eu contractau meddiannaeth newydd o fewn chwe mis i 1 Rhagfyr 2022 a bydd tenantiaid newydd (deiliaid contract) yn llofnodi contract meddiannaeth newydd o'r dyddiad hwn.

Rydym wedi bod yn cyd-gysylltu'n agos â Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a sefydliadau tai eraill i baratoi ar gyfer y newidiadau, ac mae ein staff yn gweithio'n galed i sicrhau bod y newidiadau'n cael eu rhoi ar waith mor ddiffwdan â phosib.

Byddwn yn ceisio rhoi'r diweddaraf i chi ar gynnydd ac anfonir gwybodaeth atoch yn yr ychydig fisoedd nesaf i esbonio'n newidiadau'n fanylach.

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, e-bostiwch tai@abertawe.gov.uk

Close Dewis iaith