Toglo gwelededd dewislen symudol

Newidiadau cyfreithiol sy'n effeithio ar denantiaid

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno rhai deddfau pwysig newydd a fydd yn effeithio'n uniongyrchol ar denantiaid y cyngor.

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Daeth Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) yn gyfraith ym mis Ionawr 2016 a bydd yn effeithio ar holl denantiaid y cyngor. Bwriad y ddeddf yw symleiddio deddfwriaeth denantiaeth bresennol, gan ei wneud yn haws ac yn symlach i rentu cartref.

Ni fydd yn dod i rym yn gynharach na 2022 oherwydd bod Llywodraeth Cymru wrthi'n gweithio ar yr arweiniad a'r rheoliadau y bydd yn rhaid i landlordiaid yng Nghymru, gan gynnwys y cyngor, eu rhoi ar waith.

Beth yw'r newidiadau?

Daw tenantiaid yn ddeiliaid contract

Bydd 'contractau meddiannaeth' yn disodli cytundebau tenantiaeth a chaiff hyn ei bennu gan Lywodraeth Cymru. Pan fydd y ddeddf yn dod i rym, bydd contractau meddiannaeth yn disodli'r holl gytundebau tenantiaeth presennol yn awtomatig. Bydd gan holl denantiaid y cyngor a chymdeithasau tai gontractau diogel.

Bydd dau fath o gontract:

  1. Contract diogel - caiff hwn ei seilio ar y cytundeb tenantiaeth ddiogel a ddefnyddir ar gyfer llety'r cyngor ar hyn o bryd
  2. Contract safonol - caiff hwn ei seilio ar gontractau tenantiaeth fyrddaliol sicr a ddefnyddir gan landlordiaid preifat

Os ydych chi'n denant rhagarweiniol, byddwch yn derbyn Contract Safonol Rhagarweiniol, a fydd yn troi'n Gontract Diogel ar ddiwedd y cyfnod, oni bai fod rheswm gennym i'w derfynu neu'i estyn.

Bwriad nifer o'r newidiadau cyfreithiol yw gwella amgylchiadau a diogelwch i denantiaid sy'n byw yn y sector rhentu preifat ac ni fyddant yn effeithio ar denantiaid y cyngor.

Ni chaiff eich hawliau tenantiaeth presennol eu lleihauond bydd ambell newid a fydd yn gwella pethau i chi, megis:

  • newidiadau i denantiaethau ar y cyd: bellach, ni fydd un o'r tenantiaid mewn tenantiaeth ar y cyd yn gadael yn dod â'r holl denantiaeth i ben
  • hawliau olynu: bydd hawl olynu ychwanegol a bydd y Ddeddf newydd hefyd yn rhoi hawl olynu i ofalwyr preswyl (o'r blaen, aelodau o'r teulu'n unig oedd â'r hawl i etifeddu tenantiaeth ddiogel)

Beth sy'n digwydd nesaf?

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud ei bod yn bwriadu rhoi'r newidiadau ar waith yn ystod 2022. Cynhelir cyfnod ymgynghori o chwe mis cyn i hynny ddigwydd er mwyn i chi fod yn hollol ymwybodol o'r holl newidiadau.

Yn ystod y cyfnod chwe mis hwn, byddwn yn ymgynghori â thenantiaid presennol ynghylch unrhyw ychwanegiadau lleol at eich contractau meddiannaeth. Anfonir gwybodaeth ychwanegol atoch drwy lythyr a bydd mwy o wybodaeth ar gael i chi drwy'r cylchgrawn Tŷ Agored ac eich Swyddfa Dai Ardal. Yn dilyn hyn, anfonir Contract Meddiannaeth newydd atoch gennym.

Rhagor o wybodaeth: Renting Homes (Wales) Act 2016: guidance (Welsh Government)

 

Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru)

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018 ar 24 Ionawr 2018.

Mae'r llywodraeth wedi penderfynu gwneud hyn er mwyn amddiffyn y stoc tai cymdeithasol.

Daeth diddymiad yr hawl i brynu i rym ar 26 Ionawr 2019. Roedd Abertawe eioes wedi atal yr hawl i brynu'n lleol cyn i Lywodraeth Cymru fynd ati i'w ddiddymu'n barhaol ledled Cymru. Mae hyn yn golygu na all tenantiaid y cyngor na thenantiaid Cymdeithasau Tai brynu eu cartrefi mwyach, fodd bynnag, nid effeithir ar yr holl hawliau eraill i denantiaid.

Rhagor o wybodaeth: Right to Buy to end in Wales (Welsh Government)