Chwilio'r wefan
English
Information

Help a chyngor am dai

Gallwch gael help a chyngor am dai gan wasanaeth penodol y cyngor, Opsiynau Tai, a sefydliadau eraill yn Abertawe.

Opsiynau Tai

Gwasanaeth cyngor ar dai Cyngor Abertawe yw Opsiynau Tai sy'n gallu darparu cyngor a gwybodaeth am ddim i unrhyw un ynglŷn â thai, gan gynnwys tai'r cyngor, rhentu'n breifat, digartrefedd a dyledion/arian.

Gall Opsiynau Tai helpu hefyd os ydych yn cael problemau yn eich cartref presennol. Gallwn wneud hyn trwy'ch helpu i aros lle'r ydych yn y tymor hir neu drwy'ch helpu i aros lle'r ydych nes i chi ddod o hyd i rywle arall i fyw.

Gorau po gynted y byddwch yn dweud wrthym am eich problem tai oherwydd gallwn roi mwy o help i chi.

Gall ein hymgynghorwyr helpu mewn sawl ffordd:

  • Siarad â pherthnasau a ffrindiau ynghylch cynnig lle i chi yn eu cartref hwy nes i chi ddod o hyd i rywle mwy addas.
  • Trin rhybuddion i adael a gweithredu i feddiannu eich cartref gan landlordiaid neu fenthycwyr morgeisi.
  • Esbonio eich hawliau cyfreithiol a'ch cyfrifoldebau.
  • Helpu gyda'ch amodau tai gwael.
  • Ôl-ddyledion rhent, problemau cyfrif rhent a hawlio budd-daliadau.
  • Cyngor am arian gan gynnwys eich helpu i drefnu eich incwm fel y gallwch wneud taliadau fforddiadwy i leihau'ch dyledion.
  • Gwella diogelwch eich cartref os ydych mewn perygl o drais.
  • Trefnu cymorth ymarferol os oes angen help arnoch i aros yn eich cartref e.e. llenwi ffurflenni, ymwneud ag asiantaethau eraill e.e. canolfan waith, cwmnïau cyfleustodau.
  • Dod o hyd i rywle arall i chi fyw.
  • Blaendaliadau rhent a bondiau.

Mewn sawl achos, gallwn helpu pobl i gadw eu cartrefi, a'n nod yw gweithredu cyn gynted â phosib cyn i'r broblem waethygu.

Cysylltwch â'r tîm Opsiynau Tai am fwy o wybodaeth, cyngor a help.

Os nad oes unrhyw lety ar gael i chi neu rydych yn debygol o golli'ch llety, dylech gysylltu ag Opsiynau Tai cyn gynted â phosib. 

Mae sefydliadau annibynnol a allai helpu hefyd yn cynnwys:

Cyngor Ar Bopeth - Cyngor ar ddyledion a chredyd cwsmeriaid
50A Wind Street, Abertawe, SA1 1EE
Ffôn - 0808 278 7926
http://www.citizensadvice.org.uk/Yn agor mewn ffenest newydd

Dewis Cymru

Gwybodaeth a chyngor ar-lein ynghylch pobl a gwasanaethau cenedlaethol a lleol sy'n ymwneud â thai, pa mor ddiogel rydych chi'n ei deimlo, mynd o gwmpas a chadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau.
https://www.dewis.wales/Yn agor mewn ffenest newydd

Shelter Cymru - Cyngor ar dai a digartrefedd
Ffôn - 08000 495 495
www.sheltercymru.org.ukYn agor mewn ffenest newydd

Cyfreithwyr 

Os ydych yn dioddef trais yn y cartref neu aflonyddu neu os oes angen cyngor cyfreithiol arnoch, efallai y bydd rhaid i chi ymgynghori â chyfreithiwr. Gall cyfreithiwr eich helpu gyda llawer o faterion, gan gynnwys achosion gwarchodaeth, gorchmynion llys, gorchmynion rhag molestu a gorchmynion deiliadaeth. Gofynnwch yn Opsiynau Tai am restr o gyfreithwyr lleol a all eich helpu.

Mae mwy o wybodaeth yn y llyfryn 'Eich Opsiynau Tai'

Wedi'i bweru gan GOSS iCM