Chwilio'r wefan
English
Warning triangle with !

Polisi Diogelu Corfforaethol

Mae polisi diogelu corfforaethol Cyngor Abertawe yn ddatganiad o disgwyliadau corfforaethol a rennir, a chofnod o'n hymrwymiad polisi. Mae'n rhoi manylion am y trefniadau mewn perthynas â chamau diogelu yn y dyfodol sydd i'w cymryd.

PDF Document Polisi Diogelu Corfforaethol ar gyfer Plant ac Oedolion (PDF, 446KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Mae diogelu yn golygu amddiffyn plant ac oedolion sy'n wynebu risg o gael eu cam-drin neu eu hesgeuluso, ac addysgu'r bobl o'u cwmpas i adnabod yr arwyddion a'r peryglon.

Mae egwyddor "Mae Diogelu yn Fater i Bawb" ar waith yng Nghyngor Abertawe, ac mae'n rhan allweddol o'r polisi hwn, sy'n cwmpasu'r bobl ganlynol, a fydd yn gorfod ei ddilyn:

  • ein cyflogeion
  • aelodau etholedig
  • gwirfoddolwyr, a
  • chontractwyr (er y gall amodau neu bolisïau penodol fod yn berthnasol i gontractau)

Ysgrifennir Polisi Diogelu Corfforaethol Cyngor Abertawe i amddiffyn y bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau, felly mae'n hanfodol bwysig bod aelodau o'r cyhoedd a sefydliadau'n ymwybodol o sut mae'r Cyngor yn cyfrannu at ddiogelu pobl yn Abertawe.
Mae gan bob plentyn ac oedolyn sy'n wynebu risg yr hawl i gael eu hamddiffyn rhag camdriniaeth, esgeulustod a mathau eraill o niwed, beth bynnag yw eu hoed, eu hanabledd, eu rhyw, eu treftadaeth hiliol, eu cred grefyddol, eu cyfeiriadedd rhywiol neu eu hunaniaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM