Toglo gwelededd dewislen symudol

Trafniadiaeth a phriffyrdd

Gwylio ffyrdd

Gwybodaeth am waith ffyrdd presennol ac arfaethedig yn Abertawe. Mae'r rhain yn cynnwys gwaith gan y cyngor a chwmnïau cyfleustodau.

Gwybodaeth am fysus

Oriau agor ac amserlenni gorsaf fysus Abertawe.

Teithio llesol

Term ar gyfer gwneud taith mewn ffordd gorfforol, fel beicio neu gerdded yw teithio llesol. Rydym am wella a hyrwyddo teithio llesol er lles pawb.

Beicio

Ewch ar eich beic gyda llwybrau beicio gwych yn Abertawe ar gyfer teithio a hamdden, rhan o'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (llwybrau 4 a 43) a Lôn Geltaidd y Gorllewin.

Adrodd am broblem gyda ffyrdd neu balmentydd

Rhowch wybod i ni am unrhyw broblemau ar y ffyrdd neu ar balmentydd fel y gallwn eu trwsio.

Cynnal a chadw ffyrdd a llwybrau troed

Rydym yn gyfrifol am gynnal a chadw priffyrdd cyhoeddus, palmentydd a llwybrau beicio yn Abertawe.

Cyrbau isel

Cerrig cwrbyn is sy'n caniatáu i gerbydau gael mynediad i'w dreif a ffyrdd mynediad eraill i dai yw cyrbau isel neu groesiad cerbydau.

Ceisiadau priffyrdd a thrwyddedau

Gwnewch gais am drwyddedau priffordd a stryd, gan gynnwys sgipiau, hysbysfyrddau, adeiladau gordo a chaffis palmant.

Ffyrdd a phriffyrdd a fabwysiadwyd

Ffordd, troedffordd neu lwybr ceffyl a gynhelir gan arian cyhoeddus yw priffordd a fabwysiadwyd. Cyngor Abertawe sy'n gwneud y gwaith cynnal a chadw ar y priffyrdd hyn yn Abertawe.

Cerbydau wedi'u gadael

Mae symud cerbydau wedi'u gadael, wedi'u llosgi ac anaddas i'r ffordd fawr yn fater o bwys er mwyn gwella diogelwch ar ein ffyrdd ac yn ein cymunedau.

Goleuadau stryd

Mae goleuadau stryd yn helpu pobl i ddefnyddio ffyrdd a throedffyrdd yn ddiogel. Rydym yn gyfrifol am gynnal a chadw 30,000 o oleuadau stryd a 5,000 o arwyddion traffig goleuedig.

Gorchmynion rheoleiddio traffig

Hysbysiadau statudol cyfredol sy'n ymwneud ag amrywiaeth o gynigion a gorchmynion a wnaed gan Ddinas a Sir Abertawe.

Diogelwch ffyrdd

Rydym yn gweithio gydag ysgolion a chymunedau i ddarparu rhaglen helaeth o addysg, hyfforddiant ac ymwybyddiaeth diogelwch ffyrdd i helpu i leihau anafiadau ar y ffyrdd.

Cynllun benthyca sgwteri Olwynion i'r Gwaith

Ydych chi'n cael trafferth dod o hyd i gludiant i deithio i'r gwaith neu hyfforddiant? Oes rhaid i chi wrthod cyfle am swydd am nad ydych yn gallu cyrraedd yno?

Gylïau

Pwy i gysylltu â hwy os bydd draeniau ffyrdd wedi'u rhwystro ac yn dechrau gorlifo.

Ffyrdd a gaeaf a graeanu

I helpu i wella amodau gyrru, rydym yn graeanu'r ffyrdd pan ddisgwylir i dymheredd arwyneb y ffordd ddisgyn o dan sero gradd a phan fydd y ffordd yn llaith.

Pontyd ac adeileddau priffordd

Gwybodaeth am bontydd a strwythurau'r briffordd, gan gynnwys sut i adrodd am ddifrod.

Llwythi anarferol

Gelwir llwythi mawr neu drwm sydd angen eu cludo yn llwythi anarferol. Os ydych yn bwriadu mynd â llwyth anarferol ar hyd y briffordd, mae angen i chi roi gwybod i ni ymlaen llaw.

Cludian cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn darparu cyfleoedd teithio i bobl nad ydynt yn gallu defnyddio cludiant cyhoeddus arferol, neu sy'n byw mewn ardal nad yw'n cael ei gwasanaethu'n aml gan gludiant cyhoeddus, neu'r rheiny ag anabledd.

Cwestiynau cyffredin ynglŷn â cherbydau'r cyngor

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am gerbydau'r cyngor.

Cwestiynau cyffredin am gamerâu cyflymder

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am gamerâu cyflymder.

Cwestiynau cyffredin am oleuadau traffig/arwyddion ffordd

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am oleuadau traffig/arwyddion ffordd.

Cerbydau trydan

Gwybodaeth i breswylwyr ac ymwelwyr sy'n defnyddio cerbydau trydan.

Llwybrau Bae Abertawe

Mae ein llwybrau cerdded, beicio a theithio llesol yn ei gwneud hi'n haws i deithio o amgylch Abertawe drwy gerdded neu feicio.

Cynlluniau a pholisïau trafnidiaeth a phriffyrdd

Strategaethau, cynlluniau a pholisïau ar gyfer trafnidiaeth a phriffyrdd.
Close Dewis iaith