Chwilio'r wefan
English
Market stall

Masnachu ar y stryd

Ystyr masnachu ar y stryd yw gwerthu neu gynnig gwerthu unrhyw eitem ar y stryd. Mae hyn yn cynnwys unrhyw ffordd, llwybr, traeth neu fan arall y mae gan y cyhoedd fynediad rhydd iddo.

Mae angen Caniatâd Masnachu ar y Stryd i fasnachu ym mhob stryd yn Abertawe. Mae dwy ardal fasnachu benodedig yn Abertawe, y Parth Mewnol sy'n cynnwys canol y ddinas a'r Parth Allanol sy'n cynnwys yr holl dir cyhoeddus a phreifat yn yr awdurdod lleol y tu allan i ganol y ddinas.

Parth Mewnol (Canol y Ddinas)

Ar hyn o bryd mae 11 o leiniau dynodedig yng nghanol y ddinas y mae rhai ohonynt wedi'u dyrannu neu yn y broses o gael eu dyrannu. Gallwch weld PDF Document crynodeb y Parth Mewnol (PDF, 140KB)Yn agor mewn ffenest newydd i weld manylion statws pob un o safleoedd masnachu canol y ddinas o ran eu hargaeledd a chaniatâd cynllunio.

Nod y cynllun yw gwella proffil masnachu ar y stryd yng nghanol y ddinas o ran gwedd a rheolaeth y lleiniau yn ogystal â rhoi llwyfan i ddatblygu busnesau yng nghanol y ddinas.

Sut i gyflwyno cais am y Parth Mewnol

Gallwch gyflwyno cais ar-lein gan ddefnyddio'n ffurflen gais masnachu ar y stryd (parth mewnol).Bydd rhaid i chi dalu ffi'r mis cyntaf gyda'r cais.

Caiff yr holl geisiadau a dderbynnir eu hystyried yn berthnasol i'r telerau a nodir yn y pecyn cais a bod ffioedd y mis cyntaf neu'r ffi lawn am y cyfnod y gwneir cais amdano wedi ei hamgáu yn y cais.

Er mwyn lleihau'r oedi i ymgeiswyr, bydd cyfnod ymgynghori o 28 niwrnod yn dechrau ar yr adeg hon ar ôl i'n Panel Dyrannu Masnachu ar y Stryd graffu arnynt cyn eu cynnig i fasnachwyr unigol. Bydd y broses yn talu sylw arbennig i ddyluniad a chynnal a chadw'r stondin a'r amrywiaeth a'r math o gynnyrch/wasanaethau a gynigir.

 

Parth Allanol (y tu allan i ganol y ddinas)

Yr ardal fasnachu arall yw'r Parth Allanol - pob tir cyhoeddus a phreifat y tu mewn i ardal yr awdurdod lleol sydd y tu allan i ganol y ddinas.

Mae'r unig eithriadau i'r uchod yn cynnwys gwerthwyr newyddion a dosbarthwyr. Ffoniwch Safonau Masnach ar (01792) 635600 cyn dechrau masnachu os ydych yn meddwl y gallech gael eich eithrio gan fod cyfraith achos diweddar wedi diffinio ystyr dosbarthwr.

Sut i gyflwyno cais am y Parth Allanol

Mae ffurflen gais ar wahân ar gyfer y Parth Allanol a dylech ei chwblhau'n llawn. Sicrhewch eich bod yn darllen y nodiadau arweiniol cyn cwblhau'r ffurflen. Bydd rhaid i chi dalu ffi'r mis cyntaf gyda'r cais. 

Cais am ganiatâd masnachu ar y stryd ar gyfer y parth allanol

 

Ar ôl i geisiadau gael eu derbyn ar gyfer y parthau mewnol ac allanol, byddant yn mynd trwy broses ymgynghori 28 niwrnod lle caiff copi o'ch cais ei anfon i'r asiantaethau perthnasol er mwyn sicrhau nad oes unrhyw wrthwynebiadau. Pan fydd y cais wedi mynd trwy'r broses hon heb unrhyw wrthwynebiadau, rhoddir Caniatâd Masnachu ar y Stryd ynghyd â'r holl ddogfennaeth berthnasol arall, gyda'r dyddiad y gallwch ddechrau masnachu a phryd daw'r caniatâd i ben.

Os oes unrhyw wrthwynebiadau, caiff y cais ei gyfeirio i Bwyllgor Cynllunio'r cyngor, a fydd yn ei adolygu. Mae penderfyniad y pwyllgor yn derfynol ac nid oes modd apelio.

 

Ffïoedd

Rhaid i chi gyflwyno eich ffi ar gyfer y mis cyntaf gyda'r cais neu dalu'n llawn am gyfnod y cais.

Os dewiswch dalu gweddill y ffïoedd sy'n ddyledus yn fisol, bydd yn rhaid i chi gwblhau'r ffurflen debyd uniongyrchol. Fel arall caiff anfoneb ei anfon atoch i dalu gweddill y ffïoedd yn fuan ar ôl i'ch Caniatâd Masnachu ar y Stryd gael ei roi. 

Cynllunio

Caiff caniatâd cynllunio ar gyfer y Parth Mewnol ei drefnu gan swyddogion y cyngor. Fodd bynnag, os ydych yn bwriadu masnachu o lain yn y Parth Allanol, gall fod angen caniatâd cynllunio arnoch. Ffoniwch yr Adran Gynllunio ar (01792) 636000 i wirio cyn gwneud eich cais.

Cofrestru Bwyd ar gyfer Masnachwyr ar y Stryd

Os ydych yn gwerthu bwyd, mae angen i chi gofrestru'ch cerbyd teithiol gyda'r awdurdod lleol lle mae'r cerbyd yn cael ei gadw pan nad yw'n cael ei ddefnyddio. Ar ôl cwblhau a dychwelyd y ffurflen i'r awdurdod, bydd yn gwneud trefniadau gyda chi i wirio'ch cerbyd masnachu i sicrhau ei fod yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth berthnasol.

Ceir yn cael eu gwerthu wrth ochr y ffordd

Mae rhoi neu gynnig car ar werth ar ochr y ffordd heb Ganiatâd Masnachu ar y Stryd yn drosedd o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982, Atodlen 4 - Masnachu ar y Stryd.

Mae hefyd yn drosedd rhoi dau gar neu fwy ar werth ar ochr y ffordd o fewn 500m i'w gilydd o dan Ddeddf Cymdogaethau Glân 2005.

Cysylltwch â Safonau Masnach i gael mwy o wybodaeth

Wedi'i bweru gan GOSS iCM