Chwilio'r wefan
English

Tai Fforddiadwy

Mae gan yr Awdurdod Lleol rôl bwysig o ran darparu tai fforddiadwy newydd ar ffurf tai cymdeithasol ar rent wedi'u sybsideiddio a mentrau perchnogaeth tai cost isel.

Darparu Tai Cymdeithasol Newydd

Ni all yr Awdurdod Lleol ddatblygu Tai Cyngor newydd bellach oherwydd rheoliadau ariannol anffafriol. Fodd bynnag, mae ganddo rôl bwysig wrth alluogi darparu tai fforddiadwy newydd ar ffurf tai ar rent â chymhorthdal a mentrau perchnogaeth tai cost isel. Gwneir hyn mewn partneriaeth â Chymdeithasau Tai drwy Raglen Grant Tai Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol.

Cymdeithasau Tai

Mae Cymdeithasau Tai yn Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, sef sefydliadau nid er elw a reolir gan Lywodraeth Cymru.  Maent yn derbyn arian cyhoeddus, sef y Grant Tai Cymdeithasol, sy'n talu 58% o gost adeiladu eu cartrefi newydd. Rhoddir y grant gan y Cynulliad ar yr amod eu bod yr eiddo'n bodloni safonau a bennir gan y Cynulliad, gan gynnwys Gofynion Ansawdd Datblygu ar gyfer eiddo newydd ac eiddo sydd wedi cael ei adnewyddu a'i drawsnewid a'r Safon Cartrefi Gydol Oes. Telir y grant i'r Cymdeithasau'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru. Ceir pedwar sefydliad yn Abertawe wedi'u rhannu'n barthau i ddatblygu'r defnydd o'r Grant Tai Cymdeithasol, sef Grŵp Tai Coastal, y Gymdeithas Tai Teuluoedd, Cymndeithas Tai Dewis Cyntaf a Gwalia. Fodd bynnag, weithiau mae Cymdeithasau'n datblygu tai newydd heb y Grant Tai Cymdeithasol ac, o dan yr amgylchiadau hyn, fe'u hystyrir yn landlordiaid preifat.

Rhaglen Datblygu Grant Tai Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol

Mae Llywodraeth Cymru wedi dirprwyo rheolaeth ynglyn â ble y gall Cymdeithasau adeiladu a pha fath o ddatblygiadau y gallant eu hadeiladu gan ddefnyddio'r Grant Tai Cymdeithasol i bob Awdurdod Lleol. Bob blwyddyn mae Dinas a Sir Abertawe'n cyhoeddi meini prawf blaenoriaethu cefnogaeth ar gyfer datblygu tai cymdeithasol newydd y mae'n rhaid i unrhyw gynigion a wneir gan y gymdeithas eu bodloni. Cyhoeddir y meini prawf yn y Strategaeth Tai Lleol. Mae'r gwasanaeth tai hefyd yn gyfrifol am fonitro'r rhaglen a sicrhau bod cyfran yr Awdurdod Lleol o'r grant yn cael ei wario.

Enwebiadau

Mae gan y Cyngor drefniadau enwebu gyda'r rhan fwyaf o'r Cymdeithasau Tai lle mae'r Cymdeithasau'n cytuno i gynnig o leiaf 50% o'u cartrefi gwag i'r Cyngor. Mae'r Cyngor yn cadw cofrestr ailgartrefu benodol o bobl sydd am ystyried cael eu hailgartrefu gyda Chymdeithas Dai, ac yna'n cynnig neu'n enwebu unigolion ar y rhestr honno i'r Gymdeithas ystyried gosod ei heiddo iddynt. Serch hynny, nid yw'r Cymdeithasau dan rwymedigaeth i osod i un o enwebeion y Cyngor. Gall unigolion wneud cais uniongyrchol i'r Cymdeithasau i gael eu hailgartrefu hefyd.

Fforddadwyedd

Mae'r Gwasanaeth Tai yn sicrhau bod darpariaeth tai fforddiadwy ddigonol ar ffurf tai ar rent â chymhorthdal a pherchnogaeth tai cost isel yn cael ei chyd-drafod ar bob datblygiad preifat newydd dros faint penodol.  Bydd darparu'r unedau fforddiadwy newydd yn cael ei sicrhau drwy drefniadau cynllunio Adran 106.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM