Chwilio'r wefan
English

Defnyddio'r canolfannau ailgylchu

Mae ein canolfannau ailgylchu ar gael i'ch helpu i waredu eich gwastraff cartref.

Er mwyn sicrhau eich bod yn gwneud y defnydd mwyaf o'r cyfleusterau hyn, darllenwch yr wybodaeth isod.

Oriau agor

Mae Canolfan Ailgylchu Llansamlet ar agor 7 niwrnod yr wythnos 7.30am - 6.00pm (haf) a 8.30am - 5.00pm (gaeaf). Mae canolfannau ailgylchu'r Clun, Penlan, Garngoch a Thir John ar agor 7 niwrnod yr wythnos 8.30am - 5.00pm. Mae Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref ar gau ar brynhawn Noswyl Nadolig (o 1.00pm), Ddydd Nadolig, Dydd Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

Mae'r safle byrnu sydd drws nesaf i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Llansamlet ar agor i dderbyn yr holl wastraff y telir i'w waredu o ddydd Llun tan ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm ac ar ddydd Sadwrn 8.30am - 11.30am. Gellir cysylltu â nhw drwy ffonio 01792 635600.

Bydd amserau agor ein safleoedd ailgylchu banc cyflwyno yn dibynnu ar eu lleoliad. Yn y rhan fwyaf o achosion, ceir mynediad 24 awr y dydd, er ni allwn warantu mynediad ar dir preifat (e.e. archfarchnadoedd) bob amser.

Defnyddio'r canolfannau ailgylchu gwastraff cartref

Er mwyn defnyddio'r cyfleuster hwn, rhaid i chi breswylio yn Ninas a Sir Abertawe, ac yn ailgylchu neu'n gwaredu eich gwastraff cartref eich hun.

Mae cyfyngiadau uchder ar waith yn safleoedd Tir John, Penlan a Garngoch. Mae'r rhain yn cyfyngu ar uchder cerbydau sy'n gallu defnyddio'r safleoedd i dan 2m. Ni fydd cerbydau sy'n dalach na hyn yn gallu defnyddio'r safleoedd amwynderau dinesig. Y gobaith yw y bydd hyn yn atal busnesau rhag camddefnyddio'r cyfleusterau a'u hannog i ddefnyddio'r darpariaethau gwastraff masnachol cywir.

Ni chaniateir i gerddwyr gael mynediad i unrhyw un o'n 5 Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref oherwydd pryderon iechyd a diogelwch.

Gwnewch yn siŵr na fydd eich ymdrechion yn ddiwerth drwy roi pethau yn y cynwysyddion cywir

Pan fyddwch yn cadw eich deunyddiau ailgylchu i fynd â nhw i'r mannau ailgylchu niferus ar draws y sir, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi'r holl ddeunyddiau yn y cynwysyddion cywir. Rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod yr holl gynwysyddion yn cael eu gwacáu'n rheolaidd, ond os byddant yn llawn, ewch â'r deunydd adref gyda chi a dychwelyd ar ddiwrnod arall. Os ydych yn gadael sachau o ddeunydd ailgylchu ar y llawr o amgylch y banciau neu ar ben y banciau, byddant yn cael eu casglu gan ein criwiau glanhau ac yn mynd i safleoedd tirlenwi.

Asbestos

Oherwydd natur beryglus asbestos, PEIDIWCH â mynd ag ef i unrhyw ganolfan ailgylchu gwastraff cartref. I gael mwy o wybodaeth am asbestos a ffyrdd o reoli'r math hwn o ddeunydd yn ddiogel, ewch i'n tudalennau Asbestos.

Gwydr a chaniau

Gellir rhoi poteli a jariau gwydr yn ogystal â chaniau yn y biniau ailgylchu gwydr.

Prosiectau DIY gartref?

Mae'r rhan fwyaf ohonom yn ymgymryd â phrosiectau DIY bach gartref rhywbryd neu gilydd i raddau amrywiol o lwyddiant! Byddwch wedyn yn meddwl am sut i gael gwared ar y gwastraff. Mae sgipiau rwbel bellach ar gael ym mhob un o'n 5 canolfan. Byddwn yn derbyn swm rhesymol o rwbel. Rhowch eich gwastraff mewn sachau a'u gwagio yn y sgipiau.

Nid yw plastrfwrdd yn rwbel ac fe'i derbynnir yn y safle byrnu yn Llansamlet yn unig. Oherwydd natur y gwastraff hwn, ni chaniateir ei anfon i safle tirlenwi ac mae angen ei drin yn arbennig i'w waredu'n ddiogel felly sylwer bod yn rhaid talu ffi (arian parod yn unig) i fynd ag ef i'r safle byrnu. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01792 635600.

Gallwch gadarnhau rhestr enwau'r holl safleoedd ar y tudalennau hyn am restr gynhwysfawr o'r deunyddiau a dderbynnir yn y safleoedd.

Peidiwch ag anghofio am Siopa Ailddenfyddio - Trysorau'r Tip sy'n derbyn eitemau a fyddai fel arall yn mynd i'r safle tirlenwi. Mae'n lle gwych i ddod o hyd i fargen hefyd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM