Chwilio'r wefan
English
galon

Helpu pobl sy'n cysgu ar y stryd yn Abertawe

Mae Cyngor Abertawe yn gweithio gyda nifer o sefydliadau i nodi pobl sy'n cysgu allan cyn gynted â phosib a gweithio gyda nhw i gael hyd i'r gefnogaeth a'r help cywir ar eu cyfer.

Beth dylwn i ei wneud os rwyf yn gweld rhywun yn cysgu allan?

Gallwch helpu drwy adrodd am hyn i StreetLink, sef gwasanaeth 24 awr sydd ar gael ar draws y DU sy'n galluogi gwasanaethau lleol i ymgysylltu â phobl sy'n cysgu allan fel y gallant gael cefnogaeth a help:

Gallwch hefyd gysylltu â Thîm Ymyriad Pobl sy'n Cysgu Allan (RSIT) lleol Abertawe rhwng - 7.00am a 3.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 7.00am a 12.00pm ar ddydd Sadwrn a dydd Sul:

Nodwch ddisgrifiad o'r person, yr amser a'r lleoliad lle y gwelsoch chi ef.

Ffoniwch 999 os ydych yn teimlo bod y person mewn perygl dybryd neu fod angen cymorth meddygol arno.

Beth yw cysgu allan?
Gall cysgu allan olygu unrhyw un sy'n byw ac yn cysgu ar y stryd, wrth ddrysau, mewn parciau, cysgodfannau bws neu mewn adeiladau adfeiliedig nad ydynt ar gyfer byw ynddynt er mwyn cael lloches dros dro.

Pwy sy'n gyfrifol am ddod o hyd i bobl sy'n cysgu allan a beth sy'n digwydd unwaith y ceir hyd i rywun?
Mae Tîm Ymyriad Pobl sy'n Cysgu Allan (RSIT) The Wallich yn ymweld â phob person hysbys sy'n cysgu allan yn Abertawe bob bore rhwng 7.00am ac 8.00am i gynnig diod boeth, bwyd poeth, pethau ymolchi, dillad a help i gysylltu â gwasanaethau cefnogi. Bydd RSIT yn ceisio nodi'r rheini sy'n cysgu allan cyn gynted â phosib i ddarparu cymorth a chefnogaeth i atal cysgu allan tymor hir yn Abertawe trwy gysylltu ag asiantaethau a all helpu.

Pa gymorth arall sydd ar gael?
Mae canolfannau galw heibio yn y ddinas sy'n darparu bwyd drwy gydol y dydd gan gynnwys Zac's Place, Matts Café, Missions of Charity ac Ogof Adullam. Mae'r gwasanaethau sy'n darparu cyngor a chefnogaeth yn cynnwys Man Cyswllt Caer LasYn agor mewn ffenest newydd, CrisisYn agor mewn ffenest newydd, The WallichYn agor mewn ffenest newydd, Shelter CymruYn agor mewn ffenest newydd ac Opsiynau Tai.

Os oes help ar gael, pam fy mod i'n dal i weld pobl yn cysgu allan?
Mae llawer o resymau dros pam mae pobl yn ddigartref ac yn cysgu allan. I rai, mae'n rhywbeth dros dro, ond i eraill, gall fod yn rhywbeth mwy parhaol neu ysbeidiol. Bydd gwasanaethau bob amser yn ceisio dod o hyd i'r math cywir o lety ar gyfer pob person sy'n cysgu allan.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM