Chwilio'r wefan
English

Tai Fforddiadwy

Gelwir cartrefi sydd ar gael i'w rhentu neu eu prynu am brisiau is na phrisiau'r farchnad yn Dai Fforddiadwy.

Os na allwch fforddio prisiau'r farchnad i rentu neu brynu cartref, yna efallai bydd cartref fforddiadwy'n addas i chi.

Ceir 3 math o gartref fforddiadwy: rhent cymdeithasol a rhent canolradd neu werthiant canolradd

 • Rhent cymdeithasol yw tai i'w rhentu a ddarperir gan y cyngor neu Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymdeithasau Tai) lle mae'r lefelau rhent yn is na rhent y farchnad, yn unol â rhenti arweiniol a meincnod Llywodraeth Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth am dai cymdeithasol a rentir ar ein tudalennau Dewch o hyd i gartref

 • Rhent Canolradd yw tai lle mae'r rhent yn uwch na rhenti tai cymdeithasol a rentir ond yn is na rhenti tai'r farchnad.

Gellir gweld enghreifftiau o eiddo a chynlluniau cyfredol rhent canolradd yn Abertawe ar wefan Right Move 

Ydw i'n gymwys ar gyfer Rhent Canolradd neu Werthiant Canolradd (Perchentyaeth cost isel)?

 • Ydych chi'n 18 oed neu'n hŷn?
 • Ydych chi'n ddinesydd Prydeinig neu'r UE neu oes gennych ganiatâd penagored i aros yn y Deyrnas Unedig?
 • Ydych chi'n bwriadu defnyddio'r eiddo fel eich unig neu brif gartref?
 • Allwch chi fodloni nad yw eich amgylchiadau ariannol a/neu unigol yn eich galluogi i brynu neu rentu eiddo tebyg yn yr ardal ar y farchnad agored?
 • Nid oes gennych ôl-ddyledion ac nid ydych wedi torri cytundeb tenantiaeth.
 • Nid ydych eisoes yn berchen ar gartref.
 • Allwch chi gael morgais? (Gwerthiant canolradd, Perchentyaeth Cost Isel yn unig).

Caiff blaenoriaeth ei rhoi i'r rheini:

 • y mae eu hincwm cartref yn isel
 • aelwydydd sy'n gwneud y defnydd gorau o faint eiddo. Er enghraifft, wrth ystyried fflat dwy ystafell wely, byddai cwpwl â phlentyn yn cael y flaenoriaeth ar gwpwl heb blant. Rhoddir blaenoriaeth hefyd i denantiaid tai cymdeithasol a'r rheini sy'n prynu am y tro cyntaf.

Defnyddio dyddiad y cais

 • Mewn achos lle mae gan 2 aelwyd neu fwy ddiddordeb yn yr un eiddo, rhoddir blaenoriaeth i'r aelwyd sydd wedi'i chofrestru i'w hailgartrefu ar y gofrestr dyrannu priodol am y cyfnod hiraf.

Efallai bydd angen i ymgeiswyr ddarparu gwybodaeth ychwanegol yn ôl yr angen.

Ar gyfer Perchentyaeth Cost Isel mewn ardaloedd gwledig, gweler y meini prawf cymhwyso ychwanegol isod.

Tai fforddiadwy mewn ardaloedd gwledig

Meini prawf angen lleol

Ar gyfer tai fforddiadwy yn ardaloedd gwledig Abertawe, rhaid bodloni'r holl feini prawf Tai Fforddiadwy a nodir uchod ynghyd â'r meini prawf 'angen lleol' ychwanegol.  Yng nghyd-destun tai angen lleol gwledig, ystyr defnyddio'r gair 'lleol' wrth ddisgrifio preswylydd yw:

 • Ymgeiswyr sy'n preswylio yn yr ardal sydd wedi bod yn breswylwyr am gyfnod parhaus o 5 mlynedd o leiaf yn syth cyn cyflwyno cais

neu

 • Ymgeiswyr sydd wedi preswylio yn yr ardal am unrhyw gyfnod (neu gyfnodau sy'n gwneud cyfanswm o) fwy na 5 mlynedd ond llai na 10 mlynedd o fewn y 10 mlynedd yn syth cyn cyflwyno'r cais,

neu

 • Ymgeiswyr a oedd yn arfer preswylio yn yr ardal ac mae ganddynt aelod(au) agos o'r teulu'n preswylio ar hyn o bryd yn yr ardal a lle mae'r aelod(au) agos o'r teulu wedi preswylio yn yr ardal am gyfnod parhaus o 10 mlynedd o leiaf, yn syth cyn cyflwyno'r cais am dai ac yn bwriadu aros yno. Ystyr 'aelod agos o'r teulu' yw rhiant neu rieni, plentyn neu blant, neu frodyr neu chwiorydd.
 • Ymgeiswyr sy'n byw yn yr ardal ar hyn o bryd ac mae angen llety ar wahân arnynt, er enghraifft, pâr priod a phobl sy'n byw mewn llety clwm ar ôl ymddeol.
 • Ymgeiswyr sy'n gweithio amser llawn neu ran-amser yn yr ardal. Diffinnir rhan-amser yn yr achos hwn fel o leiaf 10 awr yr wythnos.
 • Ymgeiswyr y mae angen iddynt symud i'r ardal i gyflawni swydd amser llawn neu ran-amser (o leiaf 10 awr yr wythnos) yn yr ardal.
 • Ymgeiswyr y mae angen iddynt symud i'r ardal er mwyn iddynt roi cefnogaeth i aelod agos o'r teulu neu gael cefnogaeth ganddo. Ystyr 'aelod agos o'r teulu' yw rhiant neu rieni, plentyn neu blant, neu frodyr neu chwiorydd neu berthynas arall y mae angen go iawn i roi cefnogaeth neu ei derbyn er boddhad Dinas a Sir Abertawe.
 • Os na fydd ymgeiswyr yn gallu bodloni unrhyw un o'r meini prawf hyn, gall yr awdurdod ystyried unigolion o'r ardaloedd amgylchynol a chymunedau sy'n ffinio'r ardal. Diffinnir hyn ar sail safle penodol os bydd angen.

Sut rwyf yn mynegi diddordeb mewn Perchentyaeth Cost Isel?

Bydd angen i chi gofrestru'n gyntaf ar y Gofrestr Tai Fforddiadwy drwy anfon eich manylion i Gyngor Abertawe cofrestrtaifforddiadwy@abertawe.gov.uk neu drwy ffonio (01792) 635047.

Byddant yn cysylltu â chi i drafod eich cymhwysedd ar gyfer cynlluniau yn y dyfodol. Byddant yn gofyn i chi am wybodaeth ynghylch eich amgylchiadau tai cyfredol, eich incwm, eich aelwyd arfaethedig a'ch dewisiadau a'ch gofynion tai yn y dyfodol, Unwaith y byddwch wedi cofrestru, anfonir llythyr atoch i gadarnhau bod eich manylion ar y gronfa ddata. Byddant yn cysylltu â chi bob 6 mis i ddiweddaru'ch manylion.

Byddant yn eich hysbysu o unrhyw gynlluniau sydd ar ddod yn eich ardaloedd o ddewis sy'n cael eu harwain gan Gyngor Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM