Toglo gwelededd dewislen symudol

Digwyddiadau amgylcheddol - Hydref

Caswell roundhouse in the snow

Sadwrn 1 Hydref -Bore Gwirfoddoli Mynwent Babell

10.00am-12 ganol dydd, wrth fynedfa'r fynwent ger 119 Heol Ganol, Cwmbwrla, Abertawe SA5 8HQ

Helpwch i greu lle ar gyfer natur a phobl yng nghalon Cwmbwrla yn y fynwent hon a esgeuluswyd yn fawr. Dewch am awyr iach ac ymarfer corff gwych, i gyfarfod pobl newydd, a chanfod mwy am hanes lleol a natur ar garreg eich drws. Bydd y tasgau yn cynnwys torri, palu a chodi drain, codi sbwriel a datblygu gardd. Darperir offer a menig ond gwisgwch hen ddillad ac esgidiau synhwyrol ac efallai dewch â diod a bisged ar gyfer eich egwyl.

Cyswllt: Jo Mullett, knotweedcontrol@gmail.com

 

Sul 2 Hydref - Sesiwn Gwirfoddolwyr Chwarel Rosehill

11.00am-1.00pm, Chwarel Rosehill, Mount Pleasant, Abertawe

Sesiwn waith reolaidd: codi sbwriel, cynnal a chadw a thasgau cyffredinol eraill. Dewch i archwilio trysor cudd ger canol dinas Abertawe. Darperir te a choffi os yw'r tywydd yn addas.

Cyswllt: Rosemary ar 07966 581243 neu Viv ar 07917 569263

 

Mawrth 4 Hydref (a phob dydd Mawrth/Iau) - Sesiwn Wirfoddoli yn Fferm Gymunedol Abertawe

10.00am-4.00pm, Fferm Gymunedol Abertawe, 2 Heol Pontarddulais, Fforestfach, Abertawe SA5 4BA

cyfle i ddysgu pethau newydd, cysylltu â phobl, bod yn actif, cymryd sylw a rhoi'n ôl i'r gymuned yn unig fferm ddinas Cymru - mae'r rhain i gyd yn bethau mae gwyddoniaeth yn dweud fydd yn gwneud i chi deimlo'n well! Naill ai porthi neu garthu adeiladau'r anifeiliaid, garddio organig, cymryd rhan mewn tasgau natur a chadwraeth, adeiladu a chodi neu gynnal a chadw'r safle, mae gennym rhywbeth i bawb sydd am fod yn yr awyr agored ac sydd am ddysgu sgiliau newydd.

Cyswllt: Katharine, Fferm Gymunedol Abertawe, 07784 810139

 

Sadwrn 8 Hydref - Cerdded Clydach

11.00am, maes parcio Gwarchodfa RSPB Cwm Clydach, ar y ffordd rhwng Clydach a Chraig-cefn-parc, SA6 5TA

Taith gerdded 6 milltir hawdd ar hyd hen linell reilffordd i Drebannws, gan ddychwelyd i Warchodfa'r RSPB ar hyd glannau'r gamlas i Glydach ac ar hyd Afon Clydach Isaf.

Cyswllt: Lynne Esson, Cerddwyr Abertawe, 07754 435221

 

Sadwrn 8 Hydref- Marchnad y Mwmbwls

9.00am-1.00pm, Maes Parcio'r Llaethdy, Y Mwmbwls, SA3 4BX

MANYLION: Marchnad cynnyrch lleol fisol sy'n cyfrannu at Abertawe fwy cynaliadwy trwy gefnogi cynhyrchwyr lleol a lleihau milltiroedd bwyd. Am fwy o wybodaeth a diweddariadau ewch i www.uplandsmarket.com

CYSWLLT: info@uplandsmarket.com

 

Sul 9 Hydref -Archwilio Sarn Pen Pyroda Gwylio Morloi

10.00am-12ganol dydd, maes parcio Rhosili ger siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Gŵyr SA3 1PR

MANYLION Byddwn yn cerdded i lawr y sarn ac yn archwilio pyllau trai ac yn gwylio morloi. Gwisgwch esgidiau addas gyda gafael cryf nad oes ots os ydynt yn gwlychu. Mae croeso i chi ddod ag ysbienddrychau. Addas i deuluoedd.

Cyswllt: Dawn Thomas, Ieuenctid Cyfeillion Gŵyr, 01792 392919 dawn.thomas@reynoldston.com

 

Sul 9 Hydref -Fforio Ffwng gyda Chris Jones

10.00am-12.30pm, Parc Gwledig Dyffryn Clun, Rhyd y Defaid Drive, Sgeti SA2 8AW

Ymunwch â Phrosiect Cymuned Dyffryn Clun ar gyfer y daith gerdded hon o dan arweiniad Chris Jones a fydd yn chwilio am amrywiaeth anhygoel o ffwng ac yn eu henwi. Croeso i blant ond rhaid iddynt fod gydag oedolyn. Rhaid cadw cŵn ar dennyn ac o dan reolaeth agos. Gwisgwch yn addas ar gyfer y tywydd, gwisgwch fŵts neu esgidiau cadarn, ac ystyriwch ddod â ffon gerdded, os oes gennych un, am fod rhai ardaloedd yn serth ac yn llaith. Os bydd y tywydd yn arw (glaw mawr neu wynt cryf) byddwn yn gohirio'r digwyddiad. Mae'r digwyddiad am ddim, ond nid oes lle i lawer felly cofrestrwch yn https://www.eventbrite.com/e/fungus-walk-with-chris-jones

Cyswllt: Prosiect Cymuned Dyffryn Clun, https://clynevalleycommunityproject.uk/

 

Sul 9 Hydref- Marchnad y Marina

10.00am-3.00pm, Sgwâr Dylan Thomas, y Marina, Abertawe

MANYLION: Marchnad cynnyrch lleol fisol sy'n cyfrannu at Abertawe fwy cynaliadwy trwy gefnogi cynhyrchwyr lleol a lleihau milltiroedd bwyd. Am fwy o wybodaeth a diweddariadau ewch i www.uplandsmarket.com

CYSWLLT: info@uplandsmarket.com

 

Mawrth 11 Hydref -Sesiwn Ysgol Goedwig i'r Teulu

4.00pm-6.00pm, Meithrinfa Coeden Fach, Mill Lane, Mayals SA3 5BY

I blant rhwng 5 a 12 sy'n caru natur, gyda rhiant neu warchodwr: gweithgareddau celf a chrefft i ymgolli yn y byd naturiol a dysgu mwy amdano. Beth am lunio collage, chwarae gêm a rhostio afal ar y tân. Dewch a rhywbeth bach i'w fwyta, bydd angen llawer o egni arnoch! Byddwn yn darparu ffrwythau ac afalau i'w coginio. Gwisgwch ddillad addas ar gyfer y tywydd, a gwisgwch fŵts neu esgidiau cadarn. O dan arweiniad arweinydd profiadol yr Ysgol Goedwig, Kate Davies. Rhaid i blant fod gydag oedolyn cyfrifol. Codir tâl bychan am bob plentyn, ond mae'r oedolion sy'n gwmni iddynt yn dod am ddim. Nid oes lle i lawer felly cofrestrwch yn https://www.eventbrite.com/e/cvcp-family-forest-school-session

Cyswllt: Prosiect Cymuned Dyffryn Clun, https://clynevalleycommunityproject.uk/

 

Sadwrn 15 Hydref - Taith Gerdded y Saith Maen

11.00am, maes parcio talu ac arddangos, Parc Gwledig Craig-y-nos, Cwm Tawe SA9 1GL

Taith gerdded gymedrol 5 milltir yn cynnwys dringo llwybr hardd ond gweddol serth o Barc Gwledig Criag-y-nos i feini neolithig Saith Maen uwchben Dan yr Ogof. Bydd golygfeydd anhygoel o'r mynyddoedd trwy gydol y daith. Wedyn, byddwn yn cael lluniaeth yn The Ancient Briton. Rhaid cadw cŵn ar dennyn byr.

Cyswllt: Mike Clarke, Cerddwyr Abertawe, 07837 411220

 

Sul 16 Hydref - Taith Gerdded Gwylio Adar iBwynt Whiteford

9.30am-1.00pm, Maes Parcio Cwm Iorwg, Llanmadog, Gŵyr SA3 1DE

Taith gerdded gwylio adar yn y bore o Gwm Iorwg i Bwynt Whitford gan basio coetir derw, corstir, coetir coniffer ac ar hyd y banc tywod hir gyda'i guddfan adar. Croesewir dechreuwyr a rhai nad ydynt yn aelodau. Mae'n bosib bydd angen dillad diddos a bŵts. Gadewch eich cŵn gartref os gwelwch yn dda. Eich cyfrifoldeb chi yw eich diogelwch ar hyd y daith. Rhaid cadw lle ymlaen llaw.

Cyswllt: Russell Evans, Grŵp RSPB Lleol Abertawe a'r Cylch, 07801 969618 neu rspbswandistgrp@gmail.com

 

Mercher 19 Hydref - Taith Feicio Bwci Bo Calan Gaea ar Lwybr Dyffryn Clun

6.00pm-8.00pm, BikeAbility Cymru, Clwb Rygbi Dyfnant, Cilâ, Abertawe SA2 7RU

Dewch oll i weld beth sy'n llechu yn y coed y Calan Gaea hwn. Ymunwch â ni am daith i'r teulu ac ymwroli cyn wynebu'r nos. £6 i oedolion, plant am ddim.

Cyswllt: BikeAbility Cymru, 07584 044284 neu info@bikeabilitywales.org.uk

 

Gwener 21 Hydref - Saffari Glan y Môr gyda'r Nos Bae Langland

9.15pm, Bae Langland, Gŵyr

Ymunwch â'r biolegydd morol ac awdur lleol, Judith Oakley, am ddigwyddiad am ddim i ddysgu am fywyd gwyllt y môr.

Rhaid i blant (oed 3+) fod gydag oedolyn cyfrifol. Bydd y digwyddiad yn para oddeutu 2 awr. Mae'n bosib y codir tâl am barcio. Dim rhwydi na chŵn, ond dewch â'ch bwced eich hun. Gwisgwch ddillad addas ac esgidiau â gafael cryf er mwyn cerdded ar greigiau. Rhaid cadw lle am nad oes llawer o le. Ceir y manylion llawn ar dudalen Facebook Oakley Intertidal.

Cyswllt: Judith Oakley, Oakley Intertidal, 07879 837817 neu judethemermaid@hotmail.com 

 

Sadwrn 29 Hydref -Marchnad Uplands

9.00am-1.00pm, Sgwâr Gwydr, Uplands, Abertawe SA2 0HD

MANYLION: Marchnad cynnyrch lleol fisol sy'n cyfrannu at Abertawe fwy cynaliadwy trwy gefnogi cynhyrchwyr lleol a lleihau milltiroedd bwyd. Am fwy o wybodaeth a diweddariadau ewch i www.uplandsmarket.com

CYSWLLT: info@uplandsmarket.com

 

Sul 30 Hydref - Diwrnod Ymweld â Mynwent: Celf a Symboliaeth Cerrig Bedd

10.00am-12 ganol dydd, wrth fynedfa'r fynwent ger 119 Heol Ganol, Cwmbwrla, Abertawe SA5 8HQ

Dysgwch am gelf diddorol oes Victoria, symboliaeth cerrig beddau a chredoau galaru ym Mynwent Babell fel rhan o Ddiwrnod Ymweld â Mynwent.

Cyswllt: Jo Mullett, knotweedcontrol@gmail.com


 

Cynhyrchwyd y rhestriad hwn gan Dîm Cadwraeth Natur Cyngor Abertawe gyda chyllid grant Partneriaeth Natur Leol Llywodraeth Cymru. Sylwer bod gwybodaeth am ddigwyddiadau a gynhelir gan sefydliadau eraill yn cael ei chyhoeddi'n ddidwyll ac ni all Cyngor Abertawe fod yn gyfrifol am anghywirdebau.

Close Dewis iaith