Chwilio'r wefan
English
Hammer

Cymorth i atgyweirio eich cartref

Gallem eich helpu i atgyweirio eich cartref drwy grantiau, benthyciadau a chyngor.

Homefix

Mae'r benthyciad hwn ar gyfer perchnogion nad ydynt yn gallu fforddio talu ad-daliadau misol ond mae ganddynt ecwiti yn eu heiddo. I fod yn gymwys mae'n rhaid i chi fod ar incwm isel (yn seiliedig ar brawf modd) thros 60 oed, neu dros 18 oed ac yn derbyn budd-dal anabledd. Mae'n rhaid i chi fod yn berchen ar y tŷ ac yn byw yno ers 3 blynedd, ac mae'n rhaid i'r adeilad fod dros 10 mlwydd oed. Dim ond eitemau sydd angen eu hatgyweirio er mwyn sicrhau bod y preswylydd yn byw mewn cartref heb berygl ac sydd o safon dda sy'n gymwys.

Yn ogystal, bydd ein syrfëwr yn gallu rhoi cyngor i chi am gynnal a chadw cyffredinol a darparu brasamcan o gostau. Bydd ef neu hi hefyd yn ystyried effeithlonrwydd ynni ac os oes angen bydd yneich cyfeirio at Ymddiriedolaeth Arbed Ynni CymruYn agor mewn ffenest newydd (un o'n partneriaid) er mwyn mynd i'r afael â thlodi tanwydd a helpu i leihau'r defnydd o ynni ac allyriadau carbon deuocsid.

PDF Document Taflen wybodaeth am fenthyciadau Homefix (PDF, 471KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Grantiau cysur, diogelwch a diogeledd (CSS)

Mae'r rhain yn bennaf ar gyfer gwaith atgyweirio bach i berchnogion preswyl sy'n gwsmeriaid gofal a thrwsio Abertawe (pobl hŷn ac anabl) sy'n derbyn budd-dal prawf modd. Uchafswm y cyllid yw £1000 dros unrhyw gyfnod o 5 mlynedd ac fe gymerir dyfarniadau a wnaed o dan ddeddfwriaeth neu bolisi blaenorol i ystyriaeth. Gall y gwaith yma hwyluso addasiad neu becyn tele-ofalu a bydd yn cael ei gyflawni gan dasgmon.

Mae mwy o wybodaeth ar wefan Gofal a Thrwsio Bae’r GorllewinYn agor mewn ffenest newydd

Cynllun benthyciadau gwella cartrefi cenedlaethol

Cynllun yw hwn a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n cynnig benthyciadau di-log i helpu perchnogion cartrefi i wella ac atgyweirio'u heiddo i'w gwneud yn ddiogel ac yn gynnes.

Gall unigolion a chwmnïau gyflwyno cais am fenthyciad, fodd bynnag rhoddir blaenoriaeth i berchnogion preswyl.

Uchafswm y benthyciad fydd £25,000 yr eiddo ac ar yr amod nad oes diffyg ar y benthyciad, byddant yn ddi-log. Gellir talu'r benthyciadau dros gyfnod rhandaliadau misol hyd at fis Mawrth 2029.

Bydd benthyciadau'n destun prawf fforddadwyedd i gadarnhau bod gan yr ymgeisydd ddigon o incwm i ad-dalu'r benthyciad. Ar gyfer perchnogion preswyl ar incwm isel na allant fforddio benthyciad ad-dalu, gallant gael eu hasesu am gymhwysedd ar gyfer cymorth benthyciad ariannol ad-daladwy i berchnogion preswyl, y bydd yn rhai ei ad-dalu pan gaiff yr eiddo'i werthu neu ei drosglwyddo yn y dyfodol. Gyda'r benthyciad hwn, cyfyngir y gwaith i atgyweiriadau brys yn unig.

Er bod y benthyciad yn ddi-log, codir ffi weinyddol i dalu am gost prosesu'r ceisiadau. Mae hyn yn cynnwys cost syrfëwr yn asesu'ch eiddo i gadarnhau pa waith y mae angen ei wneud, paratoi amserlen waith a phrisio'r gwaith, penodi contractwr, goruchwylio'r gwaith a thalu amdano.

Word Document Benthyciad perchnogion preswyl Llywodraeth Cymru a chymorth ariannol ad-daladwy i berchnogion preswyl (Word, 67KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Apply online welsh button
Gwneud cais am fenthyciad perchnogion preswyl Llywodraeth Cymru

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â ni.

 

Gwneud cais am fenthyciad perchnogion preswyl Llywodraeth Cymru

Cynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n cynnig benthyciadau di-log i helpu perchnogion cartrefi i wneud atgyweiriadau i'w cartrefi i'w gwneud yn ddiogel ac yn gynnes.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM