Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Classroom activities

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Ysgol Gynradd Penllergaer: Swydd Gofalwr

Dyddiad cau: 09/02/23, 12.00pm. 1 (neu rannu swydd o bosib). Swydd i ddechrau: Cyn gynted â phosibl wedi hynny. Lefel 2 Gradd 4 (pwynt 5-6) £21,575 - £21,968 y flwyddyn (pro-rata). 52 wythnos - 37 awr yr wythnos. (Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd.)

Ysgol Gynradd Heol Teras - Athro dosbarth

Dyddiad cau: 09/02/23. I ddechrau 17 Ebrill 2023. Nifer ar y Gofrestr: - 342 o ddisgyblion gan gynnwys 44 o ddisgyblion meithrin. Mae Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Heol Teras am benodi: Athro dosbarth rhan-amser dros dro (0.6) (i gyflenwi dros gyfnod mamolaeth).

Dirprwy Bennaeth - Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed

(Dyddiad cau:10/02/23 12:00pm) Cyflog: L16 - 20 (£65,349 - £71,971). Mae Llywodraethwyr Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed am benodi arweinydd deinamig ac ysbrydoledig a fydd yn parhau i godi dyheadau a sicrhau cyfleoedd a phrofiadau dysgu sy'n gyson rhagorol i bob disgybl. Mae'r rôl hon yn gyfle cyffrous i arweinydd newydd adeiladu ar ein llwyddiant presennol, datblygu safbwynt newydd ar wella'r ysgol gyfan, a gweithredu newidiadau i wella profiadau ein myfyrwyr a staff.

Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg - Ysgol Gynradd Yr Hafod

(Dyddiad cau: 03/03/23, 12.00pm) Cyflenwi mamolaeth. Gradd 5, SCP 7-9 - £20,092 - £20,903 y flwyddyn pro rata). 40 wythnos - 18 awr yr wythnos. Sylwer bod y cyflog hwn yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor yn unig os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd.

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas Athro'r Gymraeg (ac o bosib chwaraeon yn ddwyieithog)

(Dyddiad cau: 12 ganol dydd, 03/03/23) Cyfle i hyfforddi fel athro uwchradd drwy'r Brifysgol Agored - TAR WEDI'I ARIANNU'N LLAWN (rhaglen 2 flynedd) Graddfa gyflog: Statws Athro Heb Gymhwyso Pwynt 1 - 2 (£19,412 - £21,669)Dyddiad dechrau: Medi 2023 (2 flynedd yn y lle cyntaf)

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas - Swydd Cynorthwydd Addysgu (Dros Gyfnod Mamolaeth)

(Dyddiad cau: 12 noon 10/02/23) 27½ awr yr wythnos - 5 niwrnod, ac yn ystod y tymor yn unig. Lefel 2 / Gradd 4 SCP 5 - 6 £21,575 - £21,9687 (cyflog go iawn yn dechrau o £13,761 ac yn destun addasiad yn ystod y tymor) Contract cyfnod penodol 27 Chwefror 2023 (neu cyn gynted â phosib ar ôl hynny) i 31 Rhagfyr 2023.

Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas - Gofalwr x 2

(Dyddiad cau: 09/02/23 12pm). Cyflog - £9.81 yr awr O leiaf 12 awr yr wythnos. Yn dechrau cyn gynted â phosib. Mae Pennaeth a Chorff Llywodraethu Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas am benodi dau berson cyfrifol a dibynadwy i weithio fel gofalwyr ar safle'r ysgol. Fel ysgol gymunedol weithredol lle ceir llyfrgell gyhoeddus a gosodiadau cymunedol ac i ymwelwyr iechyd ar y safle, mae'r ysgol ar agor y tu allan i oriau a thymor yr ysgol.

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas - Athro Saesneg

(dyddiad cau:17/03/23 12pm ) M2 (£28,866) i UPS 3 (£44,450). Dros dro yn y lle cyntaf tan fis Awst 2024 ond gyda'r posibilrwydd o fod yn barhaol wedi hynny . Mae llywodraethwyr yn ceisio penodi athro arloesol, dawnus, brwdfrydig ac ymroddedig i addysgu Saesneg ar draws CA3 a CA4. Mae'r ysgol yn cynnig amgylchedd dysgu cefnogol â digon o adnoddau gyda grŵp o staff ymroddedig. Gallai'r person a benodir fod yn ANG a fyddai'n cael cynnig arweiniad a chefnogaeth ardderchog.

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas - Athro Gwyddoniaeth

(dyddiad cau:10/03/23, 12pm ) M2 (£28,866) i UPS 3 (£44,450). Mae cyfle cyffrous a phrin wedi codi i benodi Athro Gwyddoniaeth yn ein Maes Dysgu STEM (MDaPh). Byddwch yn ymarferydd brwdfrydig ac ymroddedig sydd â chariad at, a brwdfrydedd dros bob agwedd ar STEM ynghyd â barn glir ar sut gall ymarferydd creadigol sicrhau bod y cwricwlwm newydd yn ysbrydoli ein dysgwyr mewn gwersi. Mae gan bob un o labordai'r ysgol offer addysgu sgrîn gyffwrdd o'r radd flaenaf, ac mae'r ysgol yn buddsoddi mewn rhaglen dreigl o waith i uwchraddio'r labordai gwyddoniaeth.

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas- Athro Technoleg Parhoal Amser Llawn (Technoleg Defnyddiau Gwrthiannol)

(dyddiad cau:10/03/23, 12pm ) M2 (£28,866) i UPS 3 (£44,450). I ddechrau ym mis Medi 2023. Mae cyfle cyffrous wedi codi i athro arloesol ac ymroddedig ymuno â'n maes dysgu STEM sy'n arbenigo mewn pynciau technoleg galed. Byddwch yn ymarferydd brwdfrydig ac ymroddedig sydd â chariad at, a brwdfrydedd dros bob agwedd ar STEM ynghyd â barn glir ar sut gall ymarferydd creadigol sicrhau bod y cwricwlwm newydd yn ysbrydoli ein dysgwyr mewn gwersi.

Ysgol Gynradd Hafod - Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg

(dyddiad cau; 03/03/23 (12.00pm). Cyflog: Gradd 5 SCP 7 - 9 (£20,092.00 - £20,903.00) pro rata - 18 awr yr wythnos, 40 wythnos y flwyddyn 'Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi wedi cychwyn y flwyddyn academaidd. Gweithiwr Cefnogi Ychwanegol Rhan Amser 18 Awr (sesiynau prynhawn yn unig) Lefel 2/3.

Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt: Athro Mathemateg

Dyddiad cau: 15/02/23, 10.00am. Athro Mathemateg Amser Llawn. Cyflog: Prif Raddfa Broffesiynol. Swydd am flwyddyn, ar gontract cyfnod penodol yw hon yn y lle cyntaf. Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd.

Ysgol Gyfun Gwyr - Cynorthwy-ydd Dysgu

Dyddiad cau: 24/02/23 Cyflog: GRADD 4. Rydyn ni'n awyddus i benodi Cynorthwy-ydd Dysgu i ymuno a'r Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol yn Ysgol Gyfun Gŵyr i ddechrau mor gynted a phosib. Cytundeb Gradd 4, 25 awr yr wythnos am 39 wythnos y flwyddyn.

Ysgol Gynradd Newton - Swydd Goruchwylydd Amser Cinio

(dyddiad cau: 20/02/23) Gradd O2/3 pro rata. (Parhaol) Mae angen goruchwylydd amser cinio rhan-amser arnom i helpu'r plant yn ystod amserau cinio i fwyta a hefyd chwarae. Rydym yn chwilio am unigolion egnïol, cadarnhaol a gofalgar sy'n deall pwysigrwydd darparu amgylchedd diogel a phleserus i'r holl ddisgyblion lle gallant ymlacio.

Ysgol yr Esgob Gore - Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2

Dyddiad cau: 10/02/23 (9.00am). Gradd 4pt 5-6 5-6 (30 awr yr wythnos, 39 wythnos y flwyddyn, yn ystod y tymor yn unig), £21,574 - £21,968 pro rata. (Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd)

Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt - Goruchwylwyr Arholiadau

Dyddiad cau: 01/03/23 (10.00am). Oriau gwaith: Yn amrywio ar sail achlysurol yn ôl y gofyn. Cyflog: Gradd 1 (SCP 1) £10.50 yr awr.

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe: Athro Parhaol DT

Dyddiad cau: 14/02/23, 12.00yh. Rydym yn chwilio am athro/athrawes ysbrydoledig ac uchelgeisiol i ymuno ag adran lwyddiannus yn yr ysgol ar gyfer Medi 2023. Graddfa cyflog: Prif raddfa gyflog, gyda ystyriaeth i wneud taliad Recriwtio a Chadw ar gyfer ymgeisydd â'r profiad addas. Telerau: Parhaol, llawn amser. Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd.

Ysgol Gymunedol y Gors - Gweithiwr Cymorth Ychwanegol Dechrau'n Deg

Dyddiad cau: 17/02/23. Addysg: Gradd 2, SCP 3, £20,812 y flwyddyn pro rata. (Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd)

Ysgol Gynradd Waunarlwydd - Pennaeth

Dyddiad cau: 10/03/23 (noon). I ddechrau ar 1 Medi 2023. L13-19 (£60, 600 - £70, 231). Math o gontract: Amser Llawn. Cyfnod y contract: Parhaol. Nifer ar y Gofrestr: 229 CALl

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryntawe - Athro Gwyddoniaeth

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 10fed o Chwefror 2023 am 12:00y.h. Cyfweliadau: I'w gadarnhau. Graddfa cyflog: Prif raddfa gyflog. Telerau'r swydd: Cytundeb parhaol, llawn amser

Ysgol Gyfun Gwyr - Cynorthwywyr Addysgu Lefel 2

Dyddiad cau: 03/03/23 (12 hanner dydd). Angen ar gyfer cychwyn ar unwaith. (Dros dro tan 31/3/24 i ddechrau). Atebol i: Cydlynydd ADY / Swyddog Cymorth ADY. Cyflog: Gradd 4, SCP 5-6 - £21,575-£21,968 y flwyddyn pro rata (Cyflog gros go iawn £13,762-£14,012) (Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd). Oriau gwaith: Amser tymor yn unig 8.30am - 3.00pm (27.5 awr yr wythnos, gan gynnwys gwyliau di-dâl 1 awr).

Ysgol Gyfun Pontarddulais DIRPRWY BENNAETH

(dyddiad cau:11am 02/03/23) Grŵp 6 Ystod Cyflog L18 - L22. Mae'r Llywodraethwyr yn awyddus i benodi Dirprwy Bennaeth ysbrydoledig sydd â hanes ardderchog o wella ysgolion er mwyn sicrhau bod staff ymroddedig a thalentog sydd ar y cyd yn cydweithio â'i gilydd sy'n rhannu arwyddair yr ysgol 'Byw i Ddysgu - Dysgu Byw'.
Close Dewis iaith