Chwilio'r wefan
English
Pencil in a box

Adolygiad ardaloedd cadwraeth

Mae'n ddyletswydd arnom i nodi ardaloedd o fewn Dinas a Sir Abertawe y mae eu cymeriad yn haeddu cael ei warchod a'u dynodi'n ardaloedd cadwraeth.

Bydd yr adolygiad o ardaloedd cadwraeth yn llunio'r canlynol: 

  1. 'Gwerthusiad cymeriad' cyfoes sy'n nodi cymeriad yr ardal gan gynnwys adeiladau a gofodau, ynghyd â nodweddion cadarnhaol a negyddol. 
  2. 'Cynllun rheoli' sy'n nodi sut caiff cymeriad yr ardal ei warchod a'i wella drwy amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys rheoli datblygu, rheoli mannau cyhoeddus a gwelliannau amgylcheddol posib.
  3. 'Adolygiad o ffiniau' i weld a ddylid ychwanegu neu eithrio unrhyw ardaloedd. 

Llunnir y gwerthusiad ardal gadwraeth mewn ymgynghoriad â chymunedau a rhanddeiliaid lleol, a chaiff y dogfennau terfynol eu mabwysiadu fel cyfarwyddyd cynllunio atodol i'r cynllun datblygu unedol (polisïau EV9 ac EV10) a'r cynllun datblygu lleol dilynol. 

Adolygiad o Ardal Gadwraeth y Mwmbwls

Atodiad i'r Adolygiad o Ardal Gadwraeth y Mwmbwls - 2020.

Ardal gadwraeth Treforys - adolygiad terfynol

Mae ardal gadwraeth Treforys wedi'i hadolygu a mabwysiadwyd y ffin estynedig/arfarniad cymeriad/cynllun rheoli fel canllawiau cynllunio atodol (CCA) ym mis Tachwedd 2017.

Ardal gadwraeth Ffynone ac Uplands - wedi'i gwblhau

Yn 2013, gwnaethom benodi ymgynghorwyr (The Conservation Studio) i gynnal adolygiad o Ardal Gadwraeth Ffynone er mwyn ailasesu'r gwerth pensaernïol a hanesyddol arbennig. Roedd hwn yn cynnwys adolygiad o ffiniau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM