Toglo gwelededd dewislen symudol

Trafniadiaeth a phriffyrdd

Gwylio ffyrdd

Gwybodaeth am waith ffyrdd presennol ac arfaethedig yn Abertawe. Mae'r rhain yn cynnwys gwaith gan y cyngor a chwmnïau cyfleustodau.

Gwybodaeth am fysus

Oriau agor ac amserlenni gorsaf fysus Abertawe.

Beicio

Ewch ar eich beic gyda llwybrau beicio gwych yn Abertawe, rhan o'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (llwybrau 4 a 43) a Lôn Geltaidd y Gorllewin.

Adrodd am broblem gyda ffyrdd neu balmentydd

Rhowch wybod i ni am unrhyw broblemau ar y ffyrdd neu ar balmentydd fel y gallwn eu trwsio.

Cynnal a chadw ffyrdd a llwybrau troed

Rydym yn cynnal archwiliadau rheolaidd o'r ffyrdd, llwybrau cerdded a llwybrau beicio a fabwysiadwyd gennym.

Cyrbau isel

Cerrig cwrbyn is sy'n caniatáu i gerbydau gael mynediad i'w dreif a ffyrdd mynediad eraill i dai yw cyrbau isel neu groesiad cerbydau.

Ceisiadau priffyrdd a thrwyddedau

Gwnewch gais am drwyddedau priffordd a stryd, gan gynnwys sgipiau, hysbysfyrddau, adeiladau gordo a chaffis palmant.

Ffyrdd a phriffyrdd a fabwysiadwyd

Ffordd, troedffordd neu lwybr ceffyl a gynhelir gan arian cyhoeddus yw priffordd a fabwysiadwyd. Cyngor Abertawe sy'n gwneud y gwaith cynnal a chadw ar y priffyrdd hyn yn Abertawe.

Cerbydau wedi'u gadael

Mae symud cerbydau wedi'u gadael, wedi'u llosgi ac anaddas i'r ffordd fawr yn fater o bwys er mwyn gwella diogelwch ar ein ffyrdd ac yn ein cymunedau.

Goleuadau stryd

Mae goleuadau stryd yn helpu pobl i ddefnyddio ffyrdd a throedffyrdd yn ddiogel. Rydym yn gyfrifol am gynnal a chadw 30,000 o oleuadau stryd a 5,000 o arwyddion traffig goleuedig.

Gorchmynion rheoleiddio traffig

Hysbysiadau statudol cyfredol sy'n ymwneud ag amrywiaeth o gynigion a gorchmynion a wnaed gan Ddinas a Sir Abertawe.

Diogelwch ffyrdd

Rydym yn gweithio gydag ysgolion a chymunedau i ddarparu rhaglen helaeth o addysg, hyfforddiant ac ymwybyddiaeth diogelwch ffyrdd i helpu i leihau anafiadau ar y ffyrdd.

Cynllun benthyca sgwteri Olwynion i'r Gwaith

Ydych chi'n cael trafferth dod o hyd i gludiant i deithio i'r gwaith neu hyfforddiant? Oes rhaid i chi wrthod cyfle am swydd am nad ydych yn gallu cyrraedd yno?

Gylïau

Pwy i gysylltu â hwy os bydd draeniau ffyrdd wedi'u rhwystro ac yn dechrau gorlifo.

Ffyrdd a gaeaf a graeanu

I helpu i wella amodau gyrru, rydym yn graeanu'r ffyrdd pan ddisgwylir i dymheredd arwyneb y ffordd ddisgyn o dan sero gradd a phan fydd y ffordd yn llaith.

Pontyd ac adeileddau priffordd

Gwybodaeth am bontydd a strwythurau'r briffordd, gan gynnwys sut i adrodd am ddifrod.

Llwythi anarferol

Gelwir llwythi mawr neu drwm sydd angen eu cludo yn llwythi anarferol. Os ydych yn bwriadu mynd â llwyth anarferol ar hyd y briffordd, mae angen i chi roi gwybod i ni ymlaen llaw.

Cludian cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn darparu cyfleoedd teithio i bobl nad ydynt yn gallu defnyddio cludiant cyhoeddus arferol, neu sy'n byw mewn ardal nad yw'n cael ei gwasanaethu'n aml gan gludiant cyhoeddus, neu'r rheiny ag anabledd.

Cwestiynau cyffredin ynglŷn â cherbydau'r cyngor

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am gerbydau'r cyngor.

Cwestiynau cyffredin am gamerâu cyflymder

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am gamerâu cyflymder.

Cwestiynau cyffredin am oleuadau traffig/arwyddion ffordd

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am oleuadau traffig/arwyddion ffordd.

Cerbydau trydan

Gwybodaeth i breswylwyr ac ymwelwyr sy'n defnyddio cerbydau trydan.

Teithio llesol

Term ar gyfer defnyddio dulliau cludiant eraill yn hytrach na'r car yw teithio llesol, e.e. beicio neu gerdded. Bwriedir i lwybrau teithio llesol fod o fudd i bobl o bob oed wrth ddefnyddio dulliau heb fodur (cerdded neu feicio) i deithio o le i le.

Cynlluniau a pholisïau trafnidiaeth a phriffyrdd

Strategaethau, cynlluniau a pholisïau ar gyfer trafnidiaeth a phriffyrdd.
Close Dewis iaith