Chwilio'r wefan
English
House with tick

Tai Cyngor

Mae tai'r Awdurdod Lleol neu dai cyngor yn llety tymor hir, rhad.

Request online welsh button
Gwneud cais am dai cyngor
Bydd rhaid i chi gyflwyno cais i ymuno â chofrestr anghenion tai Cyngor Abertawe. Gellir gwneud hyn dros y ffôn gydag ymgynghorydd Opsiynau Tai neu drwy ddefnyddio'n ffurflen ar-lein. Efallai y byddwn yn gofyn i chi anfon gwybodaeth ategol neu dystiolaeth arall, efallai y bydd angen i ni ymweld â'ch cartref i gadarnhau'ch amgylchiadau. Mae gennym hefyd fap o eiddo'r cyngor yn Abertawe fel y gallwch weld lle mae gennym eiddo cyngor sy'n addas ar eich cyfer.

Bydd pwyntiau anghenion tai'n cael eu rhoi i chi gan ddibynnu ar eich amgylchiadau tai.  Mae polisi ailgartrefu'r cyngor yn pennu'r math o amgylchiadau lle gallwn roi pwyntiau, e.e. eiddo'n rhy fawr, amgylchiadau meddygol etc.

Byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod a ydych yn gymwys ar gyfer ein cofrestr anghenion tai, eich pwyntiau angen tai a'r math o eiddo rydych wedi'ch cofrestru ar ei gyfer, gan gynnwys yr ardaloedd rydych wedi'u dewis.  Os oes gennym yr holl wybodaeth mae ei hangen arnom, bydd eich cais yn cael ei asesu o fewn 6 wythnos fel arfer.  Unwaith i chi gael y pwyntiau, gallwch gysylltu ag ymgynghorydd yn Opsiynau Tai a fydd yn rhoi mwy o gyngor i chi am ddewis ardal a'r amserau aros tebygol.

Bydd ymgynghorydd yn Opsiynau Tai'n gallu rhoi amcangyfrif o'ch safle ar y gofrestr anghenion tai a rhoi gwybod a ydych yn y 10 neu 20 uchaf etc. Cofiwch y gall safleoedd newid bob dydd wrth i geisiadau newydd gael eu hasesu a/neu wrth i bobl gael eu hailgartrefu neu eu tynnu oddi ar y rhestr.

Yn gyffredinol, mae prinder eiddo ar gael ac mae galw mawr am lety.  Mae rhai ardaloedd yn arbennig o boblogaidd, gan arwain at alw mawr ac amseroedd aros hwy. Mae nifer isel o eiddo cyngor mewn rhai ardaloedd, gan arwain, unwaith eto, at alw mawr ac amseroedd aros hwy. Mae'n rhaid i chi ystyried hyn i gyd wrth wneud cais a dewis eich ardaloedd.

Ym mhob achos, y bobl sydd mewn angen mwyaf fydd yn cael eiddo cyngor a chymdeithasau tai ac ni allwn gynnig llety cyngor neu gymdeithas tai i bawb sy'n gwneud cais.

Bydd eich ymgynghorydd mor realistig ag y bo modd gyda chi a bydd yn rhoi opsiynau tai eraill i chi, gan gynnwys sut gallwn eich helpu i aros lle rydych a rhentu gan landlord preifat.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein taflen PDF Document Eich Opsiynau Tai (PDF, 302KB)Yn agor mewn ffenest newydd.   

Bydd y swyddfa dai ranbarthol briodol yn cysylltu â chi os oes modd cynnig llety parhaol i chi.

Mae cynllun tenantiaethau wedi'u dodrefnu gan y cyngor ac mae'n bosib y cewch gynnig eiddo wedi'i ddodrefnu hefyd.

Os ydych angen cyflwyno cais am lety cyswllt Opsiynau Tai.  

Ceir mwy o wybodaeth ar y daflen 'Cyflwyno Cais am Dŷ Cyngor'.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM