Chwilio'r wefan
English
Warning triangle with !

Diogelwch ffyrdd

Mae nifer o gyrsiau ar gael i helpu i wella eich diogelwch ar y ffordd os ydych chi'n yrrwr, yn gerddwr neu'n seiclwr.

Gyrwyr

Pass Plus Cymru (17-25 oed)

Cwrs hyfforddiant ymarferol ar gyfer gyrwyr newydd rhwng 17 a 25 oed yw Pass Plus Cymru.

Cadwch le ar gwrs Pass Plus Cymru yn AbertaweYn agor mewn ffenest newydd

Gyrru am Oes (65+ oed)

Cwrs gloywi i yrwyr hŷn (65+ oed) sydd am ddiweddaru eu sgiliau gyrru cyffredinol a gwella'u hyder yw Gyrru am Oes. 

Mae'n gwrs un diwrnod a gynhelir yng Ngorsaf Dân Gorseinon ac mae'n cynnwys sesiwn ddosbarth yn y bore a sesiwn ymarferol yn y prynhawn. Mae sesiwn y bore yn cynnwys diweddariad ar Reolau'r Ffordd Fawr, meysydd risg gyrwyr hŷn a sut i'w lleihau, a phroblemau iechyd a symudedd i yrwyr hŷn yn ogystal ag archwilio ymwybyddiaeth o beryglon, gyrru ar y draffordd a gyrru tymhorol. Hyfforddiant ymarferol ar y ffordd fydd sesiwn y prynhawn gyda Hyfforddwr Gyrru Cymeradwy cymwys sy'n cynnwys unrhyw agwedd ar yrru mwy diogel yr hoffech ei gloywi. Nid oes prawf nac asesiad ar y diwrnod a chost y cwrs yw £20 yn unig i breswylwyr Abertawe, sy'n cynnwys cinio. 

Am fwy o wybodaeth ac i gadw lle ar y cwrs, ffoniwch Diogelwch Ffyrdd ar 01792 636283 neu e-bostiwch diogelwch.ffyrdd@abertawe.gov.uk

Gyrwyr Beiciau Modur

BikeSafe

Mae BikeSafe ar gyfer deiliaid trwydded beic llawn a'i nod yw gwella sgiliau presennol a gweithredu fel cyflwyniad i feicio mwy datblygedig. Cynhelir cyrsiau ar y penwythnos yng Ngorsaf Dân Treforys ac maent am ddim. 

Cadwch le ar gwrs BikeSafe yn AbertaweYn agor mewn ffenest newydd

Dragon Rider Cymru

Cwrs hyfforddiant uwch i feicwyr modur a ddarperir gan hyfforddwyr cymwys a phrofiadol, sy'n achrededig gan gofrestr hyfforddwyr beic modur yr Asiantaeth Safonau Gyrru Cerbydau yw Dragon Rider.

Mae'r cyrsiau am ddim.

Am ragor o fanylion, e-bostiwch diogelwch.ffyrdd@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 636135.

Ridersafe

Hyfforddiant ar fopedau a beiciau modur pŵer isel i bobl 16-24 oed sy'n byw yn Abertawe a sydd â thrwydded dros dro yw Ridersafe. Bydd yn datblygu gwybodaeth a sgiliau fel y gall beicwyr reidio'n fwy diogel ac am fwy o amser. Mae'r cwrs hwn yn cynnwys tri modiwl ac mae'n gymysgedd o hyfforddiant theori ac ymarferol, gan gynnwys Hyfforddiant Sylfaenol Gorfodol (CBT).

Cost y cwrs yw £20; gyda blaendal ychwanegol o £100 y gellir ei ad-dalu pan gwblheir y trydydd modiwl.

Am ragor o fanylion, e-bostiwch diogelwch.ffyrdd@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 636135.

Cerddwyr sy'n blant

Cynllun hyfforddiant cerddwyr i blant rhwng pump a saith oed yw Kerbcraft. Mae cyfleoedd gwirfoddoli ar gael i helpu i gyflwyno'r cwrs.
Ffoniwch: 01792 637751.

Hebryngwyr croesi ysgol Admiral Logo

Mae ein hebryngwyr yn helpu plant ac oedolion i groesi'r ffyrdd yn fwy diogel ar eu ffordd i'r ysgol neu ar eu ffordd adref. Yn ôl y gyfraith mae ganddynt y pŵer i stopio traffig er mwyn helpu rhywun i groesi'r ffordd. Mae'r rhan fwyaf o hebryngwyr yn gweithio ar rannau prysur o ffyrdd lle mae plant yn croesi i gyrraedd eu hysgol. Bydd hebryngywr yno bob dydd yn ystod y tymor. Hyd yn oed pan ddarperir Hebryngwyr Croesi Ysgol, mae rhieni'n parhau i fod yn gyfrifol am ddiogelwch eu plant.

Os nad ydych yn stopio caiff yr heddlu eu hysbysu amdanoch. Ymysg y cosbau posib mae dirwy hyd at £1000, tri phwynt cosb neu eich diarddel rhag gyrru.

Cefnogir ein gwasanaeth hebryngwyr croesi ysgol gan Admiral GroupYn agor mewn ffenest newydd

Cwestiynau cyffredin am batrolau croesi ysgolion

Wedi'i bweru gan GOSS iCM