Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Classroom activities

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Hebryngwr Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/03/22)

£9.62 yr awr. Mae Cyngor Abertawe wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch a diogelwch pob plentyn a pherson ifanc a bydd yn cymryd camau i ddiogelu eu llesiant. Felly, rydym ar hyn o bryd yn bwriadu recriwtio Hebryngwyr Croesfan Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe i ddarparu croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Ysgol Gynradd Ynystawe - Pennaeth

Dyddiad cau: 01/11/21 (ganol dydd). (Cyfyngir llythyrau cais i 2,500 o eiriau Arial maint ffont 12). Llunio'r rhestr fer: dydd Iau 4 Tachwedd, 2021. Cyfweliadau: dydd Gwener 12 Tachwedd, 2021. Amrediad Ysgol Unigol: L10 - L16. Math o gontract: Amser Llawn. Cyfnod y contract: Parhaol. Nifer ar y Gofrestr: 193. 1 Ionawr 2022 (neu'n cyn gyntag ag sy'n bosib).

Ysgol Gynradd Pen y Fro - Cynorthwyydd Addysgu i gynorthwyo ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

Dyddiad cau: 20/10/21 (noon). Cyfweliadau: Dydd Mercher 3 Tachwedd 2021. Dros dro tan 31 Awst 2023 yn y lle cyntaf.

Ysgol Gynradd Grange - Swyddog Gweinyddol

Dyddiad cau: 21/10/21. Rhestr Fer: 22/10/21. Cyfweliadau: 04/11/21 Gradd 6: (SCP 11-17) £21,748 - £24,491 (pro rata), Cyflog yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor yn unig os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd. 39 wythnos - 30 awr yr wythnos. Dyddiad dechrau: Cyn gynted ag y bo modd.

Ysgol Gymraeg Bryn y Môr: Cynorthwyydd Addysgu

Dyddiad Cau: 29/10/2021 (5.00pm), Gradd 5 (Lefel 3), Llawn amser (27.5awr) /Parhaol.

Ymgynghorydd Gwella Ysgolion (dyddiad cau: 22/10/21)

£46,705 - £50,541 y flwyddyn (Soulbury 9-12+3 pwynt SPA). Gwahoddir ceisiadau ar gyfer swydd Ymgynghorydd Gwella Ysgolion i gyfrannu i wella addysg ar draws ysgolion cynradd Abertawe.

Swydd Derbynnydd/Clerc yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe Rhan amser

Dyddiad cau: 20/10/2021 am 12y.p. Cyflog: Graddfa 4.

Ysgol Gymunedol y Gors - Cynorthwyydd Addysgu Lefel 4

Dyddiad cau: 04/11/21. Dyddiad Cyrraedd y Rhestr Fer: dydd Gwener 5 Tachwedd 2021. Dyddiad Cyfweld: dydd Iau 10 Tachwedd 2021. Gradd 7 (Lefel 4) pwynt gradd 19-24. I ddechrau: Cyn gynted â phosibl, dros dro yn y lle cyntaf hyd at ddiwedd tymor yr haf, gyda'r bwriad o gael swydd fwy parhaol o fis Medi 2022 ymlaen.

Ysgol Gynradd Ystumllwynarth -Swydd Cynorthwyydd Addysgu Fesul Un Dros Dro 15 awr yr wythnos

Dyddiad cau: 01/11/21. Cyfweliadau: 05/11/21. Cyflog: Gradd 4 Scp 5. Math o gontract: 15 awr yr wythnos. Dyddiad dechrau: Dydd Llun 8 Tachwedd 2021 neu gyn gynted ag y bo modd wedi hynny, i'w hadolygu ym mis Gorffennaf 2022.

Ysgol Gynradd Ystumllwynarth - Swydd Cynorthwyydd Addysgu Fesul Un 20 awr yr wythnos

Dyddiad cau: 01/11/21. Cyfweliadau: 05/11/21. Dyddiad dechrau: Dydd Llun 8 Tachwedd 2021 neu gyn gynted ag y bo modd wedi hynny, i'w hadolygu ym mis Gorffennaf 2022. Cyflog: Gradd 4 Scp 5.

Ysgol Gynradd Portmead - Rheolwr Gofal Plant Dechrau'n Deg

Dyddiad cau: 22/10/21. Llunnir rhestr fer ar: 01/11/21. Cynhelir cyfweliadau ar: 08/11/21. Cyflog: Gradd 7; SCP 19-24; £25,481 - £28,672 pro rata 37 awr yr wythnos, 40 wythnos y flwyddyn.

Ysgol Gynradd Eglwys Gadeiriol San Joseff - Staff Safle'r Ysgol - Gofalwr

Dyddiad cau: 29/10/21 (12 noon). Rhestr fer: dydd Gwener 29 Hydref 2021, 2.30p.m. Cyfweliadau: dydd Mawrth 9 Tachwedd 2021. Oriau'r wythnos: 35 awr yr wythnos, 43 wythnos y flwyddyn (9 wythnos o wyliau i'w cymryd yn ystod gwyliau'r ysgol) Patrwm Gweithio: Symudiadau hollt, i weithio rhwng 7.30a.m. a 6p.m., 7 awr y dydd, patrwm sifft i gytuno arno â'r ymgeisydd llwyddiannus. Gradd: Gradd 4 (Lefel 2), SCP 5-6, £19,312-£19,698 y flwyddyn, pro rata (cyflog go iawn £17,217 i £17,561 yn amodol ar gontract 43 wythnos y flwyddyn). Contract: Parhaol, yn amodol ar gyfnod prawf llwyddiannus o 3 mis Dyddiad dechrau: Cyn gynted ag y bo modd.

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryntawe - Cymorth TG Technegydd

Dyddiad cau: 01/11/2021 12 y.p. Dyddiad Cychwyn: 03/01/2021, neu cyn gynted â phosib ar ôl apwyntio. 37 awr yr wythnos am 39 wythnos, Gradd 5.

Ysgol Gynradd Gatholig Illtud Sant - Gweinyddwr Ysgol

Dyddiad cau: 29/10/2021 (12 noon), Gradd 6/Lefel 4 (scp 21-25) (£20,138 - £22,658) Pro Rata, 35 awr yr wythnos yn ystod y tymor, 39 wythnos y flwyddyn, Angen: Cyn gynted ag y bo modd, Contract: Parhaol

Ysgol Gynradd Portmead - Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 (STF)

Dyddiad Cau: 02/11/2021 (5.00pm), Gradd 4, 39 wythnos y flwyddyn, swydd dros dro yw hon i ddechrau, mae'r swydd am 27.5 awr yr wythnos, 5 diwrnod yr wythnos.

Ysgol Gynradd Portmead - Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3 (STF)

Dyddiad Cau: 02/11/2021 (5.00pm), Gradd 5, 39 wythnos y flwyddyn, mae'r swydd yn barhaol, mae'r swydd am 32.5 awr yr wythnos, 5 diwrnod yr wythnos.

Ysgol Gyfun Pentrehafod - Technegydd TGCh

Dyddiad cau: 29/10/2021 (12 noon ) 37 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn. Graddfa Gyflog Gradd 4

Ysgol Gynradd Hafod - Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg

Dyddiad cau: 05/11/2021 (hanner dydd), Gradd 5 SCP 7 - 9 (£20,092.00 - £20,903.00) pro rata ~ 18 awr yr wythnos 40 wythnos y flwyddyn 'Yn amodol ar addasiad amser tymor yn unig os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd'. Swydd Gweithiwr Gofal Plant Rhan-amser 18 awr (Sesiynau prynhawn yn unig).Mae hon yn swydd barhaol yn amodol ar gadarnhad o gyllid a chyfnod prawf boddhaol o 6 mis

Ysgol Gynradd Glyncollen - Dirprwy Bennaeth

Dyddiad cau: 05/11/21 (canol dydd). Llunio'r rhestr fer: 11/11/21. Arsylwadau gwersi: yr wythnosau sy'n dechrau 15 a 22 Tachwedd 2021. Cyfweliadau: 26/11/21. 28 Chwefror 2022 (neu'n gynt trwy drafodaethau os yw'n bosib). AMREDIAD YSGOL UNIGOL: 7-11. Math o Gontract: Amser llawn. Cyfnod y contract Parhaol. Nifer ar y Gofrestr: 192.

Arweinydd Dysgu ar gyfer Cymhwysedd Digidol (dyddiad cau: 29/10/21)

£46,705 - £50,541 y flwyddyn (Soulbury 9-12+3 pwynt AGA). Mae Cyfarwyddiaeth Addysg Cyngor Abertawe yn chwilio am Arweinydd Dysgu ar gyfer Cymhwysedd Digidol i weithio yn ein timau Cyfnod Cynradd ac Uwchradd.

Ysgol Gynradd Danygraig - Cyfleuster Addysgu Arbenigol (STF) y Cyfnod Sylfaen Dwy swydd Cynorthwyydd Addysgu Dros Dro

Dyddiad cau: 05/11/21 (12.00pm). Rhestr Fer a Chyfweliadau: Wythnos sy'n dechrau ddydd Llun 8 Tachwedd 2021. Un swydd 25 awr, ac un swydd 7.5 awr. Lefel 2, Gradd 4 Pwynt 5.

Ysgol Gyfun Pontarddulais - Nyrs Ysgol

Dyddiad cau: 05/11/21 (2.00pm). Rhestre fer: 08/11/21. Cyfweliad: 11/11/21. Cyflog: Gradd 6 Pwynt 11 - 17 £21,748 to 24,491 (pro rata) (cyflog gwirioneddol £5,549 - £6,249 yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor). Rhan Amser: 39 wythnos. Oriau:11 (rhan amser) dau ddiwrnod yr wythnos: 9.00 a.m. - 2.45 p.m. (Egwyl o 15munud).

Ysgol Gynradd Pontarddulais - Cynorthwyydd Addysgu

Dyddiad cau: 29/10/2021 (5.00pm), £19312 (pro-rata) sydd hefyd yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor yn unig gan fod y dyddiad cychwyn ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd, Yn ystod y tymor yn unig - 39 wythnos, I ddechrau cyn gynted ag y bo modd.

Ysgol Gynradd Danygraig - Athrawon Dros Dro

Dyddiad Cau: 05/11/2021 (12.00pm)