Toglo gwelededd dewislen symudol

Casgliadau ailgylchu i fflatiau

Mae'r holl wasanaethau ailgylchu wrth ymyl y ffordd ar gael i'r holl breswylwyr mewn fflatiau ar draws Abertawe.

Mae'r ffordd rydym yn casglu deunydd ailgylchu o fflatiau yn wahanol i'r ffordd rydym yn eu casglu o aelwydydd eraill oherwydd bod gan y rhan fwyaf o fflatiau storfeydd biniau cymunedol neu storfeydd biniau.

 

Sachau gwyrdd a pinc

Banc ailgylchu

Fel arfer, mae'r banciau hyn y tu allan i flociau tw^r uchel. Mae'r banc wedi'i rannu'n dair rhan, un ar gyfer plastigion, un ar gyfer poteli gwydr a jariau ac un ar gyfer caniau metel.

Os oes gennych un y tu allan i'ch bloc, defnyddiwch ef pan fydd angen i chi wneud, gan roi eitemau unigol yn y rhannau gwahanol. Byddwn yn gwagio'r banc pan fydd yn llawn.

Awgrym da! - Beth am gasglu eich holl ddeunyddiau ailgylchu mewn sach y gellir ei hailddefnyddio? Pan fydd yn llawn, ewch â hi i'r banc a rhowch yr eitemau unigol yn y rhan gywir. Bydd hyn yn eich helpu i arbed lle yn eich cegin, yn hytrach na chael llawer o gynwysyddion gwahanol. Os hoffech gael sach, ffoniwch ni ar 01792 635600

Biniau ailgylchu

Efallai y bydd gan eich bloc fflatiau finiau ailgylchu yn eich storfa finiau, neu yn rhywle arall ar y safle megis y maes parcio.

Gallwch ddefnyddio sachau gwyrdd ar gyfer papur/cerdyn a gwydr/caniau a'u rhoi yn y bin gwyrdd. Gallwch ddefnyddio sachau pinc ar gyfer plastigion a'u rhoi yn y bin pinc. Gallwch roi eich sachau ailgylchu yn y biniau ar unrhyw adeg. Byddwn yn gwagio'r biniau bob pythefnos.

Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r sachau'n gywir. Rhowch y sach gywir yn y biniau cywir. Ni ddylech, o dan unrhyw amgylchiadau, roi sachau du yn naill ai'r biniau gwyrdd na'r biniau pinc. Os na chaiff y biniau eu defnyddio'r gywir, ni chaiff y deunyddiau ynddynt eu casglu.

Sachau rhydd yn y storfa finiau

Mewn rhai blociau o fflatiau, nid oes digon o le yn yr ystafell storio biniau na'r storfa finiau i ni ddarparu biniau ar gyfer eich biniau ailgylchu. O dan yr amgylchiadau hyn, gallwch storio eich sachau ailgylchu'n rhydd yn yr ystafell storio biniau neu'r storfa finiau.

Gallwch ddefnyddio sachau gwyrdd ar gyfer papur/cerdyn a gwydr/caniau a sachau pinc ar gyfer plastigion. Gallwch roi eich sachau ailgylchu yn yr ystafell storio biniau neu'r storfa finiau ar unrhyw adeg. Byddwn yn casglu'r sachau bob pythefnos. Ceisiwch gadw'r sachau gwyrdd ar wahân i'r sachau pinc.

Ni chesglir unrhyw sachau ailgylchu sy'n cynnwys y deunyddiau anghywir.

Sachau rhydd wrth ymyl y ffordd

Mae rhai fflatiau heb storfa finiau, sy'n ei gwneud yn anodd iawn darparu biniau, neu ardal ar gyfer storio sachau.

Os felly, gall trigolion barhau i ailgylchu drwy ddefnyddio'r sachau ailgylchu a'u rhoi wrth ymyl y ffordd ar y diwrnod casglu cywir.

 

Gwastraff bwyd

Bin bwyd cymunedol

Darperir binau defnyddiol a leinwyr am ddim i bob fflat i'w cadw yn y gegin. Gellir gwacau hwn yn y bin gwastraff bwyd cymunedol yn ol yr angen. Byddwn yn gwacau'r bin hwn bob wythnos.

Bin bwyd unigol

Darperir binau defnyddiol a leinwyr am ddim i bob fflat i'w cadw yn y gegin. Yna gellir gwacau hwn yn y bin bwyd unigol mwy. Gellir naill ai storio hwn yn y storfa finiau, neu ei roi ar ymyl y ffordd i'w gasglu.

Gofynnwch i'r cwmni rheoli pa opsiwn a ddefnyddir yn eich cyfadeilad.

Cofiwch

  • Pan fydd eich blwch yn llawn, rhowch y gwastraff yn y bin casglu gwastraff bwyd, yn barod i'w gasglu
  • Mae'n iawn i chi lapio gwastraff bwyd mewn papur cegin neu bapur newydd
  • Peidiwch â defnyddio bagiau cario plastig yn eich blwch

Sut mae cael mwy o leinwyr ar gyfer y blwch cegin?. Gallwch hefyd ofyn i'ch gofalwr - efallai bod ganddo gyflenwad ar gyfer y cyfadeilad fflatiau.