Chwilio'r wefan
English

Sylwer nad ydym yn gallu derbyn bagiau, haenen lynu neu bapur lapio plastig meddal yn y bagiau pinc ar ochr y ffordd mwyach na chasglu sachau pinc un defnydd o strydoedd sydd wedi derbyn bagiau ailddefnyddadwy. Ni fyddwn yn casglu plastigion aelwydydd sy'n defnyddio'r gwasanaeth hwn yn anghywir. Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn cynnal safon uchel y deunydd sy'n cael ei gasglu fel y gallwn ni barhau i'w hailgylchu.

Casglu sachau pinc

Gallwch ddefnyddio sachau pinc ar gyfer plastigion. Rydym yn eu casglu yn ystod eich wythnos binc.

Sachau Pinc

Mae gan y rhan fwyaf o ardaloedd yn Abertawe fagiau pinc ailddefnyddiadwy ar gyfer eu casgliadau ailgylchu plastig erbyn hyn. Mae rhai ardaloedd ac aelwydydd sydd dal yn gorfod defnyddio'r sachau plastig pinc defnydd untro hefyd.

Os ydych chi wedi derbyn bag pinc ailddefnyddiadwy, dechreuwch ei ddefnyddio yn syth a pheidiwch â defnyddio unrhyw sachau pinc plastig un defnydd. Cesglir y plastigion o'r sachau/bagiau hyn gan gerbydau gwahanol a chânt eu prosesu ar wahân felly mae'n bwysig nad ydych yn newid o un i'r llall oni bai eich bod yn derbyn cyfarwyddyd i wneud hynny gan y cyngor. Os ydych chi'n defnyddio'r sach/bag anghywir, efallai na chaiff eich plastig ei gasglu. 

Er mwyn sicrhau y cesglir eich sachau ar gyfer ailgylchu:

 • Defnyddiwch y sachau pinc rydym yn eu darparu am ddim
 • Rhowch eich sachau allan i'w casglu rhwng 7.00pm y noson cyn eich diwrnod casglu a 7.00am ar fore'ch diwrnod casglu
 • Golchwch a gwasgwch yr holl eitemau plastig
 • Defnyddiwch sachau pinc ar gyfer eitemau pinc yn unig
 • Defnyddiwch ein Teclyn Chwilio am Gasgliadau Ailgylchu a Sbwriel i gael gwybod ar ba ddiwrnod rydym yn casglu'ch sachau

Beth i'w roi yn y sachau

Diolch yn fawr

Gallwch roi'r holl eitemau canlynol gyda'i gilydd yn eich bag pinc ailddefnyddiadwy:

 • Poteli plastig gan gynnwys poteli dŵr, poteli llaeth, poteli pop, poteli siampŵ, etc
 • Caeadau a chapiau poteli plastig rhydd
 • Tybiau marjarîn/hufen iâ plastig
 • Potiau iogwrt plastig 
 • Hambyrddau bwyd plastig glân
Dim diolch

Peidiwch â rhoi'r eitemau canlynol yn eich bag pinc ailddefnyddiadwy:

 • Bagiau plastig a bagiau cario
 • Caeadau ffilm (fel o brydau bwyd microdon)
 • Eitemau brwnt 
 • Eitemau mawr (megis dodrefn gardd)
 • Eitemau trydanol
 • Haenen lynu
 • Papur swigod
 • Potiau blodau 
 • Pecynnau creision a phapurau siocledi â thu mewn plastig wedi'i feteleiddio (sgleiniog)
 • Teganau plastig
 • Eitemau plastig caled iawn e.e. basgedi golchi dillad a bowlenni golchi llestri
 • Polystyren

Plastig meddal elastig

Ni chaiff eitemau plastig meddal, fel bagiau siopa a haenen lynu, eu derbyn mewn bagiau/sachau pinc gyda photeli, tybiau a hambyrddau plastig. Os rydych am roi'r rhain mewn unrhyw sach yn eich cartref, rhaid eu rhoi yn y sach ddu. 

Fodd bynnag, gellir ailgylchu rhai eitemau plastig meddal 'elastig' gan gynnwys bagiau siopa, pecynnau bara, bagiau rhewgell a deunydd lapio swigod os ydych chi'n mynd â nhw i'r banciau penodol mewn archfarchnadoedd mawr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM