Chwilio'r wefan
English
Leaf

Compostio gartref

O safbwynt yr amgylchedd, compostio gartref yw'r ffordd fwyaf effeithiol o ddelio a gwastraff organig. Gellir ailgylchu'r rhan fwyaf o wastraff cegin a gwastraff gardd yn ôl i'r pridd trwy gompostio.

Gellir defnyddio deunydd organig wedi'i gompostio i fwydo planhigion ac i wella ansawdd y pridd.

Y ffordd daclusaf a chyflymaf o gompostio yw defnyddio bin compost. Mae biniau compostio gartref ar gael yn y rhan fwyaf o siopau DIY/garddio.

Beth yw compostio?

Mae compostio'n broses naturiol sy'n trawsnewid gwastraff organig yn ddeunydd gwerthfawr ar gyfer yr ardd.

 1. Mae bacteria a ffyngau (y 'gwresogyddion'), yn defnyddio'r gwastraff meddalach fel ffynhonnell fwyd. Dylai tomen sylweddol gynhyrchu gwres a chyrraedd 60°C - o gwmpas tymheredd paned o de poeth.
 2. Bydd y domen yn oeri ar ôl 4-6 wythnos ac ar yr adeg hon bydd y mwydod, nadroedd cantroed, chwilod etc (y 'bwytawyr') yn dechrau bwyta'r deunyddiau caletach. Yna cynhyrchir compost tywyll, cyfoethog a ffibrog.

Pam ddylem ni gompostio?

Mae manteision compostio gartref yn cynnwys:

 • Lleihau swm y gwastraff a anfonir i safleoedd tirlenwi.
 • Arbedion ariannol.
 • Mae'r rhan fwyaf o gompost parod yn cynnwys mawn a dynnwy o fawnogydd, gan niweidio safleoedd bywyd gwyllt pwysig.
 • Mae'n gwella ansawdd y pridd ac yn ychwanegu maeth ato.

Beth dylem ni ei gompostio?

Eitemau y gellir eu compostio

Eitemau na ellir eu compostio

Gwastraff cegin

 • Gwaddodion coffi
 • Plisg wyau (wedi'u malu)
 • Gweddillion ffrwythau
 • Bagiau/dail te
 • Plicion llysiau

Gwastraff cegin

 • Bwyd wedi'i goginio e.e. cig, pysgod, esgyrn, llysiau
  (gellir rhoi'r rhain allan i'w casglu fel gwastraff bwyd)

Gwastraff gardd

 • Toriadau glaswellt
 • Toriadau perthi
 • Toriadau planhigion (dim coed)
 • Hen blanhigion
 • Blodau
 • Dail yr hydref (dim gormod)

Gwastraff gardd

 • Planhigion afiach (e.e. gwreiddiau wedi cnapio)
 • Toriadau trwchus o berthi
 • Chwyn dinistriol (Canclwm Japan)

Eraill

 • Cardbord (dim gormod)
 • Bonion sigaréts
 • Corc (darnau bach)
 • Blawd llif/gwelyau anifeiliaid
 • Gwastraff papur (e.e. tiwbiau cardbord)
 • Lludw coed

Eraill

 • Llyfrau
 • Carpedi ac isgarpedi
 • Baw cŵn a chathod
 • Cemegau
 • Lludw glo a huddygl
 • Corc (darnau mawr)
 • Ffoil a chartonau bwyd
 • Gwydr
 • Metelau
 • Cewynnau
 • Plastigion (o unrhyw fath)
 • Llinyn
 • Ffabrigau synthetig
 • Papur wal

Gellir ailgylchu rhai o'r eitemau hyn trwy'r gwasanaeth casglu ymyl y ffordd neu mewn safle ailgylchu.

Mae ein pum Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref yn derbyn gwastraff gardd. Caiff y gwastraff gardd ei droi'n gompost sydd ar gael am ddim i breswylwyr Abertawe.

Os nad ydych yn gallu compostio gartref neu os nad ydych yn dymuno gwneud, mae ein Casglu ymyl y ffordd yn cynnwys casgliadau gwastraff cegin wythnosol a chasgliadau gwastraff gardd bob pythefnos.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM